NEWSLETTER

bądź na bieżąco

 

Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach?

Chcesz poznać sposoby na optymalizację energetyczną?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?

             I. PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

             1. 18 lutego rusza kolejny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” NFOŚIGW
             Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii oferują kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

             Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i które polegają na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:

             - demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
             - montaż nowych opraw oświetleniowych,
             - wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
             - wymiana wysięgników,
             - wymiana zapłonników,
             - wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
             - modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
             - montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
             - montaż inteligentnego sterowania oświetleniem b) montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).

             Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

             BENEFICJENCI:
             Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

             NABÓR: 18.02.2019-19.08.2019

             II. PROGRAMY REGIONALNE

             1. W ramach RPO województwa dolnośląskiego od stycznia 2019 r. trwa nabór na projekty demonstracyjne (Typ 3.3 C) – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

             BENEFICJENCI:

             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

             podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;

             jednostki organizacyjne JST.

             NABÓR: od godz. 8.00 dnia 31.01.2019 r. do godz. 15.00 dnia 29.03.2019 r.

             A) Konkurs jest ukierunkowany na następujące Obszary Strategicznej Interwencji (OSI):

             Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB);

             Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW).

             B) Konkurs jest ukierunkowany na Obszar ZIT WrOF obejmujący następujące obszary:

             Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie, Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała.

             2. W ramach RPO województwa dolnośląskiego od listopada trwa nabór na projekty: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej (wyłącznie projekty w formule grantowej).

             BENEFICJENCI:jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;

             jednostki organizacyjne jst;
             spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
             towarzystwa budownictwa społecznego;
             organizacje pozarządowe;
             PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
             kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
             jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

             NABÓR:

             A) od godz. 8.00 dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00 dnia 15.02.2019r.

             Konkurs jest ukierunkowany na Obszar ZIT AJ obejmujące następujące obszary:

             Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.

             oraz na obszar ZIT WrOF i OSI

             B) od 11 grudnia 2018 do 28 marca 2019 ZIT AW

             3. W ramach RPO województwa dolnośląskiego od października trwa nabór na projekty: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych:
             4 b) – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych (np. CNG, LNG, LPG), wspólny bilet (przy czym stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wspólny bilet itp. nie mogą stanowić samodzielnego elementu projektu lecz jedynie uzupełniający, poniżej 49% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu);
             4 c) – inwestycje (budowa, rozbudowa)  związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
             4 d) – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe, przy czym możliwe jest finansowanie samego ciągu pieszego (ale nie może on stanowić odrębnego projektu, a jedynie element uzupełniający), jeśli jego separacja od ciągu rowerowego wynika z warunków lokalnych, np. ciąg pieszo – rowerowy prowadzi do skrzyżowania, za którym nie ma możliwości kontynuowania ciągu łącznie i istnieje konieczność oddzielenia drogi dla rowerów od ciągu pieszego – na tym odcinku możliwa jest inwestycja również w ciąg pieszy. Koszt takiego wydzielonego ciągu pieszego powinien zawsze stanowić mniej niż 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeznaczonych na drogi rowerowe realizowane na obszarze ZIT WrOF

             BENEFICJENCI:jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
             jednostki organizacyjne jst;
             jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
             przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
             organizacje pozarządowe;
             PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

             NABÓR: od godz. 8.00 dnia 29.10.2018 r. do godz. 15.00 dnia 25.02.2019r.

             Konkurs jest ukierunkowany na Obszar ZIT WrOF.

             4. W ramach RPO województwa lubelskiego od stycznia trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół). 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

             BENEFICJENCI:
             Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
             Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
             Jednostki naukowe;
             Szkoły wyższe;
             Organizacje pozarządowe; 
             Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ);
             Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

             NABÓR: od 04.01.2019 do 28.02.2019

             5. W ramach RPO województwa lubelskiego od stycznia trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

             BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
             Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
             Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
             Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki;
             Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF);
             Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

             NABÓR: od 04.01.2019 do 28.02.2019

             6. W ramach RPO województwa mazowieckiego trwa nabór wniosków w konkursie Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’. Konkurs przeznaczony jest na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
             – poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej);
             – miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów;
             – chodniki i przejścia dla pieszych;
             – modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności;
             – inwestycje w infrastrukturę drogową (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji projektów z zakresu P+R i uzasadnionym z punktu widzenia technologicznego. Część wykraczająca poza niezbędny zakres projektu będzie stanowić wydatek niekwalifikowany;
             – infrastruktura niezbędna do korzystania z komplementarnych form transportu tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego  np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne.

