Odoo image and text block

PUBLENEF

Wspieranie władz publicznych we wdrażaniu polityk energetycznych
(Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficiency Policies) 

publenef-project.eu

aktualności


o projekcie


materiały do pobrania


kontakt


aktualności

Odoo image and text block

Klaster energii

gminy górniczej Gierałtowice

W ramach projektu opracowane zostaną wytyczne dt. tworzenia klastra energii gminy górniczej Gierałtowice.

Zachęcamy do zapoznania się ze wstępną koncepcją klastra oraz innymi mapami drogowymi realizowanymi przez partnerów projektu Publenef.

Mapy drogowe Publenef


    ZAPRASZAMY KLASTRY ENERGII DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU PUBLENEF

    Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) serdecznie zaprasza członków klastrów energii do współpracy przy projekcie PUBLEnEf, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Zachęcamy do podzielenia się z KAPE informacjami o Państwa trudnościach i wyzwaniach, przed którymi stanęli Państwo na etapie zakładania i rozwoju klastra energii. Niezmiernie miło będzie nam, jeżeli dodatkowo zechcą Państwo podzielić się z nami rozwiązaniami, które wprowadzili Państwo w klastrach energii.

    Przekazane informacje pozwolą wzbogacić opracowywany w ramach projektu dokument, który będzie zawierał zbiór wytycznych – kroków i działań, jakie należy podjąć, aby skutecznie zrealizować cele gmin związane z klastrami energii i gospodarką energii, w tym poprawą bezpieczeństwa energetycznego, efektywnością energetyczną, poprawą jakości powietrza i rozwojem energetyki rozproszonej.

    Wspólnie możemy stworzyć zbiór rozwiązań przydatnych podczas zawiązywania i rozwijania klastrów energii.

    Więcej o klastrach energii przeczytasz tutaj

    O projekcie

    Publenef to projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest wsparcie władz publicznych we wdrażaniu i realizacji zrównoważonych polityk energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej, poprzez m.in. wykorzystanie najlepszych praktyk wdrożonych w krajach członkowskich na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej. 

    Szczegółowe cele projektu to: 

    • ocena dotychczasowych doświadczeń w zakresie realizacji istniejących polityk energetycznych w państwach członkowskich, regionach i miastach; 

    • wzmocnienie możliwości współpracy instytucji publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

    Opracowanie i dostosowanie narzędzi dla agencji publicznych, mających na celu wsparcie w realizacji polityki efektywności energetycznej Planowane działania w ramach projektu: 

    • ocena dobrych praktyk na poziomie polityk krajowych, regionalnych i lokalnych; 

    • ocena potrzeb na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie wdrażania polityk energetycznych; 

    • opracowanie i wdrożenie „map drogowych” w zakresie realizacji polityk efektywności energetycznej; 

    • organizacja wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie efektów projektu; 

    • zebranie oraz dostosowanie istniejących instrumentów do potrzeb poszczególnych krajów członkowskich; 

    • utworzenie platformy prezentującej zebrane w ramach projektu materiały i narzędzia oraz umożliwiającej wymianę informacji/ doświadczeń regionów/ krajów członkowskich.

    Spodziewane rezultaty projektu: 

    • identyfikacja potrzeb na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej w zakresie polityk efektywności energetycznej; 

    • zebranie najlepszych praktyk oraz narzędzi służących realizacji ww. potrzeb oraz wdrożenie ich innych krajach, regionach i gminach; 

    • stworzenie wytycznych w obszarze efektywnego wdrażania polityk; 

    • usprawnienie przepływu informacji przez wszystkie szczeble administracji publicznej.  

    Adresatami projektu są władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne); instytucje wdrażające programy realizujące zrównoważoną politykę energetyczną; organizacje zrzeszające władze publiczne miast, regionów; inne instytucje uczestniczące w realizacji zrównoważonych polityk energetycznych.• ocena dobrych praktyk na poziomie polityk krajowych, regionalnych i lokalnych, 

    Czas realizacji projektu: 1 lutego 2016 - 31 stycznia 2019

    Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil na Facebooku   

    Materiały do pobrania

     KONTAKT

     kierownikiem projektu jest

     Anna mazur

     e-mail: amazur@kape.gov.pl