Odoo image and text block

doradztwo energetyczne i specjalistyczne obliczenia

Przeprowadzamy weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych mających wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie oszczędności energii.

W ramach weryfikacji sporządzamy charakterystykę energetyczną budynku na podstawie projektu oraz przygotowujemy wytyczne do zmian w projekcie, które pozytywnie wpłyną na bilans energetyczny obiektu.

obliczenia mostków cieplnych oraz wartości współczynnika temperaturowego fRsi

Zgodnie z zapisem występującym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczącym warunków spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej, należy projektować detale konstrukcyjne tak by na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie występowała kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Natomiast wymogi stawiane przez WT 2017 nakładają na projektantów zobowiązanie do projektowania budynków o coraz mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Na znaczne zmniejszenie strat energii z budynku ma wpływ m.in. eliminacja mostków cieplnych. W związku z tym przedstawiamy Państwu dwie usługi:

1)    Wykonanie obliczeń numerycznych detali konstrukcyjnych budynków w programie ANTHERM w celu określenia wartości współczynnika temperaturowego fRsi.
Wszystkie obliczenia wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 13788 oraz PN-EN 10211. Obliczone wartości współczynnika temperaturowego fRsi  dla przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych porównuje się z wymaganą wartością krytyczną, obliczoną zgodnie z normą PN-EN 13788.

2)    Wykonanie obliczeń mostków cieplnych, czyli obliczenie liniowych współczynników przenikania ciepła dla detali konstrukcyjnych programem Therm 7.4 oraz ANTHERM.
Obliczenia numeryczne zostaną sporządzone w oparciu o normę PN-EN 10211. Wykonanie obliczeń detali konstrukcyjnych pozwoli architektom na zaprojektowanie optymalnych grubości izolacji cieplnej przegród zewnętrznych oraz na optymalne zaprojektowanie detali konstrukcyjnych z eliminacją występowania mostków cieplnych.

Ofertę kierujemy do biur architektonicznych, firm budowlanych oraz jednostek związanych z budownictwem pasywnym / energooszczędnym.

Analiza LCC i LCA

Przygotowujemy analizy kosztów cyklu życia LCC oraz oceny cyklu życia LCA dla nowych  budynków oraz poddawanych termomodernizacji.
Analiza cyklu kosztu życia budynku jest techniką stosowaną do określenia wszystkich kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia inwestycji obejmujących koszty planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji i likwidacji.

Celem przeprowadzenia LCC jest optymalizacja rozwiązań stosowanych  w obiekcie, mających wpływ na początkowe koszty inwestycyjne oraz  przyszłe koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją budynku.


Ocena cyklu życia LCA jest techniką, która pozwala określić negatywny wpływ produktu (budynku) na środowisko naturalne w całym cyklu życia.
Analiza uwzględnia wszelkie czynniki oddziaływania od momentu pozyskania surowców do wszelkich procesów związanych z likwidacją produktu w zakresie zużycia energii i wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

pomiary termowizyjne

Wykonujemy specjalistyczne badania termowizyjne pozwalające na identyfikację wad budynku.
Metoda pomiarów termowizyjnych polega na przedstawieniu rozkładu temperatury powierzchni przez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej.
Badania termowizyjne pozwalają na:
  • ocenę jakości wykonania przegród budowlanych,
  • identyfikacje wad budowlanych,
  • wykrywanie miejsc występowania mostków cieplnych,
  • wykrywanie miejsc występowania zawilgoceń,
  • wykrywanie miejsc występowania awarii instalacji w budynku.

Na podstawie wykonanych zdjęć termowizyjnych można zidentyfikować miejsca o niższych temperaturach charakteryzujące znacznymi stratami ciepła 
w budynku.

Badania termowizyjne obejmuje przygotowanie raportu z oceną obiektu i dalszymi zaleceniami.