klastry energii

 

Skontaktuj się z nami

ZAPRASZAMY KLASTRY ENERGII DO WSPÓŁPRACY

W RAMACH PROJEKTU PUBLENEF

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) serdecznie zaprasza członków klastrów energii do współpracy przy projekcie PUBLEnEf, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Zachęcamy do podzielenia się z KAPE informacjami o Państwa trudnościach i wyzwaniach, przed którymi stanęli Państwo na etapie zakładania i rozwoju klastra energii. Niezmiernie miło będzie nam, jeżeli dodatkowo zechcą Państwo podzielić się z nami rozwiązaniami, które wprowadzili Państwo w klastrach energii.

Przekazane informacje pozwolą wzbogacić opracowywany w ramach projektu dokument, który będzie zawierał zbiór wytycznych – kroków i działań, jakie należy podjąć, aby skutecznie zrealizować cele gmin związane z klastrami energii i gospodarką energii, w tym poprawą bezpieczeństwa energetycznego, efektywnością energetyczną, poprawą jakości powietrza i rozwojem energetyki rozproszonej.

Wspólnie możemy stworzyć zbiór rozwiązań przydatnych podczas zawiązywania i rozwijania klastrów energii.

Zgłoszenie:   DO POBRANIA
Miejsce zgłoszeń:  publenef@kape.gov.pl
Termin zgłoszeń:  23 września 2018 r.

krótko O projekcie

Odoo text and image block

PUBLEnEf to projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest wsparcie władz publicznych we wdrażaniu i realizacji zrównoważonych polityk energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej, poprzez m.in. wykorzystanie najlepszych praktyk wdrożonych w krajach członkowskich na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej.

Polskim przykładem opisywanym w ramach projektu jest Klaster Energii Gminy Górniczo-Rolniczej Gierałtowice. Jako, że jednym z celów dokumentu jest wzmocnienie możliwości współpracy instytucji publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, dokument wypracowany w Polsce chcemy uzupełnić o doświadczenie innych klastrów energii.

Spodziewane rezultaty projektu: 

  • identyfikacja potrzeb na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej w zakresie polityk efektywności energetycznej,

  • zebranie najlepszych praktyk oraz narzędzi służących realizacji ww. potrzeb oraz wdrożenie ich w innych krajach, regionach i gminach,

  • stworzenie wytycznych w obszarze efektywnego wdrażania polityk,

  • usprawnienie przepływu informacji przez wszystkie szczeble administracji.


Więcej informacji o projekcie PUBLEnEf znajdziesz tutaj

dofinansowanie dla klastrów energii

Od 3 września 2018 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej w ramach POIiŚ Poddziałanie 1.1.1.

W ramach konkursu dodatkowe korzyści mogą uzyskać projekty realizowane przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii - specjalnie wydzielona kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć oraz dodatkowe punkty podczas oceny.

Odoo text and image block

Chcesz otrzymać więcej informacji?

wsparcie w zakresie rozwoju klastrów energii

KLASTER ENERGII to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Klaster energii może zostać zawiązany i funkcjonować na obszarze nie większym niż pięć gmin lub jeden powiat. Inicjatywa klastra energii może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, pobudzenia i rozwoju energetyki prosumenckiej, co dalej może wpłynąć na powstawanie nowych miejsc pracy.

CZŁONKAMI klastra energii mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa transportu publicznego i inne podmioty funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.

 

Kluczową rolę w funkcjonowaniu klastra energii będzie miał KOORDYNATOR ustalany przez członków klastra energii indywidualnie, w zależności od specyfiki lokalnej. Jest to podmiot, który będzie zajmował się reprezentacją interesów klastra energii jako porozumienia z podmiotami zewnętrznymi, jak również koordynacją działań i pracą wewnątrz klastra energii. Do podstawowych zadań koordynatora będą należeć:

  • obrót energią i jej nośnikami wewnątrz klastra energii,

  • magazynowanie energii,

  • pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii,

  • reprezentowanie interesów klastra energii na zewnątrz,

  • rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra energii,

  • realizacja bieżących zadań klastra energii.

Odoo text and image block
Funkcjonowanie klastra, działania jego koordynatora i członków zostają ustalone i opisane w umowie klastra energii. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowanie klastra energii powinno być stale powiązane z KRAJOWYMI SIECIAMI elektroenergetycznymi i/lub gazowymi, nawet w przypadkach, w których istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

koncepcja klastra energii

Zbadanie potencjału i ocena możliwości utworzenia klastra energii

Dofinansowanie działalności klastra

Pomagamy znaleźć dofinansowanie na utworzenie i działalność klastra energii

doradztwo

Doradzamy w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności klastrów energii