NEWSLETTER  

bądź na bieżąco

 

   Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

   Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach? 
   Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?

          Ze względu na wdrożenie prawa Unii Europejskiej - dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. U. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210) trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545). Proponowane zmiany  mają na celu dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów prawa UE w zakresie efektywności energetycznej.


          Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą następujących zagadnień:

          • Dodanie definicji rozpoczęcia prac przedsięwzięć efektywności energetycznej - celem której jest uregulowanie w ustawie efektu zachęty ocenianego przez Urząd Regulacji Energetyki (daty rozpoczęcia prac przed przedsięwzięciem).

          • Ułatwienie zawierania umów typu EPC dla sektora publicznego poprzez uszczegółowienie i jasne wskazanie, że tego typu umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w przypadku, gdy umowa nie wiąże się z wyższym ryzykiem dla podmiotu z którym jest zawierana.

          • Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych w systemie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów) poprzez dodanie sektora dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych oraz włączenie sprzedaży gazu na cele nieenergetyczne do wyznaczenia wysokości obowiązku. Celem jest zwiększenie osiąganych oszczędności w celu wypełnienia wyznaczonego w Dyrektywie 2018/2002/UE celu. Na podstawie danych Eurostatu wysokość obowiązku na lata 2021-2030 wyniesie około 559 ktoe/rok.

          • Określenie celu w wysokości sumarycznej nie mniejszej niż 5 500 tys. toe na lata 2021-2030.

          • Możliwość realizacji programów bezzwrotnych zobowiązań przez podmioty zobowiązane.

          • Wprowadzenie środków alternatywnych dla systemu białych certyfikatów (BC), które zdefiniowane zostały jako  programy  i   instrumenty  finansowe dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,  na których realizację wnioskowano o środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu UE oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Środki te muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską w Krajowych Planach Energii i Klimatu, w którym ujęte są m.in. Białe Certyfikaty, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Ulga Termomodernizacyjna oraz Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

          • Doregulowanie obowiązku sprawozdawczego URE, TGE i NFOŚiGW
           - NFOŚiGW – przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdań o wysokości środków i zaoszczędzonej energii, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w podziale na rodzaje przedsięwzięcia. Dodatkowo NFOŚiGW będzie obowiązywało przekazywanie informacji o liczbie przeprowadzonych audytów obowiązkowych, liczbie przedsiębiorstw korzystających z systemów zarządzania energią lub zarządzania środowiskowego oraz możliwych do uzyskania oszczędnościach.
           - TGE – monitorowanie cen zbywania świadectw oraz publikowanie na stronie rocznej średnioważonej ceny praw majątkowych.
           - URE – raportowanie oszczędności energii finalnej osiąganej przez każdy podmiot zobowiązany lub podkategorię podmiotów zobowiązanych i sumaryczną oszczędność. URE będzie miało także informować o liczbie wydanych świadectw, wartości umorzonych świadectw oraz wartości oszczędności z tytułu ww. działań.

          • Możliwość zmiany wartości świadectwa efektywności energetycznej po zakończeniu i weryfikacji oszczędności na podstawie audytu powykonawczego. Jednocześnie audyt powykonawczy nie będzie obowiązkowy dla przedsięwzięć, dla których ilość energii nie uległa zmianie i wynosiła poniżej 100 toe/rok.

          • Wprowadzenie wymagań doświadczenia zawodowego wobec audytorów sporządzających audyty do systemu BC, celem podniesienia poziomu merytorycznego składanych wniosków, a co za tym idzie zmniejszenie konieczności korekt.

          • Wprowadzenie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej prowadzonego przez NFOŚiGW w formie systemu teleinformatycznego oraz zbierającego następujące dane: dane beneficjenta, rodzaj przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, formę dofinansowania, okres uzyskania oszczędności, ilość oszczędności energii finalnej (toe/rok) oraz datę rozpoczęcia i zakończenia projektu.

          • Dodatkowe zmiany o mniejszym zakresie w tym m.in. o wydłużeniu realizacji obowiązku do 3 lat, o konieczności zawarcia terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia we wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej czy też wskazanie że możliwa jest oszczędność energii pierwotnej dla przedsięwzięć zrealizowanych u odbiorcy końcowego.


          Przedmiotowy projekt  zakłada także wprowadzenie zmian w  ustawie z  dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn.zm.), ustawie z  dnia 10 kwietnia 1997 r. –   Prawo energetyczne (Dz. U. z   2020 r.    poz. 833, z późn.zm.) oraz ustawie z  dnia 5   lipca  2018 r. o   krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z późn. zm.).

          Jednocześnie zwracamy uwagę że obecne prace legislacyjne są dopiero na 4 z przewidzianych 14 etapów, zanim projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej. Wszystkie opisane przez nas propozycje modyfikacji ustawy mogą jeszcze ulec zmianie.