Odoo image and text block

LEAP4SME

Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency

Wsparcie państw członkowskich w zakresie polityki realizacji audytów energetycznych w MŚP

www.leap4sme.eu

 

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

materiały do pobrania

kontakt

aktualności

Dostępne wkrótce

O projekcie

Projekt LEAP4SME ma na celu wspieranie państw członkowskich w tworzeniu lub ulepszaniu krajowych i lokalnych programów dla MŚP w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych i wdrażania opłacalnych sposobów oszczędzania energii.
Po wstępnej pracy nad mapowaniem polityk i programów, zidentyfikowane zostaną ich mocne i słabe strony w celu przezwyciężenia obecnych barier i "wąskich gardeł". Jednocześnie przeprowadzone zostaną prace nad charakterystyką MŚP pod względem zużycia energii, wielkości i sektora, aby znaleźć skuteczne sposoby właściwego uwzględnienia istniejących i innowacyjnych polityk audytu energetycznego.

Poprzez warsztaty, kwestionariusze, spotkania i inne wydarzenia, w których udział będą brać interesariusz przedsiębiorstwa oraz inne podmioty z rynku, m.in. stowarzyszenia audytorów energetycznych czy organizacje ESCO, zostanie przedstawiony zestaw propozycji i zaleceń dotyczących polityki. Wyniki pracy będą obejmowały:

  • skuteczność i orientację na rzeczywiste potrzeby rynku,

  • integrację z innymi elementami dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, w szczególności z art. 7 Systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej i środki alternatywne,

  • możliwość replikacji.

Podstawową częścią projektu będzie działanie mające na celu realizację krajowych programów zachęt dla MŚP w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych poprzez wsparcie państw członkowskich na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Czas trwania: wrzesień 2020 r. - sierpień 2023 r.

materiały do pobrania

Dostępne wkrótce

kontakt

anna wierzchołowska-dziedzic

awierzcholowska@kape.gov.pl