WINWIND

Zdobywanie społecznej akceptacji dla energetyki wiatrowej w regionach z niewielką mocą zainstalowaną

(Winning Social Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions)

winwind-project.eu


AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Odoo image and text block

KRAJOWA PLATFORMA DYSKUSYJNA I WYMIANY INFORMACJI

WinWind to międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Projekt rozpoczęło spotkanie inicjujące partnerów projektu w Brukseli 16-17 października 2017 r. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG Energy) oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Priorytetowym zadaniem jest utworzenie Krajowej Platformy Dyskusyjnej i Wymiany Informacji. Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w tej nieformalnej grupie. Uczestnictwo, wyrażone poprzez wypełnioną deklarację (DO POBRANIA TUTAJ), zapewni dostęp do materiałów, analiz i rezultatów projektu. Deklaracja nie niesie żadnych zobowiązań, ani skutków finansowych. Liczymy na opinie Państwa, doradztwo, a w miarę możliwości na uczestnictwo w spotkaniach lub warsztatach i innych formach dyskusji.

Odoo image and text block

BROSZURA  "Wyzwania dla rozwoju energetyki wiatrowej związane z akceptacją społeczną"

Właśnie ukazała się pierwsza broszura informacyjna projektu WinWind: „Wyzwania dla rozwoju energetyki wiatrowej związane z akceptacją społeczną”. W broszurze omówiono bariery i wyzwania dla energetyki wiatrowej występujące w trzech powiązanych ze sobą wymiarach zrównoważonego rozwoju, tj. środowisko, gospodarka i społeczeństwo. Szczególną uwagę poświęcono problemom występującym na szczeblu lokalnym m.in. partycypacji społecznej w projektach wiatrowych, kwestiom planistycznym oraz postrzeganiu skutków rozwoju tej gałęzi enegetyki przez mieszkańców.

Materiał w języku polskim dostępny jest TUTAJ.

Zachęcamy również do śledzenia oficjalnej strony projektu WinWind winwind-project.eugdzie znajdują aktualności związane z projektem i branżą energetyki wiatrowej.

Odoo image and text block

Spotkanie dyskusyjne "Rozwój energetyki wiatrowej a jej akceptacja społeczna"

28 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „Rozwój energetyki wiatrowej, a jej akceptacja społeczna”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. w ramach działania Krajowej Platformy Dyskusyjnej i Wymiany Informacji projektu WinWind. 

Poniżej dostępna jest relacja z wydarzenia oraz prezentacje.

 RELACJA

 European Policy Context

 Best_Practices_WinWind

 Efektywne metody zwiększenia akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej

 Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście źródeł wiatrowych i PV

 Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej

 Elektrownia OZE Szansą dla Samorządu

 Wykorzystanie energii wiatrowej na cele grzewcze

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu WinWind jest ułatwianie wdrażania lądowej energetyki wiatrowej w regionach, które charakteryzują się niewielkimi mocami zainstalowanymi, mimo korzystnych warunków wietrznych poprzez zwiększenie akceptacji społecznej oraz wsparcia dla tej gałęzi energetyki. W ramach projektu zostaną poddane analizie lokalne społeczności w wybranych regionach. Określone zostaną ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, planistyczne/środowiskowe w celu zidentyfikowania przyczyn tak małych ilości siłowni wiatrowych.

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych czynników stymulujących poziom akceptacji społecznej, jak również pobudzenie transferu dobrych praktyk w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Na koniec projektu, zebrane informacje i doświadczenia zostaną poddane analizie w celu przygotowania zestawu zaleceń dla ustawodawców, które przyczynią się do stworzenia stabilnych warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Projekt rozpoczął się 1 października 2017 roku i będzie trwał do 31 marca 2020. Konsorcjum projektu złożone jest z interdyscyplinarnej grupy 12 partnerów z 6 krajów, której koordynatorem jest Freie Universität Berlin. Partnerzy projektu:

 • Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Hiszpania 

 • Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), Norwegia

 • Ecoazioni, Włochy

 • ECORYS españa, Hiszpania

 • ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Włochy

 • ICLEI European Secretariat (ICLEI)

 • Institute of Physical Energetics (IPE), Łotwa

 • Latvian Environmental Investment Fund (LEIF), Łotwa

 • Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norwegia

 • Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Polska

 • Seecon Ingenieure GmbH, Niemcy

Czas trwania projektu: 1.10.2017 – 31.03.2020 r.  

Działania projektu to:

1. Identyfikacja i analiza specyficznych dla krajów i wybranych regionów barier rynkowych i problemów akceptacji społecznej.

2. Nawiązanie dialogu z podmiotami rynkowymi i interesariuszami poprzez utworzenie Krajowej Platformy Dyskusyjnej; organizacja spotkań i warsztatów tematycznych w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz wymiany najlepszych praktyk.

3. Zestawienie studiów przypadku obejmujących sprawdzone najlepsze praktyki, które mogą przyczynić się do poprawy akceptacji społecznej; analiza kluczowych czynników sukcesu i warunków transferu najlepszych praktyk do innych regionów.

4. Pobudzenie transferu sprawdzonych najlepszych praktyk, innowacyjnych działań i wymiany doświadczeń wśród krajów partnerskich.

5. Nawiązanie dialogu z decydentami na szczeblu krajowym/regionalnym oraz utworzenie rekomendacji dla decydentów, w celu umożliwienia rozwoju energetyki wiatrowej w wybranych regionach, zgodne z wymaganiami ochrony środowiska przy akceptacji społecznej.

6. Rozpoczęcie dialogu z decydentami na szczeblu europejskim dotyczącego:

    a. problemów związanych z akceptacją społeczną energetyki wiatrowej;

    b. sprawdzonych najlepszych praktyk i metod zarządzania na poziomie krajowym i regionalnym;

    c. polityki i działań Unii Europejskiej w celu poprawy akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej.

7. Opracowanie zasad i kryteriów społecznie i środowiskowo akceptowalnej energii wiatrowej, służących jako wytyczne dla podmiotów rynku i decydentów z uwzględnieniem wyników projektu.

Główne grupy docelowe to:

 • Władze państwowe i lokalne

 • Wspólnoty i spółdzielnie energetyczne

 • Planiści

 • Kierownicy projektów

MATERIAŁY DO POBRANIA

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA I UCZESTNICTWA W KRAJOWEJ PLATFORMIE DYSKUSYJNEJ I WYMIANY INFORMACJI PROJEKTU WINWIND  

broszura „Wyzwania dla rozwoju energetyki wiatrowej związane z akceptacją społeczną"

Przegląd literatury dotyczący społecznej akceptacji dla rozwoju energetyki wiatrowej [EN]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów wiatrowych zwiększające akceptację społeczną [en]

KONTAKT

Colors

You can change the box color by using the customize option.

RYSZARD WNUK

tel. 691 956 507
rwnuk@kape.gov.pl

PIOTR NOWAKOWSKI

tel. 504 899 021
pnowakowski@kape.gov.pl