STRATEGIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Przygotowujemy założenia do strategii i wdrażamy ją we współpracy z KLIENTEM

Pomagamy przedsiębiorstwom osiągnąć status przedsiębiorstwa neutralnego klimatycznie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

GOSPODARKA NEUTRALNA dla klimatu

Komisja Europejska przedstawiła „Strategiczną długoterminową wizję zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki UE”. Według tego dokumentu do roku 2050 konieczne jest jak największe ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie, rolnictwie i energetyce a w przypadkach gdy nie jest to możliwe – zrównoważenie emisji CO2 poprzez zwiększanie jej pochłaniania.

Gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach, takich jak:

 • efektywność energetyczna,

 • energia ze źródeł odnawialnych,

 • czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność,

 • konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym,

 • infrastruktura i połączenia międzysystemowe,

 • biogospodarka i naturalne pochłanianie dwutlenku węgla,

 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

Długoterminowa wizja strategiczna Komisji Europejskiej stanowi zaproszenie do wzmożonego wysiłku na rzecz ochrony klimatu dla wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, w tym przedsiębiorstw, które mają duży wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie posiadając istotny potencjał w zakresie redukcji emisji. Wiele przedsiębiorstw kupuje energię pochodzącą z paliw kopalnych, nie wykorzystuje materiałów z recyklingu, czy używa surowców, których pozyskanie jest energochłonne, tym samym zanieczyszczając środowisko.

Odoo image and text block

DEKARBONIZACJA

W związku z nieustannymi i coraz szybciej następującymi zmianami klimatu  konieczna  jest d ekarbonizacja gospodarki  i musi ona nastąpić jak najszybciej. Już w tej chwili zaostrzane są wymogi dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu (w szczególności te dotyczące zanieczyszczeń powietrza). Będą one coraz bardziej rygorystyczne w perspektywie najpierw do 2030, a następnie do 2050 roku. Obostrzenia dotyczą wszystkich podmiotów, ale każde kolejne skierowane będą przede wszystkim do przedsiębiorstw. 


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wychodzi naprzeciw koniecznym zmianom, obostrzeniom i poprawie stanu środowiska i proponuje opracowanie Strategii dochodzenia do statusu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie oraz uzyskanie Certyfikatu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie. Jest to odpowiedź na powyższe problemy i niesie korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak również dla środowiska. Już w tej chwili pojedyncze przedsiębiorstwa i miasta/gminy na świecie, w Europie czy w Polsce dostrzegły problematykę zmian klimatu i zobowiązały się do podjęcia działań w kierunku neutralności klimatycznej. Im wcześniej zaplanowane i podjęte zostaną odpowiednie działania tym bardziej prawdopodobne i mniej kosztowne będzie zrealizowanie postawionych sobie celów, zważywszy na fakt, iż wkrótce bycie przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie będzie powszechne, konieczne a nawet obligatoryjne.

Strategia dochodzenia do statusu 

Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie

Do zagadnienia neutralności klimatycznej nie można podchodzić realizując przypadkowe działania, ponieważ takie podejście będzie groziło ryzykiem nieosiągnięcia założonego celu. Konieczne jest zatem przygotowanie Strategii wyznaczającej kierunki rozwoju, zakresu i planu działań przedsiębiorstwa w celu optymalizacji wykorzystania energii, surowców i zasobów, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń.

Takie podejście będzie skutkowało ponadto:

 • zwiększeniem konkurencyjności na rynku,

 • optymalizacją procesów produkcyjnych,

 • minimalizacją zużycia wody i energii,

 • minimalizacją strumienia produkowanych odpadów,

 • optymalizacją wykorzystania materiałów i surowców,

 • minimalizacją kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa,

 • optymalizacją procesów zarządczych,

 • optymalizacją kosztów związanych z ograniczaniem oddziaływania na środowisko,

 • wychodzeniem naprzeciw rozwojowi rynku i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych,

 • poprawą wizerunku przedsiębiorstwa jako „zielonego”, korzystającego z „zielonej energii”, dbającego o środowisko i społeczeństwo,

 • wzmocnieniem strony marketingowej przedsiębiorstwa.

Optymalizacja procesów czy zmniejszenie zużycia wody oraz nośników energii pierwotnej przełoży się również na oszczędności finansowe. Strategia dochodzenia do statusu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie pomoże również wskazać potencjalne obszary inwestycyjne, które będzie można traktować nie jako koszt, ale jako wkład w rozwój firmy w perspektywie długoterminowej.

Przygotowanie, a następnie realizacja Strategii pozwoli osiągnąć korzyści poprzez optymalizację pracy przedsiębiorstwa, minimalizację kosztów, redukcję negatywnego wpływu na środowisko i człowieka, np. poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a tym samym poprawy jakości życia.

W związku z obostrzeniami jakie nakładane są już na poziomie europejskim, wysoce prawdopodobne jest, że niebawem pojawiać się będą nowe formy finansowania przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Strategia przygotowana stosunkowo wcześnie pozwoli przygotować się do zagospodarowania środków zewnętrznych przeznaczonych na ten cel. Po opracowaniu Strategii możliwe będzie otrzymanie Certyfikatu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie. 

certyfikacja

Wnioski płynące z opracowania strategii neutralności klimatycznej pozwolą zaplanować działania, dzięki którym możliwe będzie otrzymanie Certyfikatu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie. Certyfikat zostanie wystawiony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE) każdemu przedsiębiorstwu, które po przygotowaniu Strategii zaakceptuje ją i postanowi wdrażać opisane w jej treści działania. Jednocześnie KAPE będzie prowadzić dostępną publicznie listę przedsiębiorstw, które zobowiążą się do osiągnięcia statusu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie i otrzymały Certyfikat.

Certyfikacja obejmuje również monitorowanie wdrażania Strategii osiągnięcia statusu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie w celu weryfikacji ważności posiadania Certyfikatu. Posiadanie Certyfikatu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie potwierdzać będzie skuteczną realizację kierunków przyjętych w Strategii oraz dążenie do transformacji w Przedsiębiorstwo Neutralne Klimatycznie.

Odoo text and image block

Jeśli chcesz przygotować Strategię Neutralności Klimatycznej dla swojego przedsiębiorstwa, skorzystaj z wiedzy ekspertów KAPE!