KAPE MONITORING

" Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać"

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania

SYSTEM MONITOROWANIA ZUŻYCIA MEDIÓW

Budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii i właśnie w nich istnieje największy potencjał do oszczędzania. Właściciel czy zarządca dbający o komfortowe warunki użytkowania obiektu oraz niskie koszty eksploatacji musi skorzystać z odpowiednich narzędzi do zarządzania zużyciem energii. Większość dostępnych systemów monitorowania i zarządzania wymaga znaczących nakładów, stałego nadzoru i wykwalifikowanej obsługi. Nasze rozwiązanie jest inne.

O SYSTEMIE

KAPE monitoring to system dla nowych i istniejących budynków służący do zbierania, monitorowania i analizy danych o zużyciu energii w budynkach. Został pomyślany jako odpowiedź na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/844 z dn. 30 maja 2018 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Właściciel czy zarządca budynków korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej ma stały dostęp do informacji o monitorowanych mediach. Jednocześnie usługa przewiduje profesjonalną pomoc doradców energetycznych, którzy na bieżąco monitorują i analizują dane o zużyciu mediów w budynku i warunkach środowiskowych, czego wynikiem są propozycje działań zmierzające do poprawy efektywności energetycznej. Wszystkie dane z budynku gromadzone są przez lokalny rejestrator i sukcesywnie przesyłane do bezpiecznej chmury obliczeniowej.

W zależności od potrzeb i możliwości użytkownika system KAPE monitoring może zarządzać następującymi mediami:

 • energią elektryczną
 • energią cieplną/gazem
 • wodą

WDROŻENIE SYSTEMU

System może być wdrażany jednorazowo lub stopniowo zarówno w nowych jaki istniejących budynkach. Po konsultacji z klientem wspólnie ustalany jest zakres wdrożenia systemu i rodzaj urządzeń pomiarowych, które można wykorzystać dozbierania danych.

Konfiguracja systemu, uruchomienie, zapewnienie dostępu do danych w chmurze i szkolenie obsługi należy do zadań KAPE S.A. Po wdrożeniu systemu klient może korzystać ze stałej pomocy świadczonej przez doradców energetycznych KAPE S.A. oraz z systematycznie przesyłanych raportów z rekomendacjami działań przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania obiektów.

KORZYŚCI

Za pomocą aplikacji prezentowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób dane o zużyciu mediów energetycznych. W odróżnieniu od innych systemów zarządzania nie wymaga znaczących nakładów, stałego nadzoru oraz wykwalifikowanej kadry. Ponadto korzystanie z aplikacji pozwala na:

 • Oszczędności od 10% do 30% zużywanych mediów
 • Bieżącą kontrolę działania instalacji w budynku
 • Możliwość wczesnego wykrywania awarii pracy instalacji i urządzeń oraz zapobieganie ich wystąpieniu
 • Alarmowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości zużyć ciepła, energii elektrycznej oraz parametrów pracy instalacji
 • Porównanie monitorowanego budynku do pozostałych
 • Identyfikację obszarów do poprawy oraz zalecenia do modernizacji
 • Gromadzenie danych o budynkach w jednym miejscu
 • Obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • Krok do neutralności klimatycznej
 • Zwrot z inwestycji w 2 lata

Jeżeli planujesz monitorować zużycie energii w zarządzanym budynku skorzystaj z wiedzy ekspertów KAPE