WINWIND

Zdobywanie społecznej akceptacji dla energetyki wiatrowej w regionach z niewielką mocą zainstalowaną (Winning Social Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions)

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
MATERIAŁY do pobrania
KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Odoo image and text block

KRAJOWA PLATFORMA DYSKUSYJNA I WYMIANY INFORMACJI

WinWind to międzynarodowy projekt Komisji Europejskiej realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Projekt rozpoczęło spotkanie inicjujące partnerów projektu w Brukseli 16-17 października 2017 roku. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG Energy) oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Głównym celem projektu WinWind jest ułatwianie wdrażania lądowej energetyki wiatrowej w regionach, które charakteryzują się niewielkimi mocami zainstalowanymi, mimo korzystnych warunków wietrznych poprzez zwiększenie akceptacji społecznej oraz wsparcia dla tej gałęzi energetyki. W ramach projektu zostaną poddane analizie lokalne społeczności w wybranych regionach. Określone zostaną ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, planistyczne/środowiskowe w celu zidentyfikowania przyczyn tak małych ilości siłowni wiatrowych.

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych czynników stymulujących poziom akceptacji społecznej, jak również pobudzenie transferu dobrych praktyk w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Na koniec projektu, zebrane informacje i doświadczenia zostaną poddane analizie w celu przygotowania zestawu zaleceń dla ustawodawców, które przyczynią się do stworzenia stabilnych warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Projekt rozpoczął się 1 października 2017 roku i będzie trwał do 31 marca 2020. Konsorcjum projektu złożone jest z interdyscyplinarnej grupy 12 partnerów z 6 krajów, której koordynatorem jest Freie Universität Berlin. Partnerzy projektu:

• Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Hiszpania 

• Center for International Climate and Environmental Research (CICERO), Norwegia

• Ecoazioni, Włochy

• ECORYS españa, Hiszpania

• ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Włochy

• ICLEI European Secretariat (ICLEI)

• Institute of Physical Energetics (IPE), Łotwa

• Latvian Environmental Investment Fund (LEIF), Łotwa

• Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norwegia

• Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Polska

• Seecon Ingenieure GmbH, Niemcy

Priorytetowym zadaniem jest utworzenie Krajowej Platformy Dyskusyjnej i Wymiany Informacji. Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w tej nieformalnej grupie. Uczestnictwo, wyrażone poprzez wypełnioną deklarację (DO POBRANIA TUTAJ), zapewni dostęp do materiałów, analiz i rezultatów projektu. Deklaracja nie niesie żadnych zobowiązań, ani skutków finansowych. Liczymy na opinie Państwa, doradztwo, a w miarę możliwości na uczestnictwo

w spotkaniach lub warsztatach i innych formach dyskusji.

O PROJEKCIE

WINWIND: WINNING SOCIAL ACCEPTANCE IN WIND SCARCE REGIONS


    Cel projektu

Głównym celem projektu WinWind jest ułatwianie wdrażania lądowej energetyki wiatrowej w regionach, które charakteryzują się niewielkimi mocami zainstalowanymi, mimo korzystnych warunków wietrznych, poprzez zwiększenie akceptacji społecznej oraz wsparcia dla tej gałęzi energetyki. W projekt zaangażowanych jest 12 partnerów z 6 krajów, którzy realizują 7 głównych działań operacyjnych. Czas trwania projektu: 1.10.2017 – 31.03.2020 r. WinWind to projekt finansowany w ramach programu ramowego Horizon 2020 Unii Europejskiej.

    Działania projektu:

1. Identyfikacja i analiza specyficznych dla krajów i wybranych regionów barier rynkowych i problemów akceptacji społecznej.

2. Nawiązanie dialogu z podmiotami rynkowymi i interesariuszami poprzez utworzenie Krajowej Platformy Dyskusyjnej; organizacja spotkań i warsztatów tematycznych w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz wymiany najlepszych praktyk.

3. Zestawienie studiów przypadku obejmujących sprawdzone najlepsze praktyki, które mogą przyczynić się do poprawy akceptacji społecznej; analiza kluczowych czynników sukcesu i warunków transferu najlepszych praktyk do innych regionów.

4. Pobudzenie transferu sprawdzonych najlepszych praktyk, innowacyjnych działań i wymiany doświadczeń wśród krajów partnerskich.

5. Nawiązanie dialogu z decydentami na szczeblu krajowym/regionalnym oraz utworzenie rekomendacji dla decydentów, w celu umożliwienia rozwoju energetyki wiatrowej w wybranych regionach, zgodne z wymaganiami ochrony środowiska przy akceptacji społecznej.

6. Rozpoczęcie dialogu z decydentami na szczeblu europejskim dotyczącego:

    a. problemów związanych z akceptacją społeczną energetyki wiatrowej;

    b. sprawdzonych najlepszych praktyk i metod zarządzania na poziomie krajowym i regionalnym;

    c. polityki i działań Unii Europejskiej w celu poprawy akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej.

7. Opracowanie zasad i kryteriów społecznie i środowiskowo akceptowalnej energii wiatrowej, służących jako wytyczne dla podmiotów rynku i decydentów z uwzględnieniem wyników projektu.

Główne grupy docelowe

• Władze państwowe i lokalne

• Wspólnoty i spółdzielnie energetyczne

• Planiści

• Kierownicy projektów

    Konsorcjum projektu

Kraj

Partnerzy projektu

Niemcy

·           Freie Universität Berlin – Environmental Policy Research Centre (FUB-FFU) (Koordynator projektu)

·           Seecon Ingenieure GmbH

·           ICLEI European Sekretariat

Włochy

·           National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)

·           Ecoazioni

Łotwa

·           Institute of Physical Energetics (IPE)

·           Latvian Environmental Investment Fund (LEIF)

Norwegia

·           Center for International Climate and Environmental Research (CICERO)

·           Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Polska

·           Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)

Hiszpania

·           ECORYS

·           Canary Association of Renewable Energies (ACER)

 

Priorytetowym zadaniem jest utworzenie Krajowej Platformy Dyskusyjnej i Wymiany Informacji. Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w tej nieformalnej grupie. Uczestnictwo, wyrażone poprzez wypełnioną deklarację (DO POBRANIA TUTAJ), zapewni dostęp do materiałów, analiz i rezultatów projektu. Deklaracja nie niesie żadnych zobowiązań, ani skutków finansowych. Liczymy na opinie Państwa, doradztwo, a w miarę możliwości na uczestnictwo
w spotkaniach lub warsztatach i innych formach dyskusji.

 

Więcej informacji NA STRONIE PROJEKTU 

 

Odoo text and image block
Odoo text and image block

MATERIAŁY DO POBRANIA

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA I UCZESTNICTWA W KRAJOWEJ PLATFORMIE DYSKUSYJNEJ I WYMIANY INFORMACJI PROJEKTU WINWIND  

KONTAKT

Colors

You can change the box color by using the customize option.

RYSZARD WNUK

tel. 691 956 507
rwnuk@kape.gov.pl

PIOTR NOWAKOWSKI

tel. 504 899 021 pnowakowski@kape.gov.pl