białe certyfikaty

Finansowanie planowanych inwestycji

służących poprawie efektywności energetycznej

Skontaktuj się z nami

 Co to są białe certyfikaty?

Świadectwa Efektywności Energetycznej, potocznie zwane białymi certyfikatami, to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy, o ile spełnia warunki zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Zgodnie z ustawową definicją, świadectwo stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Świadectwa efektywności energetycznej wydawane są wyłącznie (poza okresem przejściowym, który kończy się 30 września 2017 r.) dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Oszczędność energii uzyskana w trakcie realizacji takiego przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć tego samego rodzaju) musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

Za co można uzyskać białe certyfikaty?

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 ustawy o efektywności. Należą do nich, m.in.:

1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana oświetlenia,

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii;

6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji.

Odoo text and image block

 Jak działa system białych certyfikatów?

Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, u którego realizowane będzie przedsięwzięcie lub podmiotu przezeń upoważnionego. Oznacza to, że zamiast zmagać się z formalnościami samodzielnie, firma ubiegająca się o białe certyfikaty może skorzystać z usług doświadczonego partnera.

Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Ważnym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wnioski, drugi - sporządzany jest po uzyskaniu białych certyfikatów, jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Z audytu podwykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

 Współpraca z KAPE

W przypadku KAPE, zasady współpracy są proste: udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia, a wynagrodzenie ustalamy na zasadzie success fee, co stanowi gwarancję, że działamy zawsze w najlepszym interesie klienta.

Mając wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu systemu „białych certyfikatów”, KAPE proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć o odpowiednim potencjale oszczędności, przygotowania audytów efektywności energetycznej oraz składania wniosków do Prezesa URE. Naszą wartością jest transparentność i jakość

Odoo CMS - a big picture

Zobacz pełną ofertę
dla branży przemysłowej