REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Termin naboru: 28.02 – 31.05.2017 r.

Podstawowe informacje

Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, stanowiącego element zrównoważonego rozwoju regonu oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie 28.02 – 31.05.2017 r.

Beneficjentami projektu są:

 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów:

 • budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 • budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;

 • budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
  w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy
  i modernizacji sieci);

 • budowa lokalnych, małych źródeł  energii produkujących zarówno energie elektryczna, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania na duże odległości;

 • poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji OE dzięki budowę nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji OZE lub przebudowie istniejących instalacji (kogeneracja rozporoszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).