REGULAMIN NEWSLETTER
Obowiązujący od dn. 20.04.2018.


1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA (dalej KAPE) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr 16255; Kapitał akcyjny: 3 100 000 zł, NIP: 526-10-07-972 REGON: 010753973
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Centrum LIM
al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
adres poczty elektronicznej: marketing@kape.gov.pl
numer telefonu do biura: (+48 22) 626 09 10, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez KAPE informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie usług KAPE, i innych informacji dotyczących zagadnień efektywności energetycznej oraz inne wiadomości dotyczące KAPE oraz oferowanych przez nią usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z KAPE.

5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu.

6. Każdy Newsletter zawiera:
    1) informację o KAPE SA z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,
    2) Treści newslettera
    3) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
    4) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.kape.gov.pl
    1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
    2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji marketingowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
    3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
    4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
    5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez KAPE wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze KAPE”.

9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (dalej KAPE) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr 16255; Kapitał akcyjny: 3 100 000 zł, NIP: 526-10-07-972 REGON: 010753973

12. KAPE przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). KAPE, jako administrator danych osobowych, nie udostępnia danych innemu podmiotowi.

13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
    1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kape.gov.pl
    2) telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu do biura: (+48 22) 626 09 10, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik)

18. KAPE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.kape.gov.pl/page/regulamin-newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie https://www.kape.gov.pl/page/regulamin-newsletter przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

19. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

20. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.kape.gov.pl/page/regulamin-newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

21. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://www.kape.gov.pl/page/polityka-prywatnosci-i-cookies