therMos

Dostarczenie metod, danych i narzędzi do umożliwienia władzom i innym interesariuszom funkcjonującym w mieście planowania rozwoju systemów ciepłowniczych w sposób bardziej optymalny niż obecnie, wzmocnienie rozwoju nowych niskoemisyjnych systemów ciepłowniczych, a także umożliwienie efektywnej modernizacji obecnie funkcjonujących systemów. W ramach projektu stworzona zostanie mapa ciepła, której wdrażanie będzie testowane w miastach-pilotach, m.in. w Warszawie. 

Odoo text and image block

                                   AKTUALNOŚCI

   Odoo image and text block

   Spotkanie konsorcjum 

   WARSZAWA, 8 - 10 LISTOPADA 2017 

   Partnerzy projektu spotkali się w dniach 8 - 10 listopada w Warszawie. Pierwszego dnia spotkania przeprowadzono szkolenie dla instruktorów projektu THERMOS. 

                                   O PROJEKCIE

   THERMOS (Thermal Energy Resouce Modelling and Optimisation System) to realizowany w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont2020 projekt, którego celem jest stworzenie narzędzia (wysokiej rozdzielczości interaktywnej mapy) umożliwiającego osobom odpowiedzialnym za planowanie energetyczne w gminach określenie optymalnych obszarów rozwoju sieci ciepłowniczych, z uwzględnieniem takich czynników jak: warunki klimatyczne, efektywność energetyczna budynków, potencjalne trasy rurociągów oraz koszty itd.. Oprogramowanie jest tworzone z myślą o przyśpieszeniu rozwoju nowych systemów ciepłowniczych, które cechowałyby się znaczącym udziałem odnawialnych źródeł energii, a także przyśpieszeniu modernizacji, przebudowy
   i rozbudowy istniejących systemów tego typu.

   W tym celu w ramach projektu THERMOS: 
   • Prowadzone są prace rozwojowe nad najnowocześniejszą metodyką modelowania, które pozwolą na tworzenie map systemów z dokładnością co do budynku. 
   • Za pomocą ww. metodyki tworzony jest zestaw wspomnianych map dla miast pilotażowych biorących udział w projekcie. 
   • Tworzone są algorytmy modelowania niezbędne do analizy map, aby wspomóc proces podejmowania decyzji osób odpowiedzialnych za planowanie. 
   • Tworzone jest i rozpowszechniane bezpłatne oprogramowanie typu „open-source” dla lokalnych przedstawicieli administracji oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

   Docelowo narzędzie będzie wspierać osoby odpowiedzialne za planowanie (lokalne i regionalne jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, agencje energetyczne, związki samorządów terytorialnych, przemysł, stowarzyszenia konsumenckie), pozwalając dokładnie, szybko i przy niewielkim nakładzie finansowym stworzyć scenariusze dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej na danym obszarze.

   W projekcie THERMOS bierze udział szereg ekspertów z uniwersytetów, przedstawicieli władz gminnych i miejskich, agencji energetycznych i środowiskowych, a także specjalistycznych firm konsultingowych z rożnych krajów, w tym z Wilkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemczech, Portugalii i Rumunii.


   więcej: https://www.thermos-project.eu

                                   DO POBRANIA

   Ulotka informacyjna projektu THERMOS (pobierz)


   Materiały szkoleniowe dla instruktorów THERMOS w języku angielskim:

   Module 0: Introduction (pobierz)

   Module 1: Thermal energy supply and demand in Europe (pobierz)

   Module 2: Energy System Mapping and Modelling with THERMOS (pobierz)

   Module 3: Embedding THERMOS in your City (pobierz)

   Module 4: Optimising thermal planning, resources and technologies with THERMOS (pobierz)

   Module 5: Heating and cooling market and finance (pobierz) 

   Module 6: Stakeholders involvement for adopting THERMOS (pobierz)

                               KONTAKT

   Joanna Ogrodniczuk 

   Kierownik projektu 

   e-mail: jogrodniczuk@kape.gov.pl    marcin KAROLAK 


   e-mail: mkarolak89@kape.gov.pl 

   tel. 785 990 022