ProjektY i EkspertyzY

Realizujemy projekty dotowane ze środków krajowych i unijnych


W swoim dorobku mamy ponad 200 różnego rodzaju przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

cel realizacji projektów krajowych i międzynarodowych

Poprzez realizację projektów edukacyjnych i informacyjnych podnosimy świadomość społeczną na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz skutków zmian klimatycznych.

Nasze projekty wspierają także przedsiębiorstwa w realizacji strategii CSR-owych tak, aby w swojej działalności uwzględniały interesy społeczne i ochronę środowiska.

Wspieramy działania w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związnych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków, staramy się zmienić sposób myślenia odnośnie skutków zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych niskiej emisji, a także bierzemy udział w budowaniu krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią.

aktualności projektowe

Nasze projekty

ASSIST

Wspieranie gospodarstw domowych w oszczędzaniu energii
(Support Network for Household Energy Saving)

Autobus energetyczny

Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

 

bioENERGIA dla biznesu

Zwiększenie wykorzystania biopaliw stałych na cele energetyczne w sektorach gospodarki (przemysłu, rolnictwa oraz usług) – Bioenergia dla biznesu.
(Uptake of Solid Bioenergy in European Commercial Sectors (Industry, Trade, Agricultural and Service Sectors) – Bioenergy for Business)

CA EED 

Celem projektu CA EED jest poprawa systemu wymiany informacji i doświadczeń płynących z wdrażania dyrektywy EED przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegię i Chorwację.

CA RES

Celem projektu jest wsparcie Państw Członkowskich we wdrażaniu Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE).

energia od nowa

Celem projektu jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa, w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest naszą szansą na rozwój, a nie zagrożeniem.

Odoo image and text block

eu-merci

 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  W PRZEMYŚLE 

Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie przemysłu w osiągnięciu wzrostu efektywności energetycznej w procesach przemysłowych, poprzez opracowanie skutecznych metod i narzędzi realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych oraz monitorowania uzyskiwanych oszczędności.

EU SMART CONSUMER

ŚWIADOMY KONSUMENT 

Priorytetem programu Inteligentna Energia – Europa jest: „rozwój działań, które doprowadzą do zmiany zachowań konsumentów poprzez edukację w zakresie oszczędzania energii w domu i czerpania korzyści z wykorzystania inteligentnych liczników energii”.
Odoo text and image block
Odoo image and text block

Konferencje Efektywność energetyczna
w budownictwie

KONFERENCJE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE 

Seria 4 konferencji organizowanych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań sprzyjających optymalizacji zużycia energii w budownictwie. W ramach konferencji będą prowadzone prelekcje, dotyczące kwestii prawnych, sytuacji gospodarczej i perspektywy rozwoju rynku budowlanego, efektywności energetycznej w budownictwie, ochrony środowiska naturalnego poprzez rozwój budownictwa energooszczędnego, finansowania efektywnościowych inwestycji budowlanych.


ODYSSEE MURE 2015

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

Celem projektu ODYSSEE-MURE 2015 jest wszechstronne monitorowanie trendów zużycia energii i efektywności energetycznej, a również działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w sektorach gospodarek wszystkich krajów europejskich.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

publenef

 WSPIERANIE WŁADZ PUBLICZNYCH  WE WDRAŻANIU POLITYK ENERGETYCZNYCH 

Celem projektu jest m.in. ocena dotychczasowych doświadczeń w zakresie realizacji istniejących polityk energetycznych w państwach członkowskich, regionach i miastach, a także opracowanie i dostosowanie narzędzi dla agencji publicznych, mających na celu wsparcie w realizacji polityki efektywności energetycznej

REQUEST2ACTION

CERTYFIKATY BUDYNKÓW

Celem projektu jest wsparcie działań w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Start2act

 START-UPY I MŚP NA RZECZ DZIAŁAŃ  DLA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI 

Projekt START2ACT ma na celu zmniejszenie zużycia energii w krajach UE poprzez zmianę zachowań konsumentów energii w ich codziennym życiu, przede wszystkim w swoim miejscu pracy. Projekt skierowany jest do startup’ów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających nie dłużej niż 5 lat

STEP-2-SPORT

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Projekt Step-2-Sport obejmuje obszar Inicjatyw Zintegrowanych zorientowanych na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w budynkach. Obejmuje modernizację istniejących obiektów sportowych poprzez ich renowację "krok po kroku" w kierunku uzyskania NZEB - "niemal zerowego zużycia energii".

Odoo text and image block