AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Audyty energetyczne, które przeprowadzamy mają na celu zmianę tej dysproporcji.

Skontaktuj się z nami

PIERWSZY KROK DO ZMNIEJSZENIA ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKU

Audyt energetyczny jest opracowaniem mającym na celu ocenę kosztów i korzyści wynikających z podjęcia działań służących poprawie efektywności energetycznej. Jego efektem jest także przygotowanie niezbędnych założeń do projektu budowlanego i określenie zakresu robót, jakie zostaną wykonane w ramach modernizacji budynków.

W wielu przypadkach audyt energetyczny wymagany jest w procesie ubiegania się o finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych m.in. przez takie instytucje jak: Banki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy instytucje wdrażające Fundusze Europejskie.

Audyt energetyczny budynku rozpoczyna inwentaryzacja techniczno-budowlana i wynikająca z niej ocena zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych pod kątem efektywności wykorzystania energii w budynku. Analizowana jest m.in. izolacyjność cieplna bryły budynku, sprawność funkcjonowania systemów HVAC oraz skuteczność systemów zarządzania energią. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy optymalizacyjnej dla możliwych do wdrożenia działań modernizacyjnych, przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii i kosztów, jak również obniżenia śladu węglowego budynku. Dla każdego z analizowanych przedsięwzięć obliczane są wskaźniki ekonomiczne, energetyczne oraz ekologiczne. 

Wykonujemy audyty energetyczne dla budynków:
 • użyteczności publicznej, 
 • biurowych,
 • usługowych i handlowo-usługowych,
 • magazynowych,
 • przemysłowych.

Obszary zużycia energii objęte analizą w ramach audytu:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy, okna, drzwi),
 • instalacje HVAC (grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne),
 • instalacja oświetlenia,
 • odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • układy odzysku ciepła odpadowego.

W zależności od celu, jakiemu ma służyć audyt oraz indywidualnych potrzeb Klienta, audyty energetyczne przeprowadzamy zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z późn. zm.;
 • Normą PN-EN 16247-1 Audity eneregtyczne Część 2) Budynki;
 • Normą ISO 50002 "Energy audits — Requirements with guidance for use";
 • Standardem ASHRAE 211-2018 "Standard for Commercial Building Energy Audits".

W ramach audytu, na życzenie Klienta, wykonujemy również analizę mocy zamówionych, badania termowizyjne, ścieżkę dekarbonizacji CRREM oraz analizę osiągnięcia klasy charakterystyki energetycznej budynku w stanie istniejącym i po modernizacji.

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Wojciech BELKA

Specjalista ds. Transformacji Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Wykonaj audyt energetyczny budynku należącego do Twojej firmy