IMPLEMENT

Poprawa lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej poprzez system certyfikacji i zarządzania jakością

(European Energy Award IMPLEMENT)


www.european-energy-award.org            


AKTUALNOŚCI


O PROJEKCIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

aktualności

Odoo image and text block

III posiedzenie komitetu sterującego

22 października 2020 r. na platformie MS TEAMS odbyło się III Posiedzenie Komitetu Sterującego. W czasie spotkania przedstawiono koncepcję certyfikacji w ramach Europejskiej Nagrody Energetycznej (EEA). Zaprezentowano również status wdrażania procesu EEA w gminach pilotażowych oraz systemy wsparcia realizacji EEA w innych krajach europejskich.

Dyskusja, którą podjęto po wygłoszonych prezentacjach, w głównej mierze dotyczyła zaangażowania gmin w realizację działań z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej, która zależy w dużej mierze od możliwości zatrudnienia przez gminę doradcy energetycznego/klimatycznego, czy jak w programie LIFE Małopolska – ekodoradcy. Zwrócono uwagę, iż jest to istotny problem nie tylko na poziomie lokalnych samorządów, ale również większość urzędów marszałkowskich nie ma zespołów/ekspertów z zakresu polityki klimatycznej, czy energetycznej. Udział gminy w programach finansowych, wykorzystanie środków z grantów krajowych/unijnych jest efektywniejsze, jeśli gmina ma w swoich zasobach osoby merytoryczne, które potrafią właściwie ukierunkować działania – odpowiednio do potrzeb gminy. Utworzony w ramach procesu EEA zespół energetyczny składający się z przedstawicieli różnych departamentów, wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w gminie wychodzi naprzeciw tej potrzebie.

W Komitecie udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pomorskiego, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Urzędu m.st. Warszawy.

O projekcie

Celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (eea) w Belgii, Chorwacji, Grecji i Polsce. W ramach projektu 30 pilotażowych gmin rozwija i wdraża swoją strategię klimatyczną i energetyczną, stosując standardy eea i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu.  Akredytowani doradcy eea kierują i monitorują ciągły proces, podczas gdy certyfikacja zapewnia, że gminy wdrożą swoje plany klimatyczne i energetyczne zgodnie z wysokimi standardami jakości. Doświadczenia i sukcesy gmin utorują drogę kolejnym gminom do przyłączenia się do eea.


4 główne cele projektu:

 

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award w czterech państwach członkowskich UE

Cztery pilotażowe kraje partnerskie wdrażają międzynarodowy program zarządzania jakością służący realizacji lokalnej polityki klimatycznej. W celu zinstytucjonalizowania programu utworzono krajowe biura i komitety sterujące z udziałem zainteresowanych stron z różnych szczebli administracji.


Budowanie potencjału: wzmocnienie kompetencji gmin do wdrażania strategii klimatycznych opartych na zintegrowanych planach energetycznych i klimatycznych

Zespół energetyczny z każdej gminy przygotował program polityki energetycznej (w sumie 30), który określa zestaw wiążących działań, budżetów i terminów na kolejne lata.

 

Mierzalne oszczędności energii, redukcja CO2 i kosztów, a także zwiększenie produkcji i zużycia energii odnawialnej w 30 pilotażowych gminach

W okresie objętym projektem 30 pilotażowych gmin otrzyma zewnętrzne wytyczne dotyczące praktycznej realizacji swojej polityki energetycznej. Gminy będą oceniać i planować działania w 6 obszarach działalności: rozwój i planowanie przestrzenne, budynki i obiekty gminne, energia, transport, organizacja wewnętrzna oraz komunikacja i współpraca.

 

Certyfikacja gmin zapewniająca standardy jakości i pozytywne uznanie
W ramach procesu eea, zadania realizowane przez zespoły energetyczne są moderowane i weryfikowane przez akredytowanych  doradców energetycznych. Wszystkie osiągnięcia są oceniane przez zewnętrznego audytora. W rezultacie gmina uzyskuje certyfikat eea i w zależności od stopnia spełnienia kryteriów systemu, zostanie przyznana Europejska Nagroda Energetyczna.

Czas trwania projektu luty 2018 - styczeń 2022 r.
Za treść strony www odpowiada wyłącznie jej autor. Treść ta niekoniecznie pokrywa się ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Zarówno EASME, jak i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych tu treści.

 Partnerzy Projektu

 

BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN

 

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

 

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

 

ENERGEIAKO GRAFEIO AIGAIOY

 

B. & S.U. BERATUNGS- UND SERVICEGESELLSCHAFT UMWELT MBH

 

BRANDES ENERGIE AG


więcej:
http://www.european-energy-award.org/home

Twitter: https://twitter.com/ImplementH2020

Facebook: https://www.facebook.com/ImplementH2020  

Odoo image and text block

Gminy pilotażowe w Polsce

MATERIAŁY do pobrania 
 

KONtakt

ANNA MAZUR

Kierownik projektu

amazur@kape.gov.pl