STRATEGIA DEKARBONIZACJI

Przygotowujemy założenia do strategii i wdrażamy ją we współpracy z klientem.
Pomagamy przedsiębiorstwom osiągnąć status przedsiębiorstwa neutralnego klimatycznie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się z nami

GOSPODARKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

W listopadzie 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła „Strategiczną długoterminową wizję zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki UE”. Według tego dokumentu do roku 2050 konieczne jest jak największe ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie, rolnictwie i energetyce a w przypadkach gdy nie jest to możliwe – zrównoważenie emisji CO2 poprzez zwiększanie jej pochłaniania.

Gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach, takich jak:

 • efektywność energetyczna,
 • energia ze źródeł odnawialnych,
 • czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność,
 • konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura i połączenia międzysystemowe,
 • biogospodarka i naturalne pochłanianie dwutlenku węgla,
 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.
Długoterminowa wizja strategiczna Komisji Europejskiej stanowi zaproszenie do wzmożonego wysiłku na rzecz ochrony klimatu dla wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, w tym przedsiębiorstw, które mają duży wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie posiadając istotny potencjał w zakresie redukcji emisji. Wiele przedsiębiorstw kupuje energię pochodzącą z paliw kopalnych, nie wykorzystuje materiałów z recyklingu, czy używa surowców, których pozyskanie jest energochłonne, tym samym zanieczyszczając środowisko.

STRATEGIA DEKARBONIZACJI

Strategia dekarbonizacji przedsiębiorstwa dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będzie ona wyznaczała kierunki rozwoju oraz zakres i sposób realizacji działań w celu optymalizacji wykorzystania energii, surowców i zasobów, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń oraz maksymalnym wykorzystaniu możliwości zastosowania OZE.

Strategia dekarbonizacji pomoże również wskazać potencjalne obszary inwestycyjne, które będzie można traktować nie jako koszt, ale jako wkład w rozwój firmy w perspektywie długoterminowej.

W ramach współpracy z KAPE, nasi eksperci przygotowują strategię dekarbonizacji przedsiębiorstwa obejmującą zakres 1 i 2 lub 1,2 i 3 emisji gazów cieplarnianych. 

 • Określamy cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych zgodnie z metodologią SBTi (Science-Based Target), opartą o wiedzę naukową,
 • Analizujemy możliwe projekty dekarbonizacyjne,
 • Opracowujemy scenariusze redukcji emisji,
 • Tworzymy mapy/harmonogramy wdrożenia projektów dekarbonizacyjnych dla zaproponowanych scenariuszy wraz z projekcją kosztów ich realizacji.

MAPA DROGOWA DEKARBONIZACJI

1. Analiza zewnętrzna

Analiza otoczenia prawnego i wymagań zewnętrznych w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne i zmian klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz efektywności energetycznej i OZE;

2. Analiza wewnętrzna

Analiza sytuacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie (analizy techniczne, zasobów, procesów), w tym ocena stanu istniejącego i prognoza zmian zapotrzebowania na energię firmy,

3. Analiza śladu węglowego

Analiza śladu węglowego organizacji pokazująca rzeczywistą wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz wskazująca obszary o największym potencjale do redukcji.

4. Cele redukcyjne

Wyznaczenie krótko i długoterminowych celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych.

5. Analiza działań dekarbonizacyjnych

Przegląd i analiza możliwych do wdrożenia działań w przedsiębiorstwie w następujących obszarach:

- Efektywności energetycznej
- Produkcja energii z źródeł odnawialnych
- Wykorzystanie energii odpadowej
- Wykorzystanie nośników energii i paliw zeroemisyjnych,
- Zalecenia w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym
- Zakup certyfikowanej zielonej energii – np. umowy cPPA
- Zalecenia i plan działań z zakresu biogospodarki i naturalnego pochłaniania CO2
- Offsetowanie emisji

6. Scenariusze dekarbonizacji

Określenie scenariuszy dojścia do neutralności klimatycznej obejmujących propozycje działań dekarbonizacyjnych oraz wybór najbardziej optymalnej ścieżki

7. Harmonogram

Opracowanie harmonogramu wdrożenia działań dekarbonizacyjnych wraz z projekcją kosztów realizacji dla wybranych scenariuszy.

8. Szacowanie ryzyk

Oceny ryzyk związanych z realizacją wskazanego scenariusza, w tym doradztwo przy ocenie ofert zewnętrznych podwykonawców (np. na zakup energii).

9. Finansowanie inwestycji

Analiza źródeł finansowania z uwzględnieniem środków krajowych i unijnych, np. pozyskanie Białych Certyfikatów na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

10. Kontrola i monitoring

Monitorowanie efektów realizacji strategii i raportowanie założonych celów.

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Marta PIĄTKOWSKA

Kierownik Działu Transformacji Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Jeśli chcesz wdrożyć strategię dekarbonizacji w swoim przedsiębiorstwie, skorzystaj z wiedzy ekspertów KAPE!