DOKUMENTY STRATEGICZNE DLA SAMORZĄDÓW


Skontaktuj się z nami
Odoo image and text block

dokumenty strategiczne i wsparcie w pozyskaniu finansowania

Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego przy opracowaniu dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego zarządzania energią w gminach.  

Oferujemy JST kompleksową usługę od planowania, przez poszukiwanie źródeł finansowania i faktyczną realizację przedsięwzięcia, aż po monitoring uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych. Pomagamy w przygotowaniu, przeprowadzeniu i zbilansowaniu finansowym inwestycji związanych z rozwiązaniami proefektywnościowymi.

dokumenty strategiczne

Do przygotowywanych przez KAPE dokumentów należą m.in.:

 • założenia do planów oraz plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 • strategie rozwoju elektromobilności,

 • plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), 

 • plany działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii (SEAP), 

 • programy ograniczenia niskiej emisji (PONE), 

 • zintegrowane strategie ochrony powietrza, 

 • programy rewitalizacji, 

 • bilanse energetyczne gmin, 

 • strategie zarządzania energią w gminie, 

 • programy sektorowe, analizy oraz lokalne strategie z zakresu energetyki, przyczyniające się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno-klimatycznego. 

 

Dla  opracowywanych  dokumentów przeprowadzamy również procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

       Inwentaryzacja indywidualnych Źródeł ciepła

       Dla istniejących na terenie jednostek samorządu terytorialnego indywidualnych źródeł ciepła KAPE przygotowuje ich inwentaryzację wraz z bazą emisji zanieczyszczeń. W zależności od oczekiwań Zamawiającego inwentaryzacja indywidualnych źródeł emisji przeprowadzana jest metodą wywiadu bezpośredniego (ankietyzacja "u źródła"), rejestrową lub kombinowaną. W zależności od oczekiwań, wyniki przekazywane są w formie baz danych, aplikacji internetowej i/lub map emisji zanieczyszczeń.

       INWESTYCJE

       Posiadamy długoletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę ekspercką niezbędną do optymalnego wyboru planowanych do realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej i/lub wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz przygotowania kompleksowej dokumentacji wymaganej przy aplikowaniu o fundusze unijne oraz krajowe w tym zakresie.  KAPE dla swoich klientów oferuje:
       • analizę możliwych źródeł sfinansowania przedsięwzięcia,

       • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i innych załączników do wniosku o dofinansowanie ze źródeł krajowych i zagranicznych, 

       • przygotowanie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów),

       • opracowanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz ocen energetycznych budynków,

       • doradztwo podczas przygotowania, realizacji oraz rozliczania projektów inwestycyjnych,

       • monitoring uzyskanych efektów energetycznych oraz ekologicznych po realizacji przedsięwzięcia.

       Więcej o dofinansowaniach