EU HEROES

Rozwój wdrażania instalacji fotowoltaicznych (PV) na poziomie lokalnym 

(EU routes for High pEnetration of solaR PV into lOcal nEtworkS)

www.euheroes.eu


AKTUALNOŚCI

Analiza funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z pasywnym budynkiem jednorodzinnym

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce jest w ostatnim czasie jednym z wiądących tematów dokonującej się już transformacji energetycznej. Energetyka obywatelska oparta na prosumenckich instalacjach fotowoltaicznych, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, a w ślad za tym powinna podążać świadomość i wiedza na temat pracy tego typu systemów. KAPE w ramach projektu EU-HEROES prowadzi pełny monitoring pracy prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kWp zlokalizowanej na dachu jednorodzinnego budynku pasywnego. Na podstawie zebranych danych z monitoringu i ich analizy przygotowano artykuł pt. "Analiza funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z pasywnym budynkiem jednorodzinnym", który opublikowany został w kwartalniku Polska Energetyka Słoneczna.

Artykuł jest dostępny pod poniższym adresem:

http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/2018.html#7

Zachęcamy do lektury. 

Bautec Berlin 2020

W dniach 18-21 lutego 2020 r. w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Technologii Budowlanych –  Bautec Berlin 2020 .

Na wystawie swoją ofertę prezentują co dwa lata producenci materiałów budowlanych, dostawcy technologii, autorzy rozwiązań architektonicznych i inżynierskich. Wydarzeniem towarzyszącym Targom było Forum Dyskusyjne „Building in and with Poland – chances, tendencies and perspectives” zorganizowane przez Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej (OAOEV). W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele KAPE – dr inż. Ryszard Wnuk i inż. Piotr Nowakowski, którzy wygłosili następujące referaty: „Green deal in Poland – Energy Efficiency, Renewable Energy and Sustainability” oraz „Technical and economic analysis of PV system functioning integrated with the passive single-family building”. Omówiono możliwości zastosowania innowacyjnych materiałów budowlanych i technologii w budownictwie jednorodzinnym wraz z analizą implementacji technologii OZE. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu oraz wielu przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie elektroenergetycznym i energooszczędnym m.in.  Enprom  czy  Eco modula GmbH .

O PROJEKCIE

Celem projektu był rozwój wdrażania instalacji fotowoltaicznych (PV) na poziomie i przez społeczności lokalne. Dla realizacji tego celu zostały opracowane modele biznesowe opłacalnych inwestycji, które mogą sprostać takim wyzwaniom jak ograniczenia przyłączeniowe sieci elektroenergetycznych czy zmniejszenie lub zatrzymanie dofinansowania dla tego typu przedsięwzięć. W ramach projektu współpracowano zarówno ze społecznościami PV jak i operatorami sieci, dla wypracowania rozwiązań umożliwiających realizację rentownych projektów PV bez dofinansowania, a których wpływ na zarządzanie siecią będzie neutralny lub pozytywny. 

Zadania w ramach projektu to:

 1. Zidentyfikowane i rozwinięte zostaną modele biznesowe, które umożliwią rozwój instalacji PV na obszarach o ograniczonych zdolnościach przyłączeniowych sieci elektroenergetycznych.

 2. Przeprowadzono analizę kosztów i zysków oraz ocenę wykonalności ekonomicznej inwestycji PV, a opracowane modele biznesowe wskazały możliwości w zakresie: magazynowania, wykorzystania i handlu energią elektryczną w ramach lokalnych społeczności, a także eksportowania nadmiaru energii do sieci.

 3. Podjęto działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom większej kontroli nad swoim zaopatrzeniem w energię elektryczną poprzez usuwanie najważniejszych barier rozwoju systemów PV.

Cele szczegółowe to:

 • zdefiniowanie co najmniej siedmiu istniejących instalacji, które ilustrują aktualny poziom wiedzy oraz najlepsze praktyki dotyczące podłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych,

 • opracowanie modeli opłacalnych inwestycji, które eliminują problemy i ograniczenia związane z integracją instalacji z siecią oraz spełniają wymagania operatorów sieci,

 • zorganizowanie szkoleń i rozwijanie potencjału podmiotów zaangażowanych w projektowanie i realizację projektów inwestycyjnych PV, w tym grup społecznych i operatorów sieci elektroenergetycznej,

 • wsparcie i analiza wykonania co najmniej siedmiu nowych projektów pilotażowych systemów PV współpracujących z siecią elektroenergetyczną, w oparciu o modele biznesowe opracowane w projekcie,

 • monitorowanie, ocena oraz raportowanie funkcjonowania istniejących instalacji pilotażowych,

 • opracowanie zaleceń dotyczących polityki, które umożliwią dalszy rozwój lokalnej energetyki słonecznej, jak również sprostanie wyzwaniom związanym z dużą liczbą rozproszonych źródeł energii,

 • ukazanie potencjału rynkowego i jego prognozy na podstawie wyników projektu, jeśli rekomendacje wypracowane w ramach projektu zostaną przyjęte przez decydentów i wdrożone,

 • aktywne zaangażowanie w działania projektowe kluczowych interesariuszy.

W projekt zaangażowanych było 7 krajów UE: zarówno te, które zajmują czołowe miejsca na świecie pod względem wysokiego poziomu rozwoju fotowoltaiki (Grecja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Holandia) jak i te, w których energetyka słoneczna jest zdecydowanie mniej rozwinięta (Polska, Litwa).

Projekt realizowany przez 7 europejskich instytucji, w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon 2020:

 • MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (RVO) – Holandia;

 • CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES) – Grecja;

 • DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (DENA) – Niemcy;

 • CREARA CONSULTORES SL (CREARA) – Hiszpania;

 • THE ENERGY SAVING TRUST LIMITED (EST) – Wielka Brytania;

 • PERSPEKTYVINIU TECHNOLOGIJU TAIKOMUJU TYRIMU INSTITUTAS (PROTECH) – Litwa;

 • KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA (KAPE) – Polska.

Czas trwania: wrzesień 2017 r. - sierpień 2020 r.

KONTAKT

projekty@kape.gov.pl