OBLICZANIE ŚLADU WĘGLOWEGO

Oferta dla przedsiębiorstw

Skontaktuj się z nami

CZY ZNASZ ŚLAD WĘGLOWY TWOJEJ ORGANIZACJI I PRODUKTU?

Ślad węglowy (z ang. carbon footprint) to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację lub produkt.

Eksperci KAPE S.A. kompleksowo wspierają klientów w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Komplementarność usługi polega na: 

 • Wsparciu w zbieraniu danych niezbędnych do obliczenia śladu węglowego;
 • Obliczeniu emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności przedsiębiorstwa w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji dla:
  - Zakresu 1 (Scope 1) - Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych, powstałe w wyniku użycia paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością organizacji, bądź przez nią nadzorowanych (np. emisje związane ze spalaniem paliw w kotłach, piecach, pojazdach), a także emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów technologicznych (w tym ulatniających się czynników chłodniczych).
  - Zakresu 2 (Scope 2) - Emisje pośrednie powstałe w wyniku zużywania energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej i chłodu zakupionych przez organizację (emisja odbywa się fizycznie poza przedsiębiorstwem).
  - Zakresu 3 (Scope 3) - inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (nie uwzględnione w emisjach zakresu 2) powstające w łańcuchu wartości firmy, w tym emisje na poziomie pozyskiwania surowców i półproduktów oraz ich transportu, zagospodarowywaniu odpadów i wykorzystywaniu produktów przez końcowych użytkowników. Wskaźnik Scope 3 (zakres) zostanie wprowadzony jako obowiązkowy element raportowania niefinansowego od stycznia 2023 roku.
 • Wsparciu w raportowaniu niefinansowym ESG (raportowaniu o zrównoważonym rozwoju);
 • Opracowaniu polityki klimatycznej organizacji;
 • Opracowaniu szczegółowego Planu Działań mającego na celu ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenia emisji GHG wraz z wyznaczeniem KPI oraz ich bieżąca kontrola;
 • Okresowych aktualizacjach przyjętych strategii oraz analizach śladu węglowego.

Poszczególne usługi mogą być realizowane oddzielnie, według potrzeb klienta.

KORZYŚCI

Korzyści z przeprowadzenia usługi obliczenia śladu węglowego przez KAPE:

 • zdobycie wiedzy o rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych w oparciu o międzynarodowe standardy i doświadczenie ekspertów KAPE związanych z działalnością organizacji i/lub w cyklu życia produktu czy usługi oraz identyfikację obszarów o największym potencjale do redukcji śladu węglowego;
 • umożliwienie profesjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z wykorzystaniem szans i ograniczaniem zagrożeń zidentyfikowanych na wstępnym etapie;
 • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej oraz wizerunkowej;
 • spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczeństwa oraz instytucji finansujących;
 • otrzymanie informacji o wielkości zużycia i wytworzenia energii oraz emisjach gazów cieplarnianych na potrzeby raportowania ESG;
 • komunikowanie o obliczeniu śladu węglowego przez wiarygodnego partnera jakim jest KAPE.

Zrób z nami krok ku neutralności klimatycznej Twojego przedsiębiorstwa!