Webinarium: "Rola lokalnego planowania strategicznego dla przyspieszenia transformacji ciepłownictwa w Polsce"
Wspólne webinarium KAPE, Forum Energii i Energy Cities

Już 13 grudnia od godziny 9:00 zapraszamy na wydarzenie online, zorganizowane przez KAPE, Forum Energii i Energy Cities, które zgromadzi kluczowych interesariuszy zajmujących się transformacją ciepłownictwa w Polsce i poza nią, aby omówić rolę i potencjał lokalnych strategii zaopatrzenia w ciepło, w celu przyspieszenia transformacji ciepłownictwa w Polsce. W świetle przekształconej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EU EED) i aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) uczestnicy spotkania podkreślą obecne wyzwania i rzucą światło na dobre praktyki lokalnych strategii zaopatrzenia w ciepło z których można czerpać inspirację i na których można dalej budować.

Rejestracja na webinarium

Sektor budowlany odpowiada za 38% całkowitej energii zużywanej w Polsce i 33% emisji związanych z energią oraz ma duży udział w imporcie paliw kopalnych. Wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny dobitnie przypomniały o wysokich kosztach uzależnienia od paliw kopalnych z kilku powodów: zmniejszają one nasze bezpieczeństwo, przyczyniają się do zmian klimatu i szkód w środowisku, a także zwiększają koszty ponoszone przez podatników i konsumentów końcowych w celu utrzymania komfortu cieplnego w domach. Dekarbonizacja sektora ciepłowniczego i budynków poprzez wykorzystanie czystych, lokalnych i odnawialnych źródeł energii oraz wzrost efektywności energetycznej ma zatem ogromne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i odporności energetycznej, ograniczenia emisji, złagodzenia ubóstwa energetycznego i poprawy zdrowia publicznego. 

Lokalne planowanie strategiczne w zakresie ciepła, zgodnie z definicją zawartą w art. 25 niedawno sfinalizowanej przekształconej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), stanowi doskonałą okazję do przyspieszenia tej transformacji. Jest to kluczowe narzędzie do szczegółowego zrozumienia lokalnych wyzwań, specyfiki i potencjału transformacji ciepłowniczej. Znacznie ułatwia to identyfikację i wdrażanie odpowiednich, dostosowanych rozwiązań dla zmodernizowanych i bardziej wydajnych (lokalnych) systemów grzewczych, infrastruktury i budynków, w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne i stałe źródła ciepła. Lokalne strategiczne planowanie zaopatrzenia w ciepło może zatem stać się kluczowym narzędziem do skuteczniejszego osiągania krajowych celów klimatycznych, środowiskowych i energetycznych oraz uczynienia naszych środowisk życia bardziej odpornymi na zmiany klimatu. Uwolnienie potencjału lokalnego planowania zaopatrzenia w ciepło będzie wymagało od władz lokalnych dysponowania odpowiednimi zasobami, możliwościami i narzędziami. W tym celu potrzebne będą nowe regulacje, wzmocniona wielopoziomowa koordynacja i ramy wsparcia.

Po prezentacjach na temat możliwości i korzyści płynących z lokalnego planowania ogrzewania i chłodzenia w kontekście transformacji ciepłownictwa odbędą się dwie debaty panelowe:

  • Co należy zmienić w prawie, aby lokalne strategiczne planowanie ciepła stało się rzeczywistością dla wszystkich władz lokalnych?

  • Jak wspierać władze lokalne w pokonywaniu barier i opracowywaniu lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło?


 Agenda spotkania (plik do pobrania)


Dyskusje będą dotyczyły w szczególności: 

  • W jaki sposób można zmienić obecne przepisy i praktyki, aby wprowadzić w życie art. 25 (6) dyrektywy EU EED? 
  • Jak można wzmocnić wielopoziomową koordynację i dostosowanie planów zaopatrzenia w ciepło i energię? 
  • W jaki sposób można najlepiej wspierać władze lokalne w przezwyciężaniu obecnych barier oraz w opracowywaniu planów i wdrażaniu środków, 
  • W jaki sposób można najlepiej opracować odpowiednie i ukierunkowane mechanizmy wsparcia na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Zarejestruj się poniżej, aby wziąć udział w tej ważnej dyskusji na temat roli i potencjału lokalnych strategii zaopatrzenia w ciepło w Polsce.

Rejestracja na webinarium

Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski.


Materiały dodatkowe od Partnera (Energy Cities):

  1. EU Tracker - Lokalne planowanie w zakresie ogrzewania i chłodzenia w Państwach Członkowskich UE -  https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2023/11/EU-analysis-Heating-and-Cooling_POL.pdf
  2. EU Tracker – Lokalne plany dotyczące ogrzewania i chłodzenia w Polsce - https://energy-cities.eu/country_trans/poland-polish/

Share this post
KAPE wspiera uczelnie wyższe w transformacji energetycznej
Porozumienie pomiędzy KAPE, BOŚ Bank, NFOŚiGW i uczelniami wyższymi