SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA DLA BUDYNKÓW

Specjalizujemy się w obliczeniach dla budynków energooszczędnych.
Pomagamy ograniczać koszty inwestycji i jednocześnie dbamy o środowisko.

Skontaktuj się z nami

OBLICZENIA NUMERYCZNE DLA DETALI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Wykonujemy obliczenia numeryczne detali konstrukcyjnych w celu określenia wartości liniowych współczynników przenikania ciepła dla mostków cieplnych oraz współczynnika temperaturowego f Rsi.

Obliczenia sporządzane są zgodnie z Normą PN-EN 13788 przy wykorzystaniu programu ANTHERM. Wartości współczynnika f rsi dla przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych porównuje się z wymaganą wartością krytyczną obliczoną zgodnie z Normą.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Wykonujemy obliczenia energetyczne dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej. Wyznaczamy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz doradzamy przy wyborze najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie.

OBLICZENIA MOSTKÓW CIEPLNYCH

Obliczenia sporządzane są zgodnie z Normą PN-EN 10211 przy wykorzystaniu programów Therm 7.4 i ANTHEERM. Wykonanie obliczeń detali konstrukcyjnych pozwala architektom na zaprojektowanie optymalnych grubości izolacji cieplnej przegród zewnętrznych oraz na optymalne zaprojektowanie detali konstrukcyjnych z eliminacją występowania mostków cieplnych.

ANALIZY LCC

Analiza cyklu kosztu życia budynku LCC jest techniką stosowaną do określenia wszystkich kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia inwestycji obejmujących koszty planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji i likwidacji budynku.

Celem przeprowadzenia LCC jest optymalizacja rozwiązań stosowanych  w obiekcie, mających wpływ na początkowe koszty inwestycyjne oraz  przyszłe koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją budynku.

ANALIZY LCA

Ocena cyklu życia LCA pozwala określić negatywny wpływ produktu (budynku) na środowisko naturalne w całym cyklu życia. Uwzględnia ona wszelkie czynniki oddziaływania od momentu pozyskania surowców do wszelkich procesów związanych z likwidacją produktu w zakresie zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

POMIARY TERMOWIZYJNE

Wykonujemy specjalistyczne pomiary termowizyjne pozwalające na ocenę stanu izolacyjności budynku, w tym identyfikację miejsc występowania strat ciepła. Badanie przeprowadzane jest za pomocą kamery termowizyjnej i polega na przedstawieniu rozkładu temperatury powierzchni przez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego.

Badania termowizyjne pozwalają na:

  • ocenę jakości wykonania przegród budowlanych,
  • identyfikacje wad budowlanych,
  • wykrywanie miejsc występowania mostków cieplnych,
  • wykrywanie miejsc występowania zawilgoceń,
  • wykrywanie miejsc występowania awarii instalacji w budynku.

Na podstawie wykonanych zdjęć termowizyjnych można zidentyfikować miejsca o niższych temperaturach charakteryzujące znacznymi stratami ciepła  w budynku. Badania termowizyjne obejmuje przygotowanie raportu z oceną obiektu i dalszymi zaleceniami.

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przeprowadzamy weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych mających wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

W ramach usługi sporządzamy charakterystykę energetyczną budynku oraz przygotowujemy wytyczne do zmian w projekcie, które pozytywnie wpłyną na bilans energetyczny obiektu.  

Zapraszamy do współpracy przy analizie energetycznej budynków