Odoo image and text block

EU HEROES

Rozwój wdrażania instalacji fotowoltaicznych (PV) na poziomie lokalnym 

(EU routes for High pEnetration of solaR PV into lOcal nEtworkS)

www.euheroes.eu

 

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

O PROJEKCIE

Ogólnym celem projektu jest dalszy rozwój wdrażania instalacji fotowoltaicznych (PV) na poziomie i przez społeczności lokalne. Dla realizacji tego celu zostaną m.in. opracowane modele biznesowe opłacalnych inwestycji, które mogą sprostać takim wyzwaniom jak ograniczenia przyłączeniowe sieci elektroenergetycznych czy zmniejszenie lub zatrzymanie dofinansowania dla tego typu przedsięwzięć. W ramach projektu podjęta zostanie współpraca zarówno ze społecznościami PV jak i operatorami sieci, dla wypracowania sposobów (rozwiązań) umożliwiających realizację rentownych projektów PV bez dofinansowania, a których wpływ na zarządzanie siecią będzie neutralny lub pozytywny. 

Czas trwania: 1 września 2017 - 31 sierpnia 2020 (36 miesięcy)

Zadania w ramach projektu to:

 1. Zidentyfikowane i rozwinięte zostaną modele biznesowe, które umożliwią rozwój instalacji PV na obszarach o ograniczonych zdolnościach przyłączeniowych sieci elektroenergetycznych.

 2. Przeprowadzona zostanie analiza kosztów i zysków oraz ocena wykonalności ekonomicznej inwestycji PV, a opracowane modele biznesowe wskażą możliwości  w zakresie: magazynowania, wykorzystania i handlu energią elektryczną w ramach lokalnych społeczności, a także eksportowania nadmiaru energii do sieci.

 3. Podjęte zostaną działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom większej kontroli nad swoim zaopatrzeniem w energię elektryczną poprzez usuwanie kluczowych barier rozwoju systemów PV.

Cele szczegółowe to:

 • Zdefiniowanie co najmniej siedmiu 7 istniejących instalacji, które ilustrują aktualny poziom wiedzy oraz najlepsze praktyki dotyczące podłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych

 • Opracowanie modeli opłacalnych inwestycji, które eliminują problemy i ograniczenia związane z integracją instalacji z siecią oraz spełniają wymagania operatorów sieci;

 • Zapewnienie szkoleń i rozwijanie potencjału podmiotów zaangażowanych w projektowanie i realizację projektów inwestycyjnych PV, w tym grup społecznych i operatorów sieci elektroenergetycznej;

 • Wsparcie i analiza wykonania co najmniej 7 nowych projektów pilotażowych systemów PV współpracujących z siecią elektroenergetyczną, w oparciu o modele biznesowe opracowane w projekcie;

 • Monitorowanie, ocena oraz raportowanie funkcjonowania istniejących instalacji pilotażowych;

 • Opracowanie zaleceń dotyczących polityki, które umożliwią dalszy rozwój lokalnej energetyki słonecznej, jak również sprostanie wyzwaniom związanym z dużą liczbą rozproszonych źródeł energii;

 • Ukazanie potencjału rynkowego i jego prognozy na podstawie wyników projektu, jeśli rekomendacje wypracowane w ramach projektu zostaną przyjęte przez decydentów i wdrożone;

 • Aktywne zaangażowanie w działania projektowe kluczowych interesariuszy.

W projekt zaangażowanych jest 7 krajów UE: zarówno te, które zajmują czołowe miejsca na świecie pod względem wysokiego poziomu rozwoju fotowoltaiki (Grecja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Holandia) jak i te, w których energetyka słoneczna jest zdecydowanie mniej rozwinięta (Polska, Litwa).

Projekt realizowany przez 7 europejskich instytucji, w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon 2020:

 • MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (RVO) – Holandia;

 • CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES) – Grecja;

 • DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (DENA) – Niemcy;

 • CREARA CONSULTORES SL (CREARA) – Hiszpania;

 • THE ENERGY SAVING TRUST LIMITED (EST) – Wielka Brytania;

 • PERSPEKTYVINIU TECHNOLOGIJU TAIKOMUJU TYRIMU INSTITUTAS (PROTECH) – Litwa;

 • KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA (KAPE) – Polska.

KONTAKT

PIOTR NOWAKOWSKI

pnowakowski@kape.gov.pl
tel. 504 899 021

RYSZARD WNUK

rwnuk@kape.gov.pl
tel. 691 956 507