u smart consumer

     Bądź inteligentnym konsumentem     
     (You are a Smart Consumer)

O projekciE

Priorytetem programu Inteligentna Energia – Europa jest: „rozwój działań, które doprowadzą do zmiany zachowań konsumentów poprzez edukację w zakresie oszczędzania energii w domu i czerpania korzyści z wykorzystania inteligentnych liczników energii”.

Zadaniem projektu jest dotarcie z informacją o możliwościach inteligentnych liczników do możliwie najszerszej grupy konsumentów. Towarzyszy temu przeprowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu oszczędności energii w europejskich gospodarstwach domowych. Inaczej mówiąc, projekt ma sprowokować i zachęcić indywidualnych konsumentów do skorzystania z inteligentnego systemu opomiarowania i świadomego oszczędzania energii w swoim domu.

Projekt „USmartConsumer – bądź inteligentnym konsumentem” stanowi narzędzie realizacji wyżej wspomnianego priorytetu.

Czas trwania: 3 lata, od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Zadania

Realizacja projektu opiera się na kilku merytorycznych wymienionych poniżej zadaniach pozwalających osiągnięcie zamierzonych celów:

Zadanie 1  – Narzędzia aktywacji rynku usług związanych z inteligentnym pomiarem energii aktualizacja informacji dotyczących inteligentnego opomiarowania; 

 • badanie rynku potrzeb i oczekiwań konsumentów w aspekcie inteligentnych liczników; 

 • poszanowanie danych i praw konsumentów poprzez integrację regulacji prawnych, stworzenie krajowego planu ramowego oraz minimalnych wymagań na poziomie europejskim; 

 • promocja dialogu między uczestnikami rynku przez tworzenie krajowych/regionalnych grup partnerskich z członkami komitetu nadzorującego.

Zadanie 2  – Krajowa kampania na rzecz zaangażowania konsumentów szczegółowe opracowanie kampanii na rzecz inteligentnych liczników; 

 • adresowana do konsumentów i multiplikatorów (stowarzyszenia konsumenckie, samorządy, agencje energetyczne) promocja inteligentnych urządzeń pomiaru zużycia energii; 

 • przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli stowarzyszeń konsumenckich; 

 • artykuły prasowe, audycje radiowe plakaty, konferencje, mailing; 

 • utrzymanie efektów kampanii po jej zakończeniu, przy wykorzystaniu sieci społecznościowych, współpracy z graczami rynkowymi. 

Zadanie 3  – Działania na rzecz umożliwienia konsumentom czerpania korzyści z inteligentnych urządzeń pomiaru energii: 

 • przeprowadzenie działań związanych z: 

 • wyborem docelowych gospodarstw domowych; 

 • organizacja debaty z aktorami rynku energii; 

 • opracowanie gwarancji rentowności na podstawie analizy kosztów i korzyści; 

 • pomoc konsumentom w zrozumieniu idei i korzyści wynikających z zastosowania inteligentnych liczników; 

 • wsparcie firm usługowych; 

 • ewaluacja wyników, opracowanie materiału do rozpowszechniania; 

 • promocja w/w działań wśród wszystkich zainteresowanych stron rynku energii . 

Zadanie 4  – Europejska komunikacja i dystrybucja promocja rezultatów projektu w krajach UE nie zaangażowanymi w realizację projektu; 

 • profesjonalna strona internetowa i wykorzystanie mediów społecznościowych; 

 • organizacja i uczestnictwo w warsztatach; 

 • organizacja międzynarodowej konferencji końcowej; 

 • dystrybucja dokumentów projektowych, ulotek, notatek prasowych, newsletterów.


Wiecej o działaniach w projekcie na stronie www.usmartconsumer.eu

KONTAKT

Karolina Loth-Babut

Kierownik projektu

e-mail: klothbabut@kape.gov.pl