TRANSPORT ZERO-EMISYJNY

Jednostkom JST oraz przedsiębiorstwom oferujemy kompleksowe analizy w zakresie możliwości wdrożenia elektromobilności oraz transportu napędzanego wodorem

Skontaktuj się z nami >

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Odoo image and text block
 •           wsparcie w zakresie opracowania przewidzianych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

o    stref czystego transportu,

o    planów rozwoju brakującej infrastruktury ładowania, 

o    analizy kosztów i korzyści wynikających ze świadczenia usług komunikacji miejskiej za pomocą autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu napędzanych silnikami nie powodującymi emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych,

o    planów lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż sieci bazowej TEN-T

 •           kompleksową indywidualną ocenę potencjału zastosowania pojazdów elektrycznych,

 •           przeprowadzenie analizy opłacalności wdrożenia projektu elektromobilność wraz z kosztorysem i harmonogramem,

 •           opracowanie analiz towarzyszących wdrażaniu elektromobilności m.in. oceny oddziaływania na środowisko, analizy ekonomiczne, analizy trwałości, analizy efektów ekologicznych,

 •           pomoc w komercjalizacji efektów wdrożeniowych,

 •           doradztwo na każdym etapie wdrożenia.

Odoo text and image block

krajowy Integrator samorządowych inicjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem

Odoo image and text block

Polskie cele ochrony klimatu, określone w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2020-2030" zakładają 14% udział OZE w transporcie, co wzmocni proces obniżania emisyjności polskiej gospodarki. Samorządy mają obowiązek wymiany transportu na niskoemisyjny. W tym celu mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz jednostki JST mogą również skorzystać z możliwości dofinansowania prac przygotowania inwestycji ze środków pochodzących z programu ELENA, nadzorowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach programu Horyzont 2020.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza przedstawicieli samorządów do współpracy przy projekcie "Krajowy Integrator samorządowych inicjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem". KAPE pomaga uzyskać dofinansowanie aż do 70% na działania przedinwestycyjne (pozostałe 30% JST musi pokryć z własnych środków)

Pełen zakres proponowanych działań zakłada:
 • Bezpośrednią współpracę z samorządami, które są odpowiedzialne za transport publiczny podczas całego procesu inwestycyjnego (rozmowy i negocjacje)
  w zakresie zakupu taboru,
  ✔ w zakresie stacji tankowania

 • Wstępną ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych,

 • Analizy techniczno-ekonomiczne,

 • Studium wykonalności,

 • Montaż finansowy, we współpracy z instytucją finansującą,

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji,

 • Nadzór nad projektowaniem.


Czego potrzebujemy?

 • Pisemnej wstępnej deklaracji JST przystąpienia do projektu „Integrator ..." planującymi zakup pojazdów i/lub inwestycje w stacje tankowania,

 • Danych ankietowych do identyfikacji zakresu oraz oszacowania wartości poszczególnych inwestycji,

 • Spotkań i rozmów z władzami JST,

 • Listów intencyjnych na etapie składania wniosku do Programu ELENA.

Odoo text and image block

Zadbaj z Nami o zeroemisyjny transport publiczny!