LEAP4SME

Wsparcie państw członkowskich w zakresie polityki realizacji audytów energetycznych w MŚP

(Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency)

www.leap4SME.eu 


AKTUALNOŚCI

Pierwszy raport

Czy na poziomie europejskim publikowane są dane dotyczące energii dla MŚP? Jak oszacować zużycie energii przez MŚP bez szczegółowych danych? Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym raportem opracowanym w ramach projektu Leap4SME, dotyczącym tzw. Mapowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Raport obejmował analizy i metodykę szacowania zużycia energii w sektorze MŚP na poziomie krajowym.  Zapraszamy do zapoznania się z infografiką obrazującą wyniki raportu:  TUTAJ

Raport można pobrać  TUTAJ .

Drugie spotkanie konsorcjum projektu

Na obecnym etapie projektu zbieramy opinie na temat barier i potrzeb MŚP, które blokują im drogę do poprawy efektywności energetycznej. Zależy nam na zdobyciu spostrzeżeń zarówno od samych małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucji takich jak ministerstwa, agencje energetyczne, stowarzyszenia biznesowe i organizacje pozarządowe zajmujące się tematami energii i MŚP. Państwa wiedza i doświadczenie w tym temacie będzie dla nas nieocenionym źródłem informacji.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie nam kilku minut i wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb małych i średnich przedsiębiorców w obszarze audytu energetycznego i efektywności energetycznej. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli wypracować bardziej skuteczne i wiarygodne działania wspierające ten sektor gospodarki.

Bylibyśmy również wdzięczni za rozpowszechnienie tej ankiety wśród współpracujących z Państwem instytucji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ankieta skierowana do przedstawicieli organizacji związanych z tematami efektywności energetycznej i MŚP dostępna jest  TUTAJ .

Ankieta skierowana do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw dostępna jest  TUTAJ .

O PROJEKCIE

Projekt LEAP4SME ma na celu wspieranie państw członkowskich w tworzeniu lub ulepszaniu krajowych i lokalnych programów dla MŚP w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych i wdrażania opłacalnych sposobów oszczędzania energii. Po wstępnej pracy nad mapowaniem polityk i programów, zidentyfikowano ich mocne i słabe strony w celu przezwyciężenia obecnych barier i "wąskich gardeł". Jednocześnie przeprowadzono prace nad charakterystyką MŚP pod względem zużycia energii, wielkości i sektora, aby znaleźć skuteczne sposoby właściwego uwzględnienia istniejących i innowacyjnych polityk audytu energetycznego.

Poprzez warsztaty, kwestionariusze, spotkania i inne wydarzenia, w których udział będą brać interesariusz przedsiębiorstwa oraz inne podmioty z rynku, m.in. stowarzyszenia audytorów energetycznych czy organizacje ESCO, zostanie docelowo przedstawiony zestaw propozycji i zaleceń dotyczących polityki. Wyniki pracy będą obejmowały:

  • skuteczność i orientację na rzeczywiste potrzeby rynku,

  • integrację z innymi elementami dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, w szczególności z art. 7 Systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej i środki alternatywne,

  • możliwość replikacji.

Podstawową częścią projektu są działania mające na celu realizację krajowych programów zachęt dla MŚP w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych poprzez wsparcie państw członkowskich na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

5 regionów pilotażowych zamierza tworzyć tzw. One-Stop-Shop (w niektórych przypadkach nie tylko w formie wirtualnej, ale również stacjonarnej) ułatwiając tym samym tworzenie społeczności energetycznych oraz wspierając zbiorowe działania. Taki rodzaj przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom większy udział w transformacji energetycznej oraz pomoże zarówno mieszkańcom, jak i całym gminom zostać prosumentami.

Czas trwania: wrzesień 2020 r. - sierpień 2023 r.

Regiony pilotażowe

MATERIAŁY DO POBRANIA

Ulotka informacyjna o projekcie

KONTAKT

Anna Dyląg

adylag@kape.gov.pl