CA EED

Wspólne działania wspierajace wdrażanie Dyrektywy w sprawie efektywnoście energetycznej 2012/27/UE

(Concerted Action EED - Support to Member States and paricipating countries for the implementation od the Energy Efficiency Directive - CA - EED 2) 

www.ca-eed.eu 


O PROJEKCIE

Do najważniejszych celów projektu CA EED należy, m.in. poprawa systemu wymiany informacji i doświadczeń płynących z wdrażania dyrektywy EED przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegię i Chorwację. Celowi temu służy stworzona trwała struktura wymiany informacji dotyczących wprowadzania obu dyrektyw – początkowo dyrektywy ESD a obecnie dyrektywy EED. Istotnym celem projektu jest również wprowadzanie i promowanie dobrych praktyk w celu wzmocnienia i poprawy skuteczności wdrażania dyrektywy EED w nowych krajach członkowskich UE oraz utworzenie warunków sprzyjających poprawie stopnia konwergencji procedur narodowych dotyczących dyrektywy EED. 

Aktywne forum wymiany informacji stwarza możliwość każdemu z państw członkowskich UE podzielenia się jego wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwia omówienie i zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących wdrażania dyrektywy EED. Możliwość wymiany doświadczeń pozwala uniknąć ewentualnych błędów popełnionych przez inne kraje członkowskie. 

W praktyce praca w ramach projektu polega na serii 11 dwudniowych spotkań plenarnych w ciągu sześcioletniego okresu trwania projektu. Każde ze spotkań skupia się wokół konkretnego tematu z zakresu ośmiu kluczowych obszarów Dyrektywy.

KONTAKT

Joanna Ogrodniczuk

jogrodniczuk@kape.gov.pl