ProjektY i EkspertyzY

Realizujemy projekty dotowane ze środków krajowych i unijnych


W swoim dorobku mamy ponad 200 różnego rodzaju przedsięwzięć informacyjnych
i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

cel realizacji projektów krajowych i międzynarodowych

Poprzez realizację projektów edukacyjnych i informacyjnych podnosimy świadomość społeczną na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz skutków zmian klimatycznych. 

Nasze projekty wspierają także przedsiębiorstwa w realizacji strategii CSR-owych tak, aby w swojej działalności uwzględniały interesy społeczne i ochronę środowiska. 

Wspieramy działania w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków, staramy się zmienić sposób myślenia odnośnie skutków zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych niskiej emisji, a także bierzemy udział w budowaniu krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią.

aktualności projektowe

Nasze projekty

E-ETAP

E-ETAP Podwyższenie kwalifikacji szerokiej grupy specjalistów ukraińskich wykonujących audyty energetyczne budynków
(Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine)

ENSMOV

Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) 
(Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED)

FINEERGO-DOM

(Financing scheme for Energy Efficiency and Renewable energy Guaranteed in Deep renovation of building stock)

LABEL2020

Nowa etykieta energetyczna jako narzędzie wzrostu popytu i podaży na produkty energooszczędne
(New Label driving supply and demand of energy efficient products)

CA EED 

Działania wspólne wspierajace wdrażanie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE
(Concerted Action EED - Support to Member States and paricipating countries for the implementation of the Energy Efficiency Directive)

CA RES

Działania wspólne wspierające wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(Concerted Action supporting the transposition and implementation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES Directive))
  

ODYSSEE-MURE

Monitorowanie efektywności energetycznej w krajach UE, Norwegii, Serbii i Szwajcarii
(Comprehensive monitoring of efficiency trends and policy evaluation in EU countries, Norway, Serbia and Switzerland)

Odoo text and image block
Odoo text and image block

iMPLEMENT

Poprawa lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej poprzez system certyfikacji i zarządzania jakością
(European Energy Award)

WEDISTRICT

Inteligentne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii
w miejskiej sieci ciepłowniczej i chłodniczej wspierające
zrównoważony styl życia

(Smart and local renewable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living)
 

Energia w MŚP

Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach

COME RES

Energetyka obywatelska jako klucz do rozwoju wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetyki

(Community Energy for the uptake of renewables in the electricity sector. Connecting long-term visions with short-term actions)

  

LEAP4SME

Wsparcie państw członkowskich w zakresie polityki realizacji audytów energetycznych w MŚP

(Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency)

UP-STAIRS

Liderzy społeczności: Strukturyzacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji lokalnej oraz identyfikacja rozwiązań regulacyjnych wspierających innowacyjne technologie i modele biznesowe

(UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models)

  

Life małopolska

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

iBRoad2EPC

iBRoad2 - świadectwa charakterystyki energetycznej

(Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock)

  

deesme

Krajowe programy na rzecz efektywności energetycznej w MŚP

(National schemes for energy efficiency in SMEs)

Cross-Cert

Przekrojowa ocena Świadectw Charakterystyki Energetycznej w Europie

(Cross Assessment of Energy Certificates in Europe – Cross-Cert)