ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 i 2022
OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ KAPE S.A.
Rada Nadzorcza Krajowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółki pod adres, 00-697 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 do sekretariatu Spółki (III p.), w terminie do 19 listopada 2021 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.”- nie otwierać.

Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania O wyborze oferty decyduje Rada Nadzorcza w uchwale na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne oferty.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udziela, Pani Renata Malanowska, w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 pod nr. tel. (022) 626-09-10
e-mail: rmalanowska@kape.gov.pl

Z poważaniem
Rada Nadzorcza

Krajowej Agencja Poszanowania Energii S.A.


Udostępnij ten wpis
INSTALACJA PV W MODELU ESCO - SZKOŁA PODSTAWOWA W MORZESZCZYNIE
SŁOŃCE DLA GMINY