NEWSLETTER

bądź na bieżąco

 

Chcesz być na bieżąco z informacjami o efektywności energetycznej?

Chcesz otrzymywać powiadomienia o dofinansowaniach?

Chcesz poznać sposoby na optymalizację energetyczną?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i projektach?


PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

1. Trwa I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” NFOŚIGW
Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii oferują kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i które polegają na:
a) kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:
- demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
- montaż nowych opraw oświetleniowych,
- wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, wymiana wysięgników, zapłonników, wyeksploatowanych słupów kablowych,
- modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
- montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
- montaż inteligentnego sterowania oświetleniem,
b) montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).
Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

BENEFICJENCI:
Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

NABÓR: 24.05.2018-30.10.2018

2. We wrześniu w ramach POIiŚ uruchomione zostały dwa konkursy dla przedsiębiorców:

I) Konkurs dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej. Wsparcie skierowane będzie na     realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących    zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci    dystrybucyjnej/przesyłowej.

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy (wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii - forma prawna kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124); preferencje będą mogły uzyskać projekty realizowane w ramach klastrów energii.

NABÓR: 03.09.2018 - 31.10.2018

II) W kolejnym konkursie wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

BENEFICJENCI: Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140), jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach działania 1.7.3 POIiŚ.

NABÓR: 28.09.2018 - 26.11.2018

PROGRAMY REGIONALNE

3. W ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu rusza nabór wniosków w konkursie na budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

BENEFICJENCI: przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; inne podmioty posiadające osobowość prawną

NABÓR: 28.09 - 30.11.2018

4. W ramach RPO województwa wielkopolskiego we wrześniu rusza nabór wniosków w konkursie na budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem energii wiatrowej, energii słoneczej, biomasy, energii wodnej, energii geotermalnej, biogazu.

BENEFICJENCI: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, podmioty będące dostawcami usług

NABÓR: 28.09 - 19.10.2018

5. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest od dnia 28.09.2018r.  do nia 30.11.2018r. (do godz. 15.00 – dzień zamknięcia naboru)

Alokacja: 42 mln zł

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

- mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)).

Ze względu na specyfikę działania Wnioskodawca w momencie aplikowania o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do CEIDG, KRS.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte działania termomodernizacyjne prowadzone w budynkach, w których jest prowadzona bieżąca działalność gospodarcza przez Wnioskodawcę od co najmniej roku przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie (zgodnie z dokumentem rejestrowym Wnioskodawcy: CEIDG, KRS).

Nie dopuszcza się możliwości realizacji projektów w partnerstwie.

Typy projektów:

Wsparciem objęte będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termo modernizacyjnego. Projekty polegające wyłącznie na instalacji OZE i/lub montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.

Wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego lub/i audytu efektywności energetycznej, na podstawie których zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienie dla realizacji projektu. W ramach projektu musi zostać realizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków będzie również konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikało z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowalny.

Warunkiem wsparcia projektów dotyczących termomodernizacji budynków jest zastosowanie współczynników izolacyjności cieplnej przegród nie większych niż wartości UC(max) określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że:

     a)    instalacje wykorzystujące OZE powinny zostać zaprojektowane (obliczone), w sposób gwarantujący, że wytworzona energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wykorzystana będzie wyłącznie na potrzeby własne (np. ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie). Ewentualne nadwyżki energii odprowadzane do sieci powinny bilansować się z pobieraną energią w okresie rocznym oraz

    b)  instalacja OZE będzie stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zastosowanie i moc instalacji OZE będzie wynikała z audytu.

      6. W ramach RPO województwa lubuskiego w październiku rusza nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
- inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jedynie w przypadku gdy podłączenie do sieci na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
- połączenie do sieci gazowej  i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,­
- instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego z własnego zbiornika LPG,
- instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii (OZE-typu fotowoltaika, pompa ciepła lub inne) oraz olejem opałowym,­
- instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwo stałe lub biomasę charakteryzującym się parametrami co najmniej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.NABÓR: 15.10.2018 - 15.01.2019

7. W ramach RPO województwa śląskiego w sierpniu ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:
- en. wodna (poniżej 5 MWe),
- en. wiatru (poniżej 5 MWe),
- en. słoneczna (poniżej 2 MWe/MWth),
- en. geotermalna (poniżej 2 MWth),
- en. biogazu (poniżej 1 MWe),
- en. biomasy (poniżej 5 MWth/MWe).
W przypadku kogeneracji z OZE – brak wsparcia dla projektów, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej), podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, szkoły wyższe,  organizacje pozarządowe,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