             BENEFICJENCI:
             JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

             NABÓR: 26.11.2018 - 06.03.2019

             7. W ramach RPO województwa mazowieckiego trwa nabór wniosków w konkursie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zakres projektów:
             - wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), kotłowniach osiedlowych,
             - wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w budynkach użyteczności publicznej,
              podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

             BENEFICJENCI:
             - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
             - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
             -spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

             NABÓR: 31.12.2018 - 08.05.2019

             8. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

                 1. Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
                 2. Likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie     budynków do sieciowych nośników ciepła.
                 3. Budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

             BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
             Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia;
             Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
             Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
             Szkoły wyższe;
             Organizacje pozarządowe;
             Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
             Towarzystwa budownictwa społecznego.

             NABÓR: 30.07.2018 - 15.02.2019

             9. W ramach RPO województwa zachodniopomorskiego trwa nabór wniosków w konkursie Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na kompleksową głeboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

             BENEFICJENCI: samorząd województwa i jednostki podległe samorządowi województwa

             NABÓR: 02.11.2017 do 28.06.2019

             SKONTAKTUJ SIĘ, aby uzyskać więcej informacji: https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiewanie-finansowania

                      I. PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

                      1. W uruchomionym we wrześniu w ramach POIiŚ konkursie dla przedsiębiorców wsparcie skierowane jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

                      BENEFICJENCI: Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140), jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

                      NABÓR: 28.09.2018 - 30.11.2018

                      2. Od września trwa konkurs w ramach POIiŚdla przedsiębiorców dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej. Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących: budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

                      BENEFICJENCI: przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

                      NABÓR: 03.09.2018 - 30.11.2018

                      II. PROGRAMY REGIONALNE

                      1. W ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego trwa nabór wniosków w konkursie na budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym:
                      -  elektrowni wiatrowych – do 200 kWe,
                      - instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth,
                      - instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe,
                      - wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
                      - budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

                      BENEFICJENCI: przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; inne podmioty posiadające osobowość prawną.

                      NABÓR: 28.09 - 30.11.2018

                      2. W ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego trwa nabór wniosków w konkursie na:

                          1. głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:
                      ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
                      przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
                      wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
                          2. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

                      BENEFICJENCI: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

                      NABÓR: 29.10 - 29.11.2018

                      3. W ramach RPO województwa lubuskiego rozpocznie się nabór w konkursie konkursu na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, tj. na:
                      - budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
                      - przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

                      BENEFICJENCI: przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; uczelnie/szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze, instytucje kultury, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD), właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, grupy producentów rolnych, jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego), organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze), rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

                      NABÓR: 26.11.2018 - 30.01.2019

                            4. W ramach RPO województwa lubuskiego w październiku ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na:
                      - wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
                      - inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jedynie w przypadku gdy podłączenie do sieci na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie,
                      - podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
                      - połączenie do sieci gazowej  i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,­
                      - instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego z własnego zbiornika LPG,
                      - instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii (OZE-typu fotowoltaika, pompa ciepła lub inne) oraz olejem opałowym,­
                      - instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwo stałe lub biomasę charakteryzującym się parametrami co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

                      NABÓR: 15.10.2018 - 15.01.2019

                      5. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, w którym wsparciem objęte będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE. Projekty muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

                      BENEFICJENCI: mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego

                      NABÓR: 28.09.2018 - 30.11.2018

                      6. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, w którym wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, w zakresie modernizacji i/lub budowy scentralizowanych systemów ciepłowniczych. Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów będą służyć inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK W ramach projektu musi zostać realizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

                      BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego,
                      mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      duże przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      organizacje pozarządowe (NGO) działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      samorządowe osoby prawne działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      instytucje otoczenia biznesu działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      uczelnie działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      państwowe jednostki budżetowe działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
                      instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych) działające na terenie województwa świętokrzyskiego.

