ZIELONE OBLIGACJE

Przygotowujemy niezależną opinię tzw. Second Party Opinion dotyczącą ekologicznego charakteru emisji Zielonych Obligacji.

Skontaktuj się z nami

ZIELONE OBLIGACJE

Zielone obligacje to rodzaj dłużnych papierów wartościowych, których celem jest finansowanie inwestycji związanych z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem i przeznaczonych na „zielone” projekty. Szczegółowe cele, na które muszą być przeznaczone środki pochodzące z emisji są określone m.in. w Ramach Emisji Zielonych Obligacji (Green Bond Framework), które wykonuje emitent obligacji wg zasad opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (ICMA).

23 października 2023 r. Rada Europejska przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich zielonych obligacji (EU Green Bond) oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Rozporządzenie to określa wymagania dla procesu i procedur związanych z emisją Zielonych Obligacji (ZO) oraz zasady wykonywania niezależnych opinii i zasad nadawania uprawnień do ich wykonywania.

Docelowo europejskie zielone obligacje (EU GB) będą dostosowane do unijnej systematyki zrównoważonej działalności i zostaną udostępnione inwestorom na całym świecie. 

"ZIELONE" CELE EMISJI

Do „zielonych” celów emisji zgodnie z tymi dokumentami możemy zaklasyfikować m.in. inwestycje w: 

 • Energetykę odnawialną,
 • Efektywność energetyczną,
 • Transport niskoemisyjny,
 • Bioróżnorodność,
 • Gospodarkę Obiegu Zamkniętego,
 • Budownictwo energooszczędne,
 • Adaptację do zmian klimatu,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza,
 • Zrównoważone środowiskowo wykorzystanie zasobów i gruntów

Wg standardu Green Bond Framework to emitent wskazuje na jaki cel są przeznaczone środki pochodzące z emisji Zielonych Obligacji oraz jak zamierza go raportować, jakkolwiek, by uzyskać miano “Zielonych” inwestycje muszą spełnić dosyć wymagające kryteria. 

Z formy finansowania w postaci Zielonych Obligacji mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki samorządu terytorialnego.

SECOND PARTY OPINION (SPO)

Second Party Opinion (SPO) to dodatkowa niezależna ekspercka opinia niezależnego podmiotu zewnętrznego dotyczącą ekologicznego charakteru emisji, obecnie zgodna ze standardami Green Bond Principles wyznaczonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (ICMA). 

Wg tych standardów Zielone Obligacje muszą się charakteryzować czterema elementami, które podlegają ocenie przez podmiot zewnętrzny:

 • Wykorzystanie środków,
 • Proces oceny i selekcji środków,
 • Zarządzanie środkami,
 • Raportowanie.

Green Bond Principles kładą nacisk na przejrzystość, dokładność i rzetelność informacji, które są ujawniane do inwestorów, banków, subemitentów oraz innych podmiotów zainteresowanych emisją obligacji. SPO potwierdza ekologiczny charakter inwestycji, wzmacnia wiarygodność emitenta i zwiększa atrakcyjność obligacji poprzez wykazanie zgodności z zasadami ICMA. Ponadto SPO zapewnia analizę mocnych i słabych stron inwestycji oraz wskazuje możliwości poprawy ram obligacji i przedstawia emitentowi zalecenia dotyczące dalszego wzmacniania jego polityk i narzędzi.

ZIELONE OBLIGACJE WE WSPÓŁPRACY Z KAPE

Eksperci KAPE oferują przygotowanie takiej niezależnej opinii (SPO) do GBF emitenta, która najczęściej (w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania planowanej inwestycji) zawiera ocenę kluczowych dokumentów emitenta określających politykę, zasady oraz zgodność ze standardami działalności w obszarze Zielonych Obligacji, w tym: 

 • Opis polityki i działań w zakresie realizacji polityki klimatycznej (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) np. wdrożenie strategii ESG, strategii neutralności klimatycznej, redukcję śladu węglowego, wymagania wobec klientów i dostawców, 
 • Zasady związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków przy zastosowaniu dłużnych instrumentów finansowych, 
 • Sposób wykorzystania środków z planowanej emisji Zielonych Obligacji,
 • Przeprowadzenie oceny zgodności procesu wyboru (zielonych) projektów z wymaganiami: 
  • Kryteria oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych,
  • Kryteria i zasady kwalifikowalności projektów inwestycyjnych,  
 • Przeprowadzenie ocen w zakresie: 
  • zgodności zielonych projektów z wymaganiami taksonomii, 
  • przyjętych procedur zarządzania wydatkowaniem środków pozyskanych z emisji Zielonych Obligacji,
  • proces i procedury wyboru zielonych projektów lub dedykowanego portfela zielonych inwestycji, 
  • zasad zarządzania środkami pochodzącymi z emisji Zielonych Obligacji, 
  • raportowania o wykorzystaniu wpływów i środków oraz oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Analizę SWOT w kontekście zgodności z wymaganiami dla zielonych projektów, wykonalności technicznej i finansowej planowanych inwestycji, 
 • Dodatkowe uwagi i zalecenia sporządzającego Second Party Opinion. 


Zapraszamy do współpracy!

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Dariusz KOC

Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej i Transformacji Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Jeśli chcesz wdrożyć strategię dekarbonizacji w swoim przedsiębiorstwie, skorzystaj z wiedzy ekspertów KAPE!