REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Podstawowe informacje 
Celem działania jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie 28.04 – 02.08.2017 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 zł a maksymalna 1 500 000 zł.

Wsparciem objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, których sumaryczna moc zainstalowana nie przekroczy:
 • energia wodna - do 5 MWe;

 • energia wiatru - do 5 MWe;

 • energia słoneczna - do 2 MWe;

 • energia słoneczna - do 2 MWt;

 • energia geotermalna - do 2 MWt;

 • energia geotermalna - do 2 MWe;

 • energia biogazu - do 1 MWe;

 • energia biomasy - do 5 MWe;

 • energia biomasy - do 5 MWt.

Dotowane mogą być także instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.
Energia elektryczna i/lub ciepło wyprodukowane w powyższych instalacjach mogą być wytwarzane wyłącznie na potrzeby własne, lub sprzedawane do sieci. Dofinansowanie będzie mogło obejmować także wybudowanie przyłączenia instalacji do sieci, stanowiące integralną część projektu niezbędną do uzyskania zamierzonego celu przedsięwzięcia.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2020 r.
W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

 Termin naboru: 31.03 – 06.06.2017 r.

Podstawowe informacje

Celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.
Maksymalny poziom dofinansowania w ramach konkursu wynosi 80%.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2020 r.


W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  w wysokosprawnej kogeneracji w tym również OZE;

 • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła , w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach ww. projektów umożliwia się również budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej/chłodniczej i elektroenergetycznej jako element projektu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;

 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

 • przedsiębiorstwa;

 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;

 • instytucje kultury;

 • uczelnie/szkoły wyższe;

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • organizacje pozarządowe.Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza PoddziałaniE 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Termin naboru: 31.03 – 06.06.2017 r.
Podstawowe informacje 
Celem działania  jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego.  
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% dla projektów nieobjętych pomocą publiczną.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 zł.
Data finansowego zakończenia projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2019 r.
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie 31.03 – 06.06.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia projektu to październik 2017 r.

Wsparciem objęte będą następujące typy obiektów:

 • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych

 • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)w ramach lokalnych źródeł ciepła, tj. kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych lub otrzymanie świadectw energetycznych modernizowanych budynków