dANE rEJESTROWE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Adres: Centrum LIM

al. Jerozolimskie 65/79 

00-697 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr 16255

Kapitał akcyjny: 3 100 000 zł | NIP: 526-10-07-972 REGON: 010753973