COME RES

Energetyka obywatelska jako klucz do rozwoju wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetyki

(Community Energy for the uptake of renewables in the electricity sector. Connecting long-term visions with short-term actions)

www.come-res.eu 


AKTUALNOŚCI

Krajowa Platforma Dyskusyjna

27 stycznia 2021 r. w ramach projektu odbyło się spotkanie dyskusyjne "Uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce". Spotkanie ustanowiło Krajową Platformę Dyskusyjną projektu, której celem jest prowadzenie ciągłego dialogu dotyczącego funkcjonowania energetyki obywatelskiej w Polsce (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, prosumenci). Dokumenty ze spotkania dostępne są poniżej w sekcji materiały do pobrania.

O PROJEKCIE

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, energetyka obywatelska potwierdziła swoje znaczenie w państwach członkowskich UE jako oddolna inicjatywa na rzecz wspierania transformacji energetycznej realizowana przy wsparciu i zaangażowaniu obywateli. Energetyka obywatelska stała się zatem ściśle powiązana z koncepcją "demokracji energetycznej", jako sposób zapewnienia aktywnego uczestnictwa różnym podmiotom w rynku energii, a co za tym idzie generowania korzyści społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym.

Inicjatywa COME RES ma na celu zapewnienie solidnych podstaw dla rozwoju bardziej świadomej polityki, wsparcia rynkowego i ram finansowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, prowadząc do opracowania efektywnych kosztowo rozwiązań wspierających implementację technologii OZE.

Projekt COME RES gromadzi, rozpowszechnia i przekazuje wiarygodne i kompletne dane na temat innowacyjnych pod względem partycypacji społecznej i technologicznym, projektów z zakresu energetyki obywatelskiej. Ponadto celem projektu jest wyciągnięcie wniosków z lokalnych i krajowych najlepszych inicjatyw w celu sformułowania rekomendacji i praktycznych zaleceń dotyczących promowania, wspierania i formowania wspólnot energetycznych w krajach UE. Zwiększy to generację energii z OZE, co z kolei doprowadzi do zwiększenia udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w roku 2030. W ramach projektu COME RES przeprowadzona zostanie również analiza wspólnot energetycznych, w celu identyfikacji kluczowych czynników sukcesu oraz rozpoznania barier hamujących rozwój inicjatyw tego typu.

Rozwiązania opracowane w ramach projektu (plany działań dla regionów docelowych, dobre praktyki, modele biznesowe, zalecenia dotyczące polityki, szkolenia i budowanie potencjału, transfer sprawdzonych rozwiązań) wskażą, w jaki sposób zwiększyć akceptację społeczną i pośrednio zredukować bariery związane z rozwojem energetyki obywatelskiej, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu potrzeb w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i zaangażowania społeczeństwa.

Konsorcjum projektu składa się z 15 partnerów z 7 krajów (Niemcy, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Hiszpania), zapewniając szeroki wachlarz interdyscyplinarnych działań. Projekt koordynowany przez Centrum Badań nad Polityką Środowiskową Freie Universität Berlin.

Czas trwania: wrzesień 2020 r. – luty 2023 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Report on the Polish National Desk Kick-off meeting


Wprowadzenie - dokument ze spotkania 27 stycznia 2021 r. "Uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej"


"Wskaźniki efektywności mikroinstalacji PV na wybranym przykładzie" - dokument ze spotkania 27 stycznia 2021 r. "Uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej"


"DRES2Market: Podejścia techniczne, biznesowe i regulacyjne mające na celu zwiększenie możliwości rozwojowych energii odnawialnej do prowadzenia aktywnych działań na rynkach energii elektrycznej i usług pomocniczych" - dokument ze spotkania 27 stycznia 2021 r. "Uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej"


"Przegląd zagadnień energetyki rozproszonej w Polsce, Idea" - dokument ze spotkania 27 stycznia 2021 r. "Uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej"

KONTAKT

Joanna Ogrodniczuk

jogrodniczuk@kape.gov.pl