Odoo image and text block

europejski kodeks postępowania epc

Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct) zwany Kodeksem EPC jest zbiorem wartości i zasad, uważanych za najważniejsze dla pomyślnego, profesjonalnego i przejrzystego wdrażania projektów EPC (ang. Energy Performance Contracting) w krajach europejskich.

Umowa EPC (więcej informacji co to są umowy EPC znajduje się TUTAJ) między firmą ESCO a klientem, będącym właścicielem obiektu, zawiera gwarancję oszczędności oraz reguluje podział ryzyk finansowych i technicznych, związanych z instalacją i funkcjonowaniem wdrożonych środków przez cały okres trwania projektu – przy czym większość ryzyk ponosi dostawca usługi. Każda ze stron ma obowiązki. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia uzgodnionego poziomu oszczędności energii. Klient natomiast jest zobowiązany do utrzymania uzgodnionego poziomu zużycia

Kodeks EPC określa zasady zachowań w głównej mierze przedstawicieli firm oferujących klientom usługi energetyczne w oparciu o EPC. Kodeks postępowania EPC jest ponadto znakiem jakości dla klientów. Jest zobowiązaniem o charakterze dobrowolnym, tak więc jego przestrzeganie nie jest formalnie wymagane prawem. Naruszenie zasad Kodeksu EPC może jednak podważyć dobre imię firm typu ESCO lub klientów oraz skutkować podjęciem działań prawnych lub dyscyplinarnych.

Kodeks postępowania EPC opisuje wartości rozpowszechnione wśród europejskich dostawców usług energetycznych typu EPC, których przestrzeganie czyni umowę o poprawę efektywności energetycznej szczególnie godną uwagi. Te wartości przedstawiają skuteczne, profesjonalne i przejrzyste podejście do zarządzania projektami EPC.

 Kodeks EPC

Podstatwy EPC

Kontrakt o poprawę efektywności energetycznej reguluje Dyrektywa o Efektywności Energetycznej 2012/27/EU (EED) uchylająca dyrektywę w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 2006/32/WE. Weszła ona w życie 4 grudnia 2012 r. i powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie do 5 czerwca 2014 r. Dyrektywa Ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promocji efektywności energetycznej w celu zapewnienia realizacji unijnego celu 20% oszczędności energii do 2020 roku. Nakłada na państwa członkowskie obowiązek wspierania rynku usług energetycznych (m.in. modelowe wzory umów, dostarczenie informacji i usuwanie barier).

Definicja umów z gwarancją oszczędności brzmi:  „umowa pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek poprawy efektywności energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w trakcie całego okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawa lub usługa) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finansowych”.

Załącznik XIII do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej określa minimalne wymogi, jakie powinny znajdować się w umowach dotyczących poprawy efektywności energetycznej.

Zasady Kodeksu EPC

Najważniejsze zasady Kodeksu EPC brzmią:

  • Usługodawca EPC zapewnia uzyskanie efektywnych ekonomicznie oszczędności - dostawca zapewnia wg EPC efektywne energetyczne usprawnienie.
  • Dostawca usługi energetycznej EPC przyjmuje na siebie ryzyko uzyskania wyniku - są to ryzyka nie osiągnięcia uzgodnionych w umownie oszczędności.
  • Oszczędności są gwarantowane przez dostawcę usług energetycznych i sprawdzane przez niezależnego weryfikatora - jeśli w trakcie realizacji projektu EPC określone w umowie oszczędności energetycznej nie są osiągane dostawca usług energetycznych, zgodnie z zawartą umową zobowiązany jest do pokrycia powstałych różnic w oszczędnościach w okresie trwania umowy ze środków własnych. Nadmiar oszczędności powinien być dzielony pomiędzy zleceniodawcę i dostawcę usługi w sposób sprawiedliwy, zgodnie z metodologią określoną w umowie.
  • Wsparcie ze strony dostawcy usługi energetycznej EPC przy długofalowym zarządzaniu energią - dostawca usługi energetycznej EPC aktywnie wspiera klienta/zleceniodawcę przy wdrażaniu systemu zarządzania energią w okresie obowiązywania umowy jak i ewentualnie po zakończeniu umowy w drodze odrębnego porozumienia.
  • Relacje między dostawcą usług energetycznych EPC a klientem są długookresowe, uczciwe i przejrzyste.
  • Wszelkie kroki podejmowane przy realizacji projektu EPC powinny być zgodne z prawem i uczciwe – w kraju w którym realizowany jest dany projekt EPC, dostawca usługi energetycznej EPC oraz klient postępują zgodnie z wszelkimi przepisami i obowiązującym w danym kraju prawem.
  • Dostawca usługi EPC wspiera klienta w finansowaniu projektu EPC - wsparcie klienta w znalezieniu najbardziej korzystnego sposobu finansowania projektu przy uwzględnieniu obopólnych korzyści dla stron kontraktu. Środki niezbędne do sfinansowania projektu EPC mogą pochodzić ze środków własnych klienta lub być zapewnione przez dostawcę usługi EPC lub też pochodzić od osób trzecich. Finansowania przez dostawcę usługi EPC jest rozwiązaniem opcjonalnym.
  • Dostawca usługi EPC zapewnia wykwalifikowany personel do realizacji projektu EPC - specjaliści dostawcy usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje i zdolności związane z przygotowaniem i realizacją Projekt EPC. Mniejsze doświadczenie ze strony klienta może być zrównoważone poprzez wyspecjalizowaną firmę doradczą.
  • Dostawca usługi energetycznej EPC powinien koncentrować się na wysokiej jakości swojej pracy jak również zapewnić nadzór na wszystkich etapach realizacji projektu - dostawca usługi energetycznej EPC powinien wykorzystywać wzorcowe procedury, świadczące o wysokiej jakości jego pracy, niezawodności stosowanych urządzeń oraz produktów we współpracy z niezawodnymi poddostawcami.