PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Sposoby poprawy efektywności energetycznej w przemyśle opracowane na podstawie rzeczywistych danych z krajów UE 

Seria 4 konferencji na temat rozwiązań sprzyjających optymalizacji zużycia energii w budownictwie 

Eliminacja barier rozwoju działań termomodernizacyjnych w budynkach 

Promocja korzystnych warunków dla stworzenia rynku biopaliw w wybranych krajach członkowskich 

Krajowy system szkolenia i certyfikacji pracowników sektora budowlanego z zastosowania technologii OŹE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną 

Rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy dotyczącej etykietowania urządzeń gospodarstwa domowego wśród decydentów, wytwórców i sprzedawców AGD

Najlepsze europejskie praktyki dotyczących etykietowania sprzętu AGD oraz wsparcie dla prawidłowego wdrażania nowego systemu etykietowania 

Wsparcie władz lokalnych w procesie przystępowania do Porozumienia Burmistrzów oraz realizacji jego zapisów

Monitoring, realizacja oraz rozpowszechnianie wyników projektów zrealizowanych w ramach projektu CONCERTO 6. Programu Ramowego

Rozwój rynku  w kierunku zastosowań energooszczędnych rozwiązań tzw. inteligentnego oświetlenia ulicznego i drogowego

Wypracowanie i wdrożenie standardów gwarantujących efektywność funkcjonowania słonecznych urządzeń grzewczych w pięciu nowych krajach UE

Optymalne planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce

Europejska kampania na rzecz promocji efektywnych energetycznie zachowań kierowców

Ekojazda - rozpowszechnianie ekologicznych zachowań wśród kandydatów na kierowców i kierowców

Rozwijanie zdolności porozumiewania się w różnych sytuacjach zawodowych na tematy związane z problematyką energetyczną

Ocena i monitoring trendów efektywności energetycznej w nowych krajach członkowskich UE i krajach EU25

System ekspercki dla inteligentnych rozwiązań z zakresu zaopatrzenia w energię cieplną zakładów przemysłowych

Podniesienie kompetencji przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej hoteli poprzez organizację warsztatów, szkoleń oraz spotkań doradczych 

Konkursy wspierające efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych

Nagrody wspierające największe przedsięwzięcia oszczędności energii w sektorze publicznym

Europejska inicjatywa efektywnego oświetlenia w gospodarstwach domowych

Propagowanie inteligentnych systemów oświetlenia ulicznego i skutecznych rozwiązań technologicznych w Europie

Rozwijanie przyszłych rynków energetycznych Europy

Szkolenia oraz rozwój sieci europejskich managerów ds. energii

Wsparcie europejskiego rynku biogazu i wykorzystania sieci gazowych do dystrybucji biometanu

Efektywność energetyczna jako kryterium oceny w zamówieniach publicznych

Zintegrowane działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej dzieci w zakresie oszczędzania energii poprzez różne formy edukacji

Wykorzystanie potencjału zastosowań małych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych

Konkurs Polskie Trofeum Energetyczne wpierające oszczędzanie energii w budynkach biurowych realizowany w ramach kampanii "Energooszczędne biuro"

Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

Zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego w nowych krajach członkowskich UE w usprawnienie systemów oświetlenia 

Spotkania informacyjne dotyczące budynków niemal zeroenergetycznych

Monitorowanie i ocena efektywności energetycznej oraz systemów wsparcia w różnych sektorach na poziomie krajowym oraz Europejskim

Portal Efektywności Energetycznej w Napędach Elektrycznych

Wsparcie procesu wdrażania pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym

Wsparcie regionalnych inicjatyw i projektów wykorzystujących biopaliwa w Europie Wschodniej

Promocja energooszczędnych urządzeń i oświetlenia w gospodarstwach domowych

Promocja wykorzystania Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do finansowania projektów energetycznych w krajach wspólnoty i kandydujących

Wsparcie efektywnych energetycznie modernizacji budynków mieszkalnych

Promocja innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących inteligentne liczniki w celu oszczędzania energii 

Promowanie i konsolidacja działań dotyczących badań i rozwoju technologii w zakresie integracji systemów generacji rozproszonej na rynku energii elektrycznej

Promocja efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku autobusów

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze generacji rozproszonej

Opracowanie metodyki monitorowania wykorzystania ciepła z odnawialnych źródeł energii

Poradnik zwiększający świadomość społeczną w zakresie korzyści wynikających z budownictwa energooszczędnego i pasywnego

Wsparcie przemysłu spożywczego w dążeniu do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych

Zwiększanie świadomości społecznej i uzyskanie społecznej akceptacji na budowę biogazowni oraz zmiana podejścia mieszkańców Polski w tym zakresie 

Działania na rzecz zwiększenia przejrzystości i wiarygodności umów z gwarancją oszczędności w Europie

Ocena możliwości polsko-niemieckiej współpracy w zakresie strategii niskoemisyjnych oraz stworzenie podręcznika dla gmin opisującego dobre praktyki

Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie

Odyssee-Mure 2012

Wypracowanie europejskich standardów dotyczących kwalifikacji i kompetencji audytorów energetycznych

Opracowanie  polityki służącej efektywnemu wykorzystaniu biopaliw i osiągnięciu celów zdefiniowanych w krajowych planach działań w zakresie energii z OZE

Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią

Ocena i wspomaganie wdrożenia systemów wspierających efektywność energetyczną w Europie

Promocja równych szans dla wykorzystywania systemów ciepłowniczych i chłodniczych opartych na odnawialnych źródłach energii 

Bądź inteligentnym konsumentem