TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Jesteśmy częścią "zielonej" transformacji.
Doradzamy firmom jak przekształcić swój biznes w kierunku neutralności klimatycznej.

Skontaktuj się z nami

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Gospodarka stoi przed wielkimi wyzwaniami w obliczu nieuchronnych zmian klimatycznych. W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą musiały podjąć wzmożony wysiłek aby sprostać wymogom postawionym Europie, w zakresie ochrony klimatu oraz dekarbonizacji. Priorytety strategiczne UE (dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r.) oraz wynikające z nich zarówno unijne, jak i krajowe regulacje prawne wymuszają na przedsiębiorstwach prowadzenie biznesu zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju (uwzględniając w strategiach biznesowych spółek elementów związanych z ESG). W pierwszej kolejności największe zmiany czekają na duże firmy objęte dyrektywą CSRD (w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie raportowania niefinansowego) oraz firmy z sektora budowlanego i nieruchomości których dotyczy dyrektywa EPBD (charakterystyka energetyczna budynków). Priorytetami unijnych dyrektyw jest znajomość śladu węglowego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

        

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Wykonujemy audyty energetyczne budynków, które obejmują analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Celem jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych. Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmuje wszystkie elementy obudowy, instalacje oraz urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii.

Dowiedz się więcej >

SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA DLA BUDYNKÓW

KAPE wykonuje specjalistyczne badania i analizy energetyczne, pozwalające na podniesienie efektywności energetycznej istniejących budynków, jak również analizy i optymalizację na etapie projektowania budynków. 

Wspieramy dekarbonizację budynków komercyjnych i publicznych, w tym analizy śladu węglowego w całym cyklu życia budynku. Analizy przeprowadzamy z uwzględnieniem aktualnych przepisów krajowych (rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) i europejskich (Taksonomia, dyrektywa EPBD).

Dowiedz się więcej >

OBLICZANIE ŚLADU WĘGLOWEGO

Kompleksowo wspieramy klientów w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Obliczenia emisji gazów cieplarnianych (we wszystkich 3 zakresach) dokonujemy w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji. 

Znajomość śladu węglowego organizacji lub produktu jest jednym z najbardziej istotnych czynników środowiskowych poddawanych pod ocenę przez kluczowych interesariuszy spółki, a od 2025 roku będzie elementem obowiązkowym raportu niefinansowego ESG.

Dowiedz się więcej >

        

STRATEGIA DEKARBONIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Przygotowujemy dla przedsiębiorstw długoterminowe strategie dekarbonizacji. W ramach opracowania opracowujemy wielowariantowe scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Zapewniamy wsparcie doświadczonych ekspertów z zakresu efektywności energetycznej i OZE, aby jak najefektywniej zoptymalizować wykorzystanie energii, surowców i zasobów, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń oraz maksymalnym wykorzystaniu możliwości zastosowania OZE. Wspieramy również Klientów w skutecznym pozyskiwaniu dostępnych środków finansowych na działania inwestycyjne wskazane w opracowanej strategii.

Dowiedz się więcej >

        

ZIELONE OBLIGACJE - SECOND PARTY OPINION 

Przygotowujemy niezależną opinię ekspercką (tzw. Second Party Opinion - SPO) dla emisji Zielonych Obligacji, dotyczącą ekologicznego charakteru emisji, zgodną ze standardami Green Bond Principles wyznaczonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (ICMA)

SPO zawiera ocenę kluczowych dokumentów emitenta określających politykę, zasady oraz zgodność ze standardami działalności w obszarze Zielonych Obligacji.

Dowiedz się więcej >

Chcesz wykonać audyt energetyczny i być w zgodzie z przepisami?