                      NABÓR: 28.09.2018 - 30.11.2018
                      7.

                      W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym można uzyskać dofinansowania m.in. na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:
                      - en. wodna (poniżej 5 MWe),
                      - en. wiatru (poniżej 5 MWe),
                      - en. słoneczna (poniżej 2 MWe/MWth),
                      - en. geotermalna (poniżej 2 MWth),
                      - en. biogazu (poniżej 1 MWe),
                      - en. biomasy (poniżej 5 MWth/MWe).
                      W przypadku kogeneracji z OZE – brak wsparcia dla projektów, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

                      NABÓR: 31.08 - 04.12.2018

                      8. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
                      Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
                      Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
                      Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
                      Szkoły wyższe.
                      Organizacje pozarządowe.
                      Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
                      Towarzystwa budownictwa społecznego.

                      NABÓR: 30.05 - 10.12.2018

                      8. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.
                      Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia.
                      Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
                      Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
                      Szkoły wyższe.
                      Organizacje pozarządowe.
                      Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
                      Towarzystwa budownictwa społecznego.

                      NABÓR: 30.05 - 03.12.2018

                      9. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

                          1. Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
                          2. Likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie     budynków do sieciowych nośników ciepła.
                          3. Budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
                      Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia;
                      Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
                      Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
                      Szkoły wyższe;
                      Organizacje pozarządowe;
                      Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
                      Towarzystwa budownictwa społecznego.

                      NABÓR: 30.07.2018 - 30.01.2019

                      10. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia.

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                      Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
                      Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
                      Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

                      NABÓR: od 2018-08-31 [07:00:00] do 2019-02-06 [12:00:00] (RIT Południowy)
                      od 2018-08-31 [07:00:00] do 2018-12-04 [12:00:00] (RIT Północny)
                      od 2018-08-31 [07:00:00] do 2018-12-04 [12:00:00] (ZIT)

                      11. W ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji.

                      BENEFICJENCI:
                      - jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe.

                      NABÓR: 20.08 - 23.11.2018

                      12. W ramach RPO województwa lubelskiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół). 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

                      BENEFICJENCI:
                      Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
                      Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
                      Jednostki naukowe;
                      Szkoły wyższe;
                      Organizacje pozarządowe; 
                      Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ);
                      Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

                      NABÓR: od 12.2018

                      13. W ramach RPO województwa lubelskiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

                      BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
                      Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
                      Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                      Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki;
                      Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF);
                      Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

                      NABÓR: od 12.2018

                      14. W ramach RPO województwa mazowieckiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym wspierane są inwestycje polegające na budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE; przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

                      BENEFICJENCI:
                      JST, ich związki i stowarzyszenia;
                      jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
                      jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
                      przedsiębiorstwa;
                      dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
                      podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
                      instytucje kultury;
                      szkoły wyższe;
                      spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
                      kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
                      organizacje pozarządowe;
                      PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

                      NABÓR: 29.10.2018 - 04.01.2019

                      15. W ramach RPO województwa mazowieckiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym wspierane będą inwestycje polegające na wymianie urządzeń grzewczych.

                      BENEFICJENCI:
                      Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                      Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
                      Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
                      Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
                      Przedsiębiorstwa;
                      Podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

                      NABÓR: od 12.2018

                      16. W ramach RPO województwa podkarpackiego w listopadzie rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.

                      BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),  organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

                      NABÓR: od 11.2018

                      17. W ramach RPO województwa podlaskiego w listopadzie rozpoczął się nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

                      Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF);
                      Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym);
                      Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego /zeroemisyjnego , którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

                      BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia, podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.
                      NABÓR: 09.11.2018 - 30.11.2018                      SKONTAKTUJ SIĘ, aby uzyskać więcej informacji: https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiewanie-finansowania