NABÓR: 31.08 - 04.12.2018

8. W ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego w sierpniu ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
c) realizacja mikrokogeneracji (tj. - proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. - efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne,
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
jednostkę samorządu terytorialnego,
samorządową jednostkę organizacyjną,
związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
inną jednostkę sektora finansów publicznych;
przedsiębiorstwo komunalne;
organizację pozarządową;
kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego;
podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych.
partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

NABÓR: 20.08 - 12.10.2018

9. W ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego w sierpniu ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji.

BENEFICJENCI: W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:
- jednostka samorządu terytorialnego,
- spółdzielnia mieszkaniowa,
- wspólnota mieszkaniowa,  
- towarzystwo budownictwa społecznego,
- organizacja pozarządowa.
W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:
-  samorząd województwa,
-  samorządową osobę prawną samorządu województwa,
-  szpital dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa -  spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

NABÓR: 20.08 - 23.11.2018

10. W ramach RPO województwa małopolskiego we wrześniu ruszył nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na:

inwestycje dot. wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – projekt typu A:
a)  inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r. Dofinansowaniem mogą być również objęte prace termomodernizacyjne w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu.
b) inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej – w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej.
2. Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju sieci ciepłowniczych – projekt typu B:
budowa, rozbudowa i przebudowa sieci pod warunkiem, że inwestycja będzie prowadzona na systemach spełniających lub tych, które w wyniku realizacji inwestycji będą spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art 2 pkt. 41 i 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

BENEFICJENCI: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.

NABÓR: 29.09 - 02.11.2018

11. W ramach RPO województwa śląskiego trwa nabór wniosków w konkursie, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

BENEFICJENCI: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
Szkoły wyższe.
Organizacje pozarządowe.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Towarzystwa budownictwa społecznego.

NABÓR: 30.05 - 10.12.2018

SKONTAKTUJ SIĘ, aby uzyskać więcej informacji: https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiewanie-finansowan

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

1. Trwa I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” NFOŚIGW
Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii oferują kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i które polegają na:
a) kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:
- demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
- montaż nowych opraw oświetleniowych,
- wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, wymiana wysięgników, zapłonników, wyeksploatowanych słupów kablowych,
- modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
- montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
- montaż inteligentnego sterowania oświetleniem,
b) montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).
Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

BENEFICJENCI:
Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

NABÓR: 24.05.2018-30.10.2018

2. We wrześniu w ramach POIiŚ uruchomione zostaną dwa konkursy dla przedsiębiorców:

I) Konkurs dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej. Wsparcie skierowane będzie na     realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących    zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci    dystrybucyjnej/przesyłowej.

BENEFICJENCI: przedsiębiorcy (wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii - forma prawna kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124); preferencje będą mogły uzyskać projekty realizowane w ramach klastrów energii.

NABÓR: 03.09.2018 - 31.10.2018

II) W kolejnym konkursie wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

BENEFICJENCI: Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140)

NABÓR: 28.09.2018 - 27.11.2018

PROGRAMY REGIONALNE

3. W ramach RPO województwa lubuskiego od 30 lipca rusza nabór wniosków w konkursie na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

BENEFICJENCI: Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; uczelnie/szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze, instytucje kultury, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD), właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, grupy producentów rolnych, jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego), organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze), rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą; organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

NABÓR: 30.07.2018 - 01.10.2018

4. W ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu rusza nabór wniosków w konkursie na budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

BENEFICJENCI: przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; inne podmioty posiadające osobowość prawną

NABÓR: wrzesień

5. W ramach RPO województwa wielkopolskiego we wrześniu rusza nabór wniosków w konkursie na budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), z wykorzystaniem energii wiatrowej, energii słoneczej, biomasy, energii wodnej, energii geotermalnej, biogazu.

BENEFICJENCI: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, podmioty będące dostawcami usług

NABÓR: wrzesień

6. W ramach RPO województwa świętokrzyskiego w 3 kw. 2018 r. rusza nabór wniosków w konkursie, w którym wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:
- głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
- zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
- zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu. Projekty muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

BENEFICJENCI: mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego

NABÓR: III kwartał 2018 r.

SKONTAKTUJ SIĘ, aby uzyskać więcej informacji: https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiewanie-finansowania