Odoo image and text block

ENSMOV

Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)

(Towards better energy efficiency policies)

www.ensmov.eu

 

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Odoo image and text block

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 10-11 czerwca 2019 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu ENSMOV.

W ciągu kolejnych trzech lat trwania projektu będziemy wspierać władze w Polsce i innych państwach członkowskich w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez wypracowanie przydatnych materiałów i wymianę wiedzy na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoeuropejskim.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy podmioty zainteresowane mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.

O PROJEKCIE

 

W ciągu trzech lat trwania projektu będzie on wspomagał kraje członkowskie Unii Europejskiej w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez opracowanie materiałów na temat praktycznych i strategicznych zagadnień wiążących się z realizacją Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).

W ramach zorganizowanej w projekcie wymiany wiedzy zostanie utworzona w Polsce Rada Ekspertów Projektu Ensmov ds. transpozycji Art. 7 Dyrektywy EE. Podczas spotkań Rady zostaną omówione kluczowe aspekty związane z systemem białych certyfikatów i innymi mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.

Głównymi celami projektu są:

  • ułatwianie i propagowanie wymiany wiedzy i doświadczeń między krajami członkowskimi,

  • wypracowanie dedykowanych materiałów i narzędzi odpowiadających potrzebom Państw Członkowskich,

  • wsparcie mechanizmów monitorowania, raportowania i weryfikacji przez władze krajowe efektów polityk wdrażanych w ramach Artykułu 7 EED, aby zapewnić dostęp do wiarygodnych danych pozwalających na kształtowanie polityk w perspektywie 2030 roku.

Czas trwania projektu: czerwiec 2019 r. - maj 2022 r.

materiały do pobrania

Dostępne wkrótce

KONTAKT

WOJCIECH STAŃCZYK

wstanczyk@kape.gov.pl