budownictwo

Optymalizacja energetyczna obiektów istniejących i nowo projektowanych

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDYNKACH

Jesteś właścicielem, zarządcą, najemcą budynku istniejącego i chcesz zwiększyć efektywność energetyczną, ale nie wiesz jak? A może planujesz wybudować nowy budynek energooszczędny/pasywny i jesteś na etapie poszukiwania optymalnych rozwiązań pod kątem energetycznym?
Od 25 lat KAPE S.A. wspiera Klientów w podnoszeniu efektywności energetycznej w budynkach.
Doradzamy w całym cyklu życia budynku tak, aby zużycie i koszty energii były jak najniższe przy zapewnieniu odpowiednich warunków środowiska wewnętrznego.
Odoo text and image block

FAZA PRZEDINWESTYCYJNA

Walidujemy i badamy racjonalne pod względem ponoszonego kosztu rozwiązania

Faza projektowa

Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań architektonicznych oraz instalacyjnych

Faza wykonawcza

Pełnimy nadzory w trakcie budowy pod kątem jakości wykonywania prac mających wpływ na zużycie energiiA small explanation of this great feature, in clear words.

Faza powykonawcza

Wspieramy w odbiorach prac budowlanych i instalacji -  sprawdzamy zgodność działania systemów z założeniami projektowymi

Faza eksploatacyjna

Prowadzimy monitoring zużycia energii, doradzamy  w zarządzaniu energią w budynku oraz przeprowadzamy analizy pod kątem realizacji działań modernizacyjnych


nasze usługi


=

 AUDYTY ENERGETYCZNE

Posiadamy 25-letnie doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych budynków:
•    użyteczności publicznej,
•    usługowych,
•    produkcyjnych,
•    mieszkalnych.
Audyt energetyczny zawiera analizę ekonomiczno-energetyczną dla możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Celem przeprowadzenia audytu jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku.
Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmuje wszystkie elementy obudowy, instalacje oraz urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:
• przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
• okna,
• instalacje grzewcze,
• instalacje wentylacyjne,
• instalacje klimatyzacyjne,
• instalacje ciepłej wody użytkowej,
•  oświetlenie,
• dźwigi osobowe i towarowe,
• zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
• zastosowanie układów odzysku ciepła,
• zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja),
• zastosowanie automatyki budynkowej.

W ramach audytu wykonujemy również na życzenie Klienta analizy mocy zamówionych, badania kamerą termowizyjną oraz pomiary jakości energii elektrycznej.

Odoo image and text block
Odoo image and text block

OPTYMALIZACJA

Zespół ekspertów KAPE S.A. przeprowadza działania ukierunkowane na optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku, poprawę komfortu użytkowników, a także ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności budynku na rynku.
W ramach optymalizacji zużycia energii w budynkach oferujemy:
• Analizę zużycia mediów oraz analizę możliwości obniżenia kosztów dystrybucji energii;
• Analizę pracy systemów i weryfikację poprawności działania instalacji;
• Opomiarowanie instalacji;
• Monitoring zużycia mediów;
• Wsparcie w zarządzaniu energią w budynkach.

Odoo text and image block
Opomiarowanie instalacji to doskonałe narzędzie do kontroli, a także podejmowania trafnych strategii inwestycyjnych, szczególnie dla właścicieli wielu budynków, takich jak: gminy, przedsiębiorstwa z rozproszonymi budynkami.

Wspieramy beneficjentów programów dofinansowujących w rozliczaniu się z osiągniętych efektów ekologicznych. Mamy doświadczenie w monitorowaniu efektów w budynkach publicznych. Doradzamy projektantom, jakie instalacje opomiarować, aby nasz Klient mógł rozliczyć się z efektów.
Oprócz monitoringu zużycia energii, który może przynieść wiele opisanych powyżej korzyści i jest nisko kosztowym działaniem, doradzamy także klientom w zarządzaniu energią w budynkach. Nasze wsparcie opiera się między innymi na korektach nastaw, zmianie harmonogramów pracy instalacji budynkowych (system centralnego ogrzewania, system wentylacji mechanicznej, przygotowania c.w.u., oświetlenia).
Odoo text and image block
Odoo image and text block
Poprzez bieżący monitoring pracy instalacji identyfikujemy nieprawidłowości w pracy systemów oraz doradzamy działania naprawcze, które pozwalają wyeliminować błędy oraz przyczyniają się do zapewnienia komfortu użytkownikom budynków.
W budynkach, które posiadają system BMS, wspieramy kadrę techniczną w bieżącej analizie danych i ciągłym udoskonalaniu pracy systemów oraz ich prawidłowej integracji.

