klastry energii

 

Skontaktuj się z nami >

ZAPRASZAMY KLASTRY ENERGII DO WSPÓŁPRACY  

wsparcie w zakresie rozwoju klastrów energii

KLASTER ENERGII to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Klaster energii może zostać zawiązany i funkcjonować na obszarze nie większym niż pięć gmin lub jeden powiat. Inicjatywa klastra energii może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, pobudzenia i rozwoju energetyki prosumenckiej, co dalej może wpłynąć na powstawanie nowych miejsc pracy.

CZŁONKAMI klastra energii mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa transportu publicznego i inne podmioty funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.

 

Kluczową rolę w funkcjonowaniu klastra energii będzie miał KOORDYNATOR ustalany przez członków klastra energii indywidualnie, w zależności od specyfiki lokalnej. Jest to podmiot, który będzie zajmował się reprezentacją interesów klastra energii jako porozumienia z podmiotami zewnętrznymi, jak również koordynacją działań i pracą wewnątrz klastra energii. Do podstawowych zadań koordynatora będą należeć:

  • obrót energią i jej nośnikami wewnątrz klastra energii,

  • magazynowanie energii,

  • pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii,

  • reprezentowanie interesów klastra energii na zewnątrz,

  • rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra energii,

  • realizacja bieżących zadań klastra energii.

Odoo text and image block
Funkcjonowanie klastra, działania jego koordynatora i członków zostają ustalone i opisane w umowie klastra energii. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowanie klastra energii powinno być stale powiązane z KRAJOWYMI SIECIAMI elektroenergetycznymi i/lub gazowymi, nawet w przypadkach, w których istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

koncepcja klastra energii

Zbadanie potencjału i ocena możliwości utworzenia klastra energii

Dofinansowanie działalności klastra

Pomagamy znaleźć dofinansowanie na utworzenie i działalność klastra energii

doradztwo

Doradzamy w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności klastrów energii