REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA
          WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO NA LATA 2014–2020

          działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
          ze źródeł odnawialnych

          Podstawowe informacje 

          Celem  działania  jest wspieranie  przejścia  na  gospodarkę  niskoemisyjną  we wszystkich  sektorach  poprzez  zwiększony  udział  odnawialnych  źródeł  energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.

          Nabór  wniosków  odbywa  się  w  trybie  konkursowym  w  terminie 31.03–30.06.2017r.

          Maksymalny   poziom   dofinansowania wynosi 85% kosztów  kwalifikowanych projektu.
          Minimalna wartość projektu to 100 000 zł.

          Beneficjentami konkursu są:


          • przedsiębiorstwa;

          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

          • jednostki organizacyjne samorząd terytorialnego;

          • spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;

          • inne podmioty posiadające osobowość prawną.


          W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów:


          Zadanie 1:
          Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych do 200 kWe

          Zadanie 2:
          Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury mającej na celu
          produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym
          instalacji  wykorzystujących  energię słońca  (kolektory  słoneczne,  ogniwa fotowoltaiczne) – do 2 MWe/MWth

          Zadanie  3:
          Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji  wykorzystującej  biomasę - do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe

          Zadanie 4:
          Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej
          z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek  wykorzystujących  energię  geotermalną – do  2  MWth oraz  małych elektrowni wodnych – do 200 kWe

          Zadanie 5:
          Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do   Krajowego   Systemu   Elektroenergetycznego   realizowane   przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego sieci o niskim i średnim napięciu Dopuszcza  się  poprawę  zdolności  do  magazynowania  energii  elektrycznej  oraz działania informacyjno – edukacyjne promujące wykorzystanie OZE jako elementy uzupełniające projektów.

                     Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

                     Podstawowe informacje 

                     Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, stanowiącego element zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

                     Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie 31.03 – 30.05.2017 r.

                     Beneficjentami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
                     Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 500 000 zł.
                     Maksymalna wartość kosztów całkowitych to 5 000 000 zł.

                     Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

                     W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów:

                     • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;

                     • modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;

                     • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);

                     • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;

                     • wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;

                     • zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;

                     • audyt energetyczny (jako element projektu).


                     Preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej.