NEWSLETTER

bądź na bieżąco

 

Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach?

Chcesz poznać sposoby na optymalizację energetyczną?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?

          PROGRAMY REGIONALNE


          1. W ramach RPO województwa lubuskiego rozpocznie się nabór w konkursie konkursu na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, tj. na:
          - budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
          - przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

          BENEFICJENCI: przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; uczelnie/szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze, instytucje kultury, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD), właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, grupy producentów rolnych, jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego), organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze), rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

          NABÓR: 26.11.2018 - 30.01.2019

              2. W ramach RPO województwa lubuskiego w październiku ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na:
          - wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
          - inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jedynie w przypadku gdy podłączenie do sieci na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie,
          - podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
          - połączenie do sieci gazowej  i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,­
          - instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego z własnego zbiornika LPG,
          - instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii (OZE-typu fotowoltaika, pompa ciepła lub inne) oraz olejem opałowym,­
          - instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwo stałe lub biomasę charakteryzującym się parametrami co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

          NABÓR: 15.10.2018 - 15.01.2019 

          3. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

              1. Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
              2. Likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie     budynków do sieciowych nośników ciepła.
              3. Budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
          Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
          Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
          Szkoły wyższe;
          Organizacje pozarządowe;
          Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
          Towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: 30.07.2018 - 30.01.2019

          4. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
          Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
          Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: od 2018-08-31 [07:00:00] do 2019-02-06 [12:00:00] (RIT Południowy)

          5. W ramach RPO województwa lubelskiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół). 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

          BENEFICJENCI:
          Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
          Jednostki naukowe;
          Szkoły wyższe;
          Organizacje pozarządowe; 
          Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ);
          Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

          NABÓR: od 12.2018

          6. W ramach RPO województwa lubelskiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
          Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
          Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki;
          Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF);
          Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

          NABÓR: od 12.2018

          7. W ramach RPO województwa mazowieckiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym wspierane są inwestycje polegające na budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE; przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

          BENEFICJENCI:
          JST, ich związki i stowarzyszenia;
          jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
          jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
          przedsiębiorstwa;
          dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
          podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
          instytucje kultury;
          szkoły wyższe;
          spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
          kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
          organizacje pozarządowe;
          PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

          NABÓR: 29.10.2018 - 04.01.2019

          8. W ramach RPO województwa mazowieckiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym wspierane będą inwestycje polegające na wymianie urządzeń grzewczych.

          BENEFICJENCI:
          Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
          Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
          Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
          Przedsiębiorstwa;
          Podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

          NABÓR: od 12.2018

          16. W ramach RPO województwa podkarpackiego w listopadzie rozpoczął się nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.

          BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),  organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

          NABÓR: od 11.2018          SKONTAKTUJ SIĘ, aby uzyskać więcej informacji: https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiewanie-finansowania

          I. PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

          1. W uruchomionym we wrześniu w ramach POIiŚ konkursie dla przedsiębiorców wsparcie skierowane jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

          BENEFICJENCI: Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140), jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

          NABÓR: 28.09.2018 - 30.11.2018

          2. Od września trwa konkurs w ramach POIiŚdla przedsiębiorców dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej. Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących: budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

          BENEFICJENCI: przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

          NABÓR: 03.09.2018 - 30.11.2018

          II. PROGRAMY REGIONALNE

          1. W ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego trwa nabór wniosków w konkursie na budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym:
          -  elektrowni wiatrowych – do 200 kWe,
          - instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth,
          - instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe,
          - wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
          - budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

          BENEFICJENCI: przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; inne podmioty posiadające osobowość prawną.

          NABÓR: 28.09 - 30.11.2018

          2. W ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego trwa nabór wniosków w konkursie na:

              1. głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:
          ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
          przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
          wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
              2. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

          BENEFICJENCI: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

          NABÓR: 29.10 - 29.11.2018

          3. W ramach RPO województwa lubuskiego rozpocznie się nabór w konkursie konkursu na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, tj. na:
          - budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
          - przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

          BENEFICJENCI: przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; uczelnie/szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze, instytucje kultury, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD), właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, grupy producentów rolnych, jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego), organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze), rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

          NABÓR: 26.11.2018 - 30.01.2019

                4. W ramach RPO województwa lubuskiego w październiku ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na:
          - wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
          - inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jedynie w przypadku gdy podłączenie do sieci na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie,
          - podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
          - połączenie do sieci gazowej  i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,­
          - instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego z własnego zbiornika LPG,
          - instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii (OZE-typu fotowoltaika, pompa ciepła lub inne) oraz olejem opałowym,­
          - instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwo stałe lub biomasę charakteryzującym się parametrami co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

          NABÓR: 15.10.2018 - 15.01.2019

          5. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, w którym wsparciem objęte będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE. Projekty muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

          BENEFICJENCI: mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego

          NABÓR: 28.09.2018 - 30.11.2018

          6. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, w którym wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, w zakresie modernizacji i/lub budowy scentralizowanych systemów ciepłowniczych. Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów będą służyć inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK W ramach projektu musi zostać realizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

          BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego,
          mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
          duże przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego,
          partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa świętokrzyskiego,
          organizacje pozarządowe (NGO) działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
          samorządowe osoby prawne działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
          instytucje otoczenia biznesu działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
          uczelnie działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
          państwowe jednostki budżetowe działające na terenie województwa świętokrzyskiego,
          instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych) działające na terenie województwa świętokrzyskiego.

          NABÓR: 28.09.2018 - 30.11.2018

          7. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym można uzyskać dofinansowania m.in. na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:
          - en. wodna (poniżej 5 MWe),
          - en. wiatru (poniżej 5 MWe),
          - en. słoneczna (poniżej 2 MWe/MWth),
          - en. geotermalna (poniżej 2 MWth),
          - en. biogazu (poniżej 1 MWe),
          - en. biomasy (poniżej 5 MWth/MWe).
          W przypadku kogeneracji z OZE – brak wsparcia dla projektów, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: 31.08 - 04.12.2018

          8. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
          Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
          Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
          Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
          Szkoły wyższe.
          Organizacje pozarządowe.
          Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
          Towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: 30.05 - 10.12.2018

          8. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.
          Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia.
          Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
          Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
          Szkoły wyższe.
          Organizacje pozarządowe.
          Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
          Towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: 30.05 - 03.12.2018

          9. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

              1. Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
              2. Likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie     budynków do sieciowych nośników ciepła.
              3. Budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
          Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
          Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
          Szkoły wyższe;
          Organizacje pozarządowe;
          Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
          Towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: 30.07.2018 - 30.01.2019

          10. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia.

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
          Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
          Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

          NABÓR: od 2018-08-31 [07:00:00] do 2019-02-06 [12:00:00] (RIT Południowy)
          od 2018-08-31 [07:00:00] do 2018-12-04 [12:00:00] (RIT Północny)
          od 2018-08-31 [07:00:00] do 2018-12-04 [12:00:00] (ZIT)

          11. W ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji.

          BENEFICJENCI:
          - jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe.

          NABÓR: 20.08 - 23.11.2018

          12. W ramach RPO województwa lubelskiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół). 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

          BENEFICJENCI:
          Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
          Jednostki naukowe;
          Szkoły wyższe;
          Organizacje pozarządowe; 
          Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ);
          Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego  Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

          NABÓR: od 12.2018

          13. W ramach RPO województwa lubelskiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na następujące projekty: 1. Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

          BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
          Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
          Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki;
          Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF);
          Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

          NABÓR: od 12.2018

          14. W ramach RPO województwa mazowieckiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym wspierane są inwestycje polegające na budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE; przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

          BENEFICJENCI:
          JST, ich związki i stowarzyszenia;
          jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
          jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
          przedsiębiorstwa;
          dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
          podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
          instytucje kultury;
          szkoły wyższe;
          spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
          kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
          organizacje pozarządowe;
          PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

          NABÓR: 29.10.2018 - 04.01.2019

          15. W ramach RPO województwa mazowieckiego w grudniu planowany jest nabór wniosków w konkursie, w którym wspierane będą inwestycje polegające na wymianie urządzeń grzewczych.

          BENEFICJENCI:
          Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
          Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
          Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
          Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
          Przedsiębiorstwa;
          Podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

          NABÓR: od 12.2018

          16. W ramach RPO województwa podkarpackiego w listopadzie rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.

          BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),  organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

          NABÓR: od 11.2018

          17. W ramach RPO województwa podlaskiego w listopadzie rozpoczął się nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

          Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF);
          Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym);
          Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego /zeroemisyjnego , którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

          BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia, podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

          NABÓR: 09.11.2018 - 30.11.2018


          SKONTAKTUJ SIĘ, aby uzyskać więcej informacji: https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiewanie-finansowania