Odoo image and text block

Regionalne programy operacyjne

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej do 2020 r. jest poprawa efektywności energetycznej o 20% i wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych o 15%, dlatego też znaczna pula środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 przeznaczona jest na wsparcie realizacji działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przyczyniających się do osiągnięcia wskazanych celów.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) jest dokumentem stworzonym odrębnie dla każdego województwa w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb, planów rozwoju oraz sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru. Każdy Regionalny Program Operacyjny określa główne osie priorytetowe, w ramach których udzielane jest wsparcie unijne.

RPO to najistotniejszy instrument polityki regionalnej każdego województwa, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województw.

Większość środków finansowych na dotacje w ramach RPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Można otrzymać refundację takich kosztów jak zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zakup nieruchomości, budowa, zakup maszyn i urządzeń, zakup specjalistycznych środków transportu, zakup oprogramowania, licencji itp.).

KAPE pomaga pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla 16 województw.  

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji.

Nasi Klienci

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje Publiczne
 • Przedsiębiorstwa
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Organizacje pozarządowe

Typy projektów

 • Głęboka termomodernizacja budynków
 • Budownictwo energooszczędne
 • Instalacje odnawialnych źródeł energii
 • Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej
 • Modernizacja oświetlenia
 • Projekty edukacyjne

Zakres usług KAPE

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • Przygotowanie audytu energetycznego/efektywności energetycznej
 • Przygotowanie studium wykonalności
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych i finansowych
 • Rozliczenie projektu
 • Monitoring uzyskanych efektów
 • Przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu


Oferujemy pomoc w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji wnioskowej zgodnej z regulaminami konkursowymi wraz z niezbędnymi załącznikami (studium wykonalności, analiza finansowo – ekonomiczna oraz dokumentacja dotycząca oddziaływania na środowisko).

Proponujemy również kompleksową obsługę związaną z pomocą w negocjacjach przed podpisaniem umowy oraz przygotowywaniem raportów z osiągniętych rezultatów po realizacji przedsięwzięcia.

KAPE na zlecenie Beneficjentów przygotowywała już wielokrotnie wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.