Audyt energetyczny PRZEDSIĘBIORSTWA 

W związku z wprowadzeniem obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw oferujemy wykonanie audytów w oparciu o normę PN-EN 16247.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Obowiązkowy audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

Konieczność cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa wprowadziła Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek jego przeprowadzania co 4 lata nałożono na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),  z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu:

   - przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
   - dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany:

    - przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat;
    - do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia;
    - dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu.

Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt?

Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie. W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku

audyt energetyczny przedsiębiorstwa przy współpracy z kape

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PN-EN 16247 oraz przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Audyt pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można dokonać optymalizacji oraz wskazanie propozycji działań pozwalających na zwiększenie efektywności wykorzystania energii w realizowanych procesach i użytkowanych instalacjach. Środki na realizację zidentyfikowanych inwestycji mogą być pozyskiwane przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. białych certyfikatów. Skorzystanie z tej ścieżki pozwala na zwrot części poniesionych kosztów inwestycyjnych gdzie ilość uzyskiwanych środków uzależniona jest od wielkości efektu energetycznego a nie od kosztu inwestycji.

Doświadczenie zdobyte w trakcie wielu lat prowadzenia działalności w obszarze efektywności energetycznej pozwala nam na oferowanie klientom audytu, zakończonego raportem, w ramach którego dokonana zostanie:

  • szczegółowa analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie,

  • zbadanie procesów technologicznych oraz instalacji pomocniczych,

  • analiza obiektów budowlanych oraz transportu pod kątem oszczędności energii,

  • identyfikacja obszarów znaczących strat,

  • propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej.


Przeprowadzony w ten sposób audyt energetyczny pozwala nie tylko na spełnienie narzuconego obowiązku ale także na podjęcie świadomej decyzji
o wdrożeniu optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. 


Szukasz wykonawcy audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Jesteś przedsiębiorcą?

Sprawdź ofertę usług kierowanych dla branży przemysłowej.