Elektromobilność

Oferujemy kompleksowe analizy w zakresie możliwości wdrożenia elektromobilności i wsparcie na każdym z etapów wdrożeniowych

Skontaktuj się z nami

Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ukierunkowuje rozwój transportu na najbliższe dekady

Rok 2018 to przełom w strategii rozwoju sektora transportu w Polsce. Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ukierunkowuje rozwój transportu na najbliższe dekady. Transformacja transportowa ma być zrealizowana w oparciu o pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi, w szczególności energią elektryczną. To właśnie pojazdy elektryczne mają zmienić wizerunek Polski w najbliższych latach - z jednej strony przyczynić się do poprawy jakości powietrza w miastach, a z drugiej stymulować rozwój gospodarczy i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju.  

Działania w zakresie elektromobilności będą się w szczególności koncentrowały w 32 wybranych aglomeracjach, które mają posłużyć do utworzenia sieci bazowej infrastruktury paliw alternatywnych. Zgodnie z założeniami Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, na których oparta została Ustawa, do 2020 r. planowana jest budowa:

 •         6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy,

 •         400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy,

 •         70 punktów tankowania CNG.

Ustawa natomiast wprowadza minimalną liczbę punktów ładowania zainstalowanych do 2020 r.:

 •         1000 w gminach o liczbie mieszkańców wyższej  niż  1 000 000,  w których  zostało  zarejestrowanych  co  najmniej 600 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych,

 •         210   w gminach  o liczbie  mieszkańców  wyższej  niż  300 000,  w których  zostało  zarejestrowanych  co  najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych;

 •         100   w gminach  o liczbie  mieszkańców  wyższej  niż  150 000,  w których  zostało  zarejestrowanych  co  najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych;

 •         60   w gminach  o liczbie  mieszkańców  wyższej  niż  100 000,  w których  zostało  zarejestrowanych  co  najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych,

  oraz minimalną liczbę punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) do 2020 r.:


 •         6   w gminach  o liczbie  mieszkańców  wyższej  niż  1 000 000,  w których  zostało  zarejestrowanych  co  najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;

 •         2   w gminach  o liczbie  mieszkańców  wyższej  niż  100 000,  w których  zostało  zarejestrowanych  co  najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.

Naszą ofertę kierujemy do Jednostek
Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstw, Oferujemy:

Odoo image and text block
 •          wsparcie w zakresie opracowania przewidzianych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

o   stref czystego transportu,

o   planów rozwoju brakującej infrastruktury ładowania,

o   analizy kosztów i korzyści wynikających ze świadczenia usług komunikacji miejskiej za pomocą autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu napędzanych silnikami nie powodującymi emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych,

o   planów lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż sieci bazowej TEN-T

 •         kompleksową indywidualną ocenę potencjału zastosowania pojazdów elektrycznych,

 •         przeprowadzenie analizy opłacalności wdrożenia projektu elektromobilności wraz z kosztorysem i harmonogramem,

 •         opracowanie analiz towarzyszących wdrażaniu elektromobilności m.in. oceny oddziaływania na środowisko, analizy ekonomiczne, analizy trwałości, analizy efektów ekologicznych,

 •         pomoc w komercjalizacji efektów wdrożeniowych,

 •         doradztwo na każdym etapie wdrożenia.

Odoo text and image block

Posiadamy szerokie doświadczenie w opracowaniu ekspertyz z zakresu elektromobilności. Do najważniejszych opracowań należą m.in.:

 •          The development of electric transport - its effect on the security of the electrical energy system and forecasting Energy demand in chosen 8 BASREC countries (Norway, Denmark, Germany, Sweden, Finland, Estonia, Lithuania and Poland - projekt zrealizowany w roku 2015 dla BASREC (Baltic Sea Region Energy Cooperation). Raport można znaleźć pod adresem: http://basrec.net/projects/electric-transport/

 •          Analiza dotycząca scenariuszy przyszłego rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie w Polsce i powiązanej z nimi infrastruktury, w tym algorytmów rozmieszczenia infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz zastosowanej metodologii - zrealizowana w roku 2015 dla Ministerstwa Gospodarki. Dokument stanowił podstawę do opracowania „Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” oraz „Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce”.

Ponadto jesteśmy autorami opracowań naukowych z zakres transportu alternatywnego m.in. dla Wydawnictwa Naukowego PWN.