ProjektY i EkspertyzY

Realizujemy projekty dotowane ze środków krajowych i unijnych


W swoim dorobku mamy ponad 200 różnego rodzaju przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

cel realizacji projektów krajowych i międzynarodowych

Poprzez realizację projektów edukacyjnych i informacyjnych podnosimy świadomość społeczną na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz skutków zmian klimatycznych.

Nasze projekty wspierają także przedsiębiorstwa w realizacji strategii CSR-owych tak, aby w swojej działalności uwzględniały interesy społeczne i ochronę środowiska.

Wspieramy działania w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związnych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków, staramy się zmienić sposób myślenia odnośnie skutków zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych niskiej emisji, a także bierzemy udział w budowaniu krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią.

aktualności projektowe

Nasze projekty

EU HEROES

Ogólnym celem projektu jest dalszy rozwój wdrażania instalacji fotowoltaicznych (PV) na poziomie i przez społeczności lokalne.
Odoo text and image block

ASSIST

Wspieranie gospodarstw domowych w oszczędzaniu energii
(Support Network for Household Energy Saving)

Autobus energetyczny

Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

 

bioENERGIA dla biznesu

Zwiększenie wykorzystania biopaliw stałych na cele energetyczne w sektorach gospodarki (przemysłu, rolnictwa oraz usług) – Bioenergia dla biznesu.
(Uptake of Solid Bioenergy in European Commercial Sectors (Industry, Trade, Agricultural and Service Sectors) – Bioenergy for Business)

CA EED 

Działania wspólne wspierajace wdrażanie Dyrektywy
w sprawie efektywnoście energetycznej 2012/27/UE
(Concerted Action EED - Support to Member States
and paricipating countries for the implementation
of the Energy Efficiency Directive)

CA RES

Działania wspólne wspierające wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Concerted Action supporting the transposition and implementation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES Directive))

energia od nowa

Celem projektu jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa, w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest naszą szansą na rozwój, a nie zagrożeniem.

Odoo image and text block

Eu-merci

Sposoby poprawy efektywności energetycznej w przemyśle opracowane na podstawie rzeczywistych danych z krajów UE

(EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for effective implementation of polices and measures supporting energy efficiency in the Industry) 

iBROAD

                  
Moja ścieżka w kierunku energooszczędnego domu. Opracowanie koncepcji Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych  

(Beyond the Energy Performance Certificate) 

 

Odoo text and image block
Odoo text and image block

iMPLEMENT

                  
Celem projektu IMPLEMENT jest wdrożenie systemu zrządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (eea) w 30 pilotażowych gminach w Polsce, Belgii, Chorwacji i Grecji.

 
 

Odoo image and text block

Konferencje Efektywność energetyczna w budownictwie  

Seria 4 konferencji na temat rozwiązań sprzyjających optymalizacji zużycia energii w budownictwie


Odoo image and text block

M-benefits

Projekt M-Benefits: Ocena i Komunikowanie Wielorakich Korzyści Projektów Efektywności Energetycznej

ODYSSEE MURE 2015

Monitorowanie efektywności energetycznej

Odoo text and image block
Odoo image and text block

publenef

Wspieranie władz publicznych we wdrażaniu polityk energetycznych
(Supporting PUBLic Authorities for Implementing Energy Efficiency Policies)

REQUEST2ACTION

Eliminacja barier rozwoju działań
termomodernizacyjnych w budynkach 
(Remocing barriers to low carbon retrofit by improving access to data and insight of the benefits to key market actors)

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Start2act

Angażowanie europejskich start-upów oraz nowopowstałych MŚP w działania prowadzące do użytkowania energii w sposób zrównoważony   Engaging
(European Start-ups and Young SMEs for Action for Sustainable Energy)

STEP-2-SPORT

Krok po kroku - modernizacja w w kierunku niemal zerowego zużycia energii w obiektach sportowych
(STEP-by-STEP renovation towards nearly zero energy SPORT buildings - STEP-2-SPORT)

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

WinWind

Zdobywanie społecznej akceptacji dla energetyki wiatrowej w regionach z niewielką mocą zainstalowaną (Winning Social Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions) 

thermos

System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej (Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System) 

Odoo image and text block