REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
    NA LATA 2014 – 2020

    działanie 4.1 odnawialne źródła energii

    Termin naboru: 30.11.2016 – 28.06.2017 
    Podstawowe informacje 

    Działanie ukierunkowane jest na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim poprzez wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze  źródeł odnawialnych.

    Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie 30.11.2016 – 28.06.2017 r.
    Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 r.
    Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 8 244 376,52 zł.
    Poziom dofinansowania projektu: 85% (bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej).

    Beneficjentami projektu są:
    • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

    • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

    • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);

    • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

    • szkoły wyższe;

    • organizacje pozarządowe;

    • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

    • towarzystwa budownictwa społecznego.

    W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów:
    • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

    Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się zakresie:
    • energia wodna (do 5 MWe),

    • nergia wiatru (do 5 MWe),

    • energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),

    • energia geotermalna (do 2 MWt),

    • energia biogazu (do 1 MWe),

    • energia biomasy (do 5 MWt/MWe),

    • energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW).


    Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
    w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

    Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego 

    Termin naboru: 30.11.2016 – 30.05.2017 r.

    Podstawowe informacje
    Celem konkursu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

    Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym w terminie 30.11.2016 – 30.05.2017 r.

    Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów, które: są projektami rewitalizacyjnymi, nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą, nie są objęte pomocą de minimis, nie są projektami generującymi dochód. W pozostałych przypadkach 85%.
    Poziom wkładu własnego wynosi minimum 5% lub 15% w przypadku projektów nieotrzymujących współfinansowania z budżetu państwa.

    Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

    • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

    • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;

    • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);

    • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy

    • o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

    • szkoły wyższe;

    • organizacje pozarządowe;

    • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

    • towarzystwa budownictwa społecznego.


    Typy projektów:

    • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

    • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.

    • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.