gospodarka niskoemisyjna

 

Wspieramy podczas technicznego i finansowego przygotowania inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

oferta

dokumenty
strategiczne
klastry
energii

 

odnawialne
Źródła enerGii

 

budynki
energooszczędne

 

działania
nieinwestycyjne

 

Odoo image and text block

dokumenty strategiczne i Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania

Pomagamy samorządom w opracowaniu planów związanych z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem w nośniki energii oraz przygotowaniu koncepcji monitorowania zużycia energii. Oferujemy JST do stosowania wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Czytaj więcej >

klastry energii

KLASTER ENERGII jest to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.

Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Czytaj więcej >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

odnawialne źródła energii

Oferujemy wsparcie w zakresie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej >

energooszczędne budynki użyteczności publicznej, socjalne i komunalne

o    projektowanie nowych budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych

o    termomodernizacja (w tym głęboka termomodernizacja) budynków

o    modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego

o    zastosowanie odnawialnych źródeł energii

o    wdrożenie systemów zarządzania energią

Czytaj więcej >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

działania nieinwestycyjne

o    szkolenia dla przedstawicieli Władz Lokalnych, mieszkańców oraz przedsiębiorców z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dostępnych źródeł dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz krajowych

o    prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz konkursów promujących działania mające na celu ograniczenie zmian klimatu

o    monitoring zarządzania energią w gminach

Działem kieruje
mgr inż. antonina kaniszewska