Poniżej przykładowe oszczędności energii oraz kosztów, jakie wygenerowaliśmy w budynkach użyteczności publicznej.
Odoo image and text block

                     WYKONANIE DOKUMENTACJI W CELU POZYSKANIA DOFINANSOWANIA

                     Przygotowujemy dokumenty niezbędne do pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wspieramy w ich rozliczaniu.

                     ZAKRES NASZYCH USŁUG

                     Audyty i analizy energetyczne stanowiące podstawę do ubiegania się dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych, takich jak:
                     - Programy Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
                     - Regionalne Programy Operacyjne,
                     - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
                     - System Białych Certyfikatów.

                     Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych mających wpływ na zapotrzebowanie na energię w budynku oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie oszczędności energii.

                     Rozliczenie efektu energetycznego i ekologicznego poprzez monitoring zużycia energii oraz sporządzenie stosownych raportów i audytów ex-post.

                     Kilkudziesięciu naszych klientów uzyskało dofinansowanie na prace termomodernizacyjne oraz na budowę nowych budynków o niskim zużyciu energii.
                     Odoo text and image block
                     Odoo image and text block

                     ANALIZY I BADANIA

                     Zespół KAPE S.A. wykonuje specjalistyczne badania i analizy energetyczne, pozwalające na podniesienie efektywności energetycznej na etapie projektowania oraz eksploatacji budynku.

                     ZAKRES NASZYCH USŁUG

                     Badania termowizyjne pozwalające na identyfikację wad budynku.

                     Metoda pomiarów termowizyjnych polega na przedstawieniu rozkładu temperatury powierzchni przez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej.

                     Badania termowizyjne pozwalają na:
                       • ocenę jakości wykonania przegród budowlanych,
                       • identyfikacje wad budowlanych,
                       • wykrywanie miejsc występowania mostków cieplnych,
                       • wykrywanie miejsc występowania zawilgoceń,
                       • wykrywanie miejsc występowania awarii instalacji w budynku.
                     Badanie termowizyjne obejmuje przygotowanie raportu z oceną obiektu i dalszymi zaleceniami.

                     Obliczenia numeryczne dla detali konstrukcyjnych zgodnie z Normą PN-EN 10211 i PN-EN 13788 przy wykorzystaniu programu ANTHERM.

                     W ramach usługi przeprowadzane są obliczenia mostków cieplnych oraz określenie wartości współczynnika temperaturowego fRsi.
                     Wykonanie obliczeń detali konstrukcyjnych pozwala architektom na zaprojektowanie optymalnych grubości izolacji cieplnej przegród zewnętrznych oraz na optymalne zaprojektowanie detali konstrukcyjnych z eliminacją występowania mostków cieplnych.

                     Analiza LCC i LCA - przygotowujemy analizy kosztów cyklu życia LCC oraz oceny cyklu życia LCA dla nowych  budynków oraz obiektów poddawanych termomodernizacji.
                     Analiza cyklu kosztu życia budynku jest techniką stosowaną do określenia wszystkich kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia inwestycji obejmujących koszty planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji i likwidacji.
                     Celem przeprowadzenia LCC jest optymalizacja rozwiązań stosowanych w obiekcie, mających wpływ na początkowe koszty inwestycyjne oraz przyszłe koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją budynku.
                     Ocena cyklu życia LCA jest techniką, która pozwala określić negatywny wpływ produktu (budynku) na środowisko naturalne w całym cyklu życia. Analiza uwzględnia wszelkie czynniki oddziaływania od momentu pozyskania surowców do wszelkich procesów związanych z likwidacją produktu w zakresie zużycia energii i wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

                     DORADZTWO PRZY PROJEKTOWANIU
                      


                     Integracja kompetencji zespołu audytorskiego, architektów i projektantów daje efekty w postaci energooszczędnych budynków.
                     Na etapie projektowania nowych budynków oraz modernizacji istniejących doradzamy w wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie bryły budynku oraz projektowanych instalacji sanitarnych tak, aby zoptymalizować pod względem energetycznym i kosztowym projektowany obiekt oraz zapewnić odpowiedni komfort użytkowania w fazie eksploatacyjnej.

                     ZAKRES NASZYCH USŁUG

                     • Doradztwo w zakresie rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych, w tym analiza zastosowania odnawialnych źródeł energii;
                     • Modelowanie energetyczne budynków;
                     • Obliczania numeryczne dla detali konstrukcyjnych;
                     • Analiza oświetlenia w budynku;
                     • Analiza kosztu cyklu życia budynku.
                     Odoo text and image block

                     w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z

                     MGR inż. MartĄ SikorskĄ

                     tel.
                     (+48 22) 626 09 10