OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ

KAPE S.A.

Rada Nadzorcza

Krajowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką,

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

  Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1)       Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.

2)       Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020, o terminie których  powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.

3)       Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż jednokrotnie) biegłego rewidenta w innym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4)       Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5)       Badanie podmiotu winno być przeprowadzone najpóźniej w marcu 2020 i 2021 roku, przy czym przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w dniu w 20 marca 2020 i 19 marca 2021 roku.

6)       Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania.

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółki pod adres, 00-697 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 65/79 do sekretariatu Spółki (II p.), w terminie do 29 listopada 2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.”- nie otwierać.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 65/79.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1)       Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)       Udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru oraz zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3)       Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

4)       Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązania do konieczności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

5)       Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.

6)       Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

7)       Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

8)       Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat.

9)       Skład zespołu wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie.

10)    Wykaz podmiotów badanych przez wskazanego biegłego rewidenta w okresie ostatnich 3 lat.

 

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kryteriami oceny ofert będą:

 

1.    Cena,

2.    Doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego (w okresie ostatnich 2 lat),

3.    Doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego (w okresie ostatnich 3 lat).

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Malanowska, w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 pod nr. tel. (22) 630-43-01, e-mail: rmalanowska@kape.gov.pl.