Odoo image and text block

PLANY Gospodarki niskoemisyjnej

Opracowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej i zaopatrzenia w nośniki energii oraz przygotowujemy koncepcje monitorowania zużycia energii.

Oferujemy samorządom do stosowania wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym (np. narzędzie do przygotowania optymalnego modelu planowania energetycznego)

Oferujemy:

  • opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy;
  • stworzenie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w Gminie, zawierającej dane o zużyciu energii oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych;
  • szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;wsparcie przy działaniach związanych z informacją i promocją na temat PGN oraz zapisów nich wynikających;
  • opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych,  bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń);
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oferujemy Państwu przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem narzędzia optymalizacji wielokryterialnej, która pozwoli na całkowite dopasowanie zakresu działań przewidzianych do realizacji w ramach PGN do możliwości i wymogów Gminy.

Zobacz pełną ofertę dla administracji publicznej