Odoo image and text block

dokumenty strategiczne i wsparcie w pozyskaniu finansowania

Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego przy opracowaniu dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego zarządzania energią w gminach.

dokumenty strategiczne

Do przygotowywanych przez KAPE dokumentów należą m.in.:

 • założenia do planów oraz plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 • strategie rozwoju elektromobilności,

 • plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), 

 • plany działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii (SEAP), 

 • programy ograniczenia niskiej emisji (PONE), 

 • zintegrowane strategie ochrony powietrza, 

 • programy rewitalizacji, 

 • bilanse energetyczne gmin, 

 • strategie zarządzania energią w gminie, 

 • programy sektorowe, analizy oraz lokalne strategie z zakresu energetyki, przyczyniające się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno-klimatycznego. 

 

Dla  opracowywanych  dokumentów przeprowadzamy również procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

       Inwentaryzacja indywidualnych Źródeł ciepła

       Dla istniejących na terenie jednostek samorządu terytorialnego indywidualnych źródeł ciepła KAPE przygotowuje ich inwentaryzację wraz z bazą emisji zanieczyszczeń. W zależności od oczekiwań Zamawiającego inwentaryzacja indywidualnych źródeł emisji przeprowadzana jest metodą wywiadu bezpośredniego, rejestrową lub kombinowaną.

       INWESTYCJE

       Posiadamy długoletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę ekspercką niezbędną do optymalnego wyboru planowanych do realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej i/lub wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz przygotowania kompleksowej dokumentacji wymaganej przy aplikowaniu o fundusze unijne oraz krajowe w tym zakresie.  KAPE dla swoich klientów oferuje:
       • analizę możliwych źródeł sfinansowania przedsięwzięcia,

       • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i innych załączników do wniosku o dofinansowanie ze źródeł krajowych i zagranicznych, 

       • przygotowanie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów),

       • opracowanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz ocen energetycznych budynków,

       • doradztwo podczas przygotowania, realizacji oraz rozliczania projektów inwestycyjnych,

       • monitoring uzyskanych efektów energetycznych oraz ekologicznych po realizacji przedsięwzięcia.