Kraków z nowymi założeniami dot. zaopatrzenia w energię na lata 2023-2038
Eksperci KAPE opracowali "Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038"

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. przygotowała „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”. Gmina Miejska Kraków jako pierwszy samorząd w Polsce podjęła się realizacji ambitnych celów transformacji do neutralności klimatycznej miasta nie później niż do 2050 roku oraz oszacowania przewidywanych efektów energetycznych i ekologicznych zaplanowanych w opracowaniu. Dodatkowo wydłużono perspektywę czasową dokumentu do 2050 r. w celu realizacji wymagań stawianych przez Dyrektywy unijne.

Na potrzeby realizacji ambitnych celów Gminy Miejskiej Kraków stworzono trzy scenariusze rozwoju miasta Krakowa w perspektywie do 2050 r., w których analitycy KAPE dokonali szczegółowej analizy zasobów budowlanych, oświetlenia miejskiego oraz transportu. Z uwagi na złożoną specyfikę systemu ciepłowniczego w Krakowie (trzy źródła ciepła, sumaryczna długość sieci ciepłowniczej ponad 930 km oraz zapotrzebowanie na cele grzewcze wynoszące w sumie 1 479 MW), w opracowaniu szczególny nacisk położono na stworzenie Wariantu rozwoju systemu ciepłowniczego spełniającego cele wytyczone przez Gminę Miasta Kraków. Uwzględniono w nim jak może kształtować się bilans mocy w rozróżnieniu na technologie wytwarzania w analizowanym okresie czasu. Na podstawie uzyskanego zapotrzebowania na ciepło, prognozowany Wariant uwzględnia również wymagania stawiane przez Dyrektywę EED (m.in. spełnienie wymagań stawianych przez definicję efektywnego systemu ciepłowniczego).

W opracowaniu KAPE wskazało także cele strategiczne tj. transformację miasta do neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku, zakładając co najmniej 30% redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku oraz co najmniej 80% redukcję emisji do roku 2040 względem 2018 roku (zgodnie z rekomendacjami Krakowskiego Panelu Klimatycznego), wydłużając w ten sposób poza określony ustawowo okres 15 lat, horyzont czasowy dokumentu do roku 2050.

Dodatkowo dokument poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowość prognozy oddziaływania na środowisko uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Prognoza zawiera ocenę potencjalnych możliwości wystąpienia trwałych negatywnych oddziaływań na środowisko, związanych z realizacją celów i zadań ujętych w Założeniach. Uzyskano również wymagane ustawowo opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przygotowane przez KAPE „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038” zostały przyjęte przez Radę Miasta Krakowa w formie Uchwały z dnia 20 grudnia 2023 r.

Podmioty publiczne zapraszamy do współpracy przy tworzeniu dokumentów strategicznych dla samorządów. Więcej informacji na naszej stronie: https://www.kape.gov.pl/plany-strategiczne-jst

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia. 

Główne cele dokumentu to m.in. ocena bezpieczeństwa energetycznego gminy w zakresie stanu istniejącego jak również perspektywy bilansowej, ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na terenie gminy oraz minimalizacja kosztów usług energetycznych. 

Dokument powinien uwzględniać wszelkie prawodawstwo, zarówno unijne m.in. Dyrektywa EED (Energy Efficiency Directive), Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), Pakiet „Fit for 55” czy krajowe m.in. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. czy Długoterminowa strategia renowacji budynków.


Share this post
Kurs online "Audytor Energetyczny Budynków Jednorodzinnych"
Współpraca z ZAE i FPE