OBLICZANIE ŚLADU WĘGLOWEGO

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

  Czy znasz ślad węglowy Twojej organizacji i produktu?

  Ślad węglowy (z ang. carbon footprint) to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację lub produkt.

  Eksperci KAPE S.A. kompleksowo wspierają klientów w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów.
  Komplementarność usługi polega na:
   
  Wsparciu w zbieraniu danych niezbędnych do obliczenia śladu węglowego;
  Obliczeniu emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności przedsiębiorstwa w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji dla:
  • Zakresu 1 (Scope 1) - Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych, powstałe w wyniku użycia paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością organizacji, bądź przez nią nadzorowanych (np. emisje związane ze spalaniem paliw w kotłach, piecach, pojazdach), a także emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów technologicznych (w tym ulatniających się czynników chłodniczych).

  • Zakresu 2 (Scope 2) - Emisje pośrednie powstałe w wyniku zużywania energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej i chłodu zakupionych przez organizację (emisja odbywa się fizycznie poza przedsiębiorstwem).

  • Zakresu 3 (Scope 3) - inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (nie uwzględnione w emisjach zakresu 2) powstające w łańcuchu wartości firmy, w tym emisje na poziomie pozyskiwania surowców i półproduktów oraz ich transportu,  zagospodarowywaniu odpadów i wykorzystywaniu produktów przez końcowych użytkowników. Wskaźnik Scope 3 (zakres) zostanie wprowadzony jako obowiązkowy element raportowania niefinansowego od stycznia 2023 roku.

   Wsparciu w raportowaniu niefinansowym ESG (raportowaniu o zrównoważonym rozwoju);
   Opracowaniu polityki klimatycznej organizacji;
   Opracowaniu szczegółowego Planu Działań mającego na celu ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenia emisji GHG wraz z wyznaczeniem KPI oraz ich bieżąca kontrola;
   Okresowych aktualizacjach przyjętych strategii oraz analizach śladu węglowego.

  Poszczególne usługi mogą być realizowane oddzielnie, według potrzeb klienta.

  korzyści

  Korzyści z przeprowadzenia usługi obliczenia śladu węglowego przez KAPE:

  • zdobycie wiedzy o rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych w oparciu o międzynarodowe standardy i doświadczenie ekspertów KAPE związanych z działalnością organizacji i/lub w cyklu życia produktu czy usługi oraz identyfikację obszarów o największym potencjale do redukcji śladu węglowego;

  • umożliwienie profesjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z wykorzystaniem szans i ograniczaniem zagrożeń zidentyfikowanych na wstępnym etapie;

  • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej oraz wizerunkowej;

  • spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczeństwa oraz instytucji finansujących;

  • otrzymanie informacji o wielkości zużycia i wytworzenia energii oraz emisjach gazów cieplarnianych na potrzeby raportowania ESG;

  • komunikowanie o obliczeniu śladu węglowego przez wiarygodnego partnera jakim jest KAPE.

  Odoo text and image block

  Zrób z Nami krok ku neutralności klimatycznej Twojego przedsiębiorstwa!