PUBLENEF

Wspieranie władz publicznych we wdrażaniu polityk energetycznych 

(Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficiency Policies) 

www.publenef-toolbox.eu


AKTUALNOŚCI

Klaster energii gminy górniczej Gierałtowice

W ramach projektu opracowano wytyczne dt. tworzenia klastra energii gminy górniczej Gierałtowice. Zachęcamy do zapoznania się ze wstępną koncepcją klastra oraz innymi mapami drogowymi realizowanymi przez partnerów projektu Publenef.

O PROJEKCIE

Publenef to projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było wsparcie władz publicznych we wdrażaniu i realizacji zrównoważonych polityk energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej, poprzez m.in. wykorzystanie najlepszych praktyk wdrożonych w krajach członkowskich na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej. 

Szczegółowe cele projektu to: 

 • ocena dotychczasowych doświadczeń w zakresie realizacji istniejących polityk energetycznych w państwach członkowskich, regionach i miastach; 

 • wzmocnienie możliwości współpracy instytucji publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Działania:

 • ocena dobrych praktyk na poziomie polityk krajowych, regionalnych i lokalnych; 

 • ocena potrzeb na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie wdrażania polityk energetycznych; 

 • opracowanie i wdrożenie „map drogowych” w zakresie realizacji polityk efektywności energetycznej; 

 • organizacja wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie efektów projektu; 

 • zebranie oraz dostosowanie istniejących instrumentów do potrzeb poszczególnych krajów członkowskich; 

 • utworzenie platformy prezentującej zebrane w ramach projektu materiały i narzędzia oraz umożliwiającej wymianę informacji/ doświadczeń regionów/ krajów członkowskich.

Rezultaty: 

 • identyfikacja potrzeb na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej w zakresie polityk efektywności energetycznej; 

 • zebranie najlepszych praktyk oraz narzędzi służących realizacji ww. potrzeb oraz wdrożenie ich innych krajach, regionach i gminach; 

 • stworzenie wytycznych w obszarze efektywnego wdrażania polityk; 

 • usprawnienie przepływu informacji przez wszystkie szczeble administracji publicznej.  

Adresatami projektu były władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne); instytucje wdrażające programy realizujące zrównoważoną politykę energetyczną, organizacje zrzeszające władze publiczne miast, regionów i inne instytucje uczestniczące w realizacji zrównoważonych polityk energetycznych.

Czas realizacji projektu: 1 lutego 2016 r. - 31 stycznia 2019 r.

KONTAKT

projekty@kape.gov.pl