MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

Inwestycje w energooszczędne oświetlenie.

Oferujemy wykonanie pełnego zakresu modernizacji oświetlenia
wraz z finansowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego.

Skontaktuj się z nami

Zaangażowanie Inwestora na każdym etapie procesu modernizacji daje mu wygodę, pewność i komfort związany z bezpieczeństwem i poprawnością prowadzonych prac oraz oszczędnością jego czasu i zaangażowania w inwestycję. Inwestor może zlecić KAPE SA wykonanie całego procesu inwestycyjnego lub jego poszczególnych elementów, na które składają się:

AUDYTY ENERGETYCZNE OŚWIETLENIA
PROJEKTY FOTOMETRYCZNE OŚWIETLENIA I OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA
INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA
ROZWIĄZANIA SPECJALISTYCZNE DLA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
ESCO


NADZÓR NAD WYKONAWSTWEM
PROCES INWESTYCYJNY OBSŁUGIWANY
PRZEZ KAPE
BIAŁE CERTYFIKATY - AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYTY ENERGETYCZNE OŚWIETLENIA

Wykonujemy audyty energetyczne oświetlenia dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne) oraz jednostek samorządowych, oświetlenia ulicznego, w tym audyty pod dofinansowania programu priorytetowego „SOWA-LED”. Analizę wykonuje się w oparciu o dane przekazane przez Inwestora lub inwentaryzację sprzętu oświetleniowego, dokonaną w trakcie wizji lokalnej. Inwentaryzacja jest nieodłączną częścią audytu energetycznego oświetlenia. Audyt przewiduje wariantową analizę modernizacji. Audyt energetyczny kończy się analizą ekonomiczną, na podstawie której ocenia się rentowność przedsięwzięcia. Audytor rekomenduje najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia efektywności energetycznej i optymalizacji kosztów. Inwestor otrzymuje kompletną informację o celowości inwestycji.

INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA, OCENA STANU TECHNICZNEGO I DORADZTWO ENERGETYCZNE

Do inwentaryzacji wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i nowoczesny sprzęt. Audyty oświetlenia ulicznego wykonujemy przy użyciu najnowszych systemów do geolokalizacji. Wykonanie samej inwentaryzacji pozwala ocenić Inwestorowi  aktualny stan technicznego systemu oświetlenia.

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE OŚWIETLENIA I OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA

Przygotowujemy projekty fotometryczne oświetlenia wnętrz, terenów, oświetlenia ulicznego oraz awaryjnego na podstawie inwentaryzacji oświetlenia i dokumentacji przekazanej przez inwestora. Dzięki temu mamy pewność że zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje spełnienie norm w tym: PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2014-05, PN-EN 15251:2012, PN-EN 12665:2011, PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02, PN-EN 13201-2:2016-03, pozwoli na przedstawienie Inwestorowi optymalnych rozwiązań techniki świetlnej oraz potwierdzi zakładane oszczędności energii. Bazujemy na sprawdzonych dostawcach i najnowszych modelach opraw.
Na dodatkowy wniosek Inwestora możemy przygotować kilka wariantów rozwiązania modernizacji oświetlenia.

ROZWIĄZANIA SPECJALISTYCZNE DLA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM LUB STREF O WYMAGANIU PRZECIWPOŻAROWYM

Określamy warunki pracy oświetlenia w specjalistycznych strefach zagrożenia wybuchem, proponując odpowiedni sprzęt oświetleniowy EX, czy dla stref o wymaganiu przeciwpożarowym z zachowaniem norm PN i sprzętu z certyfikatem CNBOP.

Eksperci KAPE zbierają informacje na temat sposobu pracy oświetlenia - specyficznych wymagań wynikających z charakteru jego pracy, a także analizują dostępną dokumentację techniczną. Pozyskane informacje służą do stworzenia propozycji modernizacji systemu oświetlenia ściśle dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Pozwala ona zwiększyć efektywność energetyczną, obniżyć koszty eksploatacji oraz niejednokrotnie poprawić bezpieczeństwo pracy.

ESCO

Przeprowadzamy inwestycje w modelu finansowania ESCO. W takim modelu Inwestor nie ponosi kosztów i ryzyka związanego z modernizacja oświetlenia. Model ten polega na pomocy Inwestorowi w finansowaniu przez KAPE S.A. przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw, gmin, wspólnot, spółdzielni, zarządców obiektów, z dużą ilością punktów świetlnych. Przed realizacją przedsięwzięcia Eksperci KAPE przeprowadzają audyt energetyczny oświetlenia, dokonują niezbędnych pomiarów i dobierają odpowiedni sprzęt oświetleniowy na podstawie projektów fotometrycznych, tak aby spełniał aktualne normy. Po analizie finansowej i wyborze najlepszego wariantu modernizacji dla obu stron firma KAPE dokonuje zakupu sprzętu oświetleniowego na własny koszt, a klient zwraca kwotę z oszczędności uzyskanych dzięki redukcji zużycia energii elektrycznej. Po całkowitym zwrocie kosztów projektu wszystkie oszczędności pozostają na rachunku klienta. Dzięki temu inwestycja nie jest obciążeniem finansowym dla klienta. W przeważającej liczbie projektów inwestycja zwraca się do 3 lat.

Opisane powyżej sposoby pomocy przez KAPE S.A. dla przyszłych Inwestorów pozwalają zawsze znaleźć rozwiązanie finansowania, aby zoptymalizować i zmniejszyć koszty inwestycji.

PROCES INWESTYCYJNY W PEŁNI OBSŁUGIWANY PRZEZ KAPE

Przeprowadzamy cały proces inwestycyjny modernizacji oświetlenia u klientów począwszy od audytu po wykonawstwo, stosując przy tym najlepsze rozwiązania na rynku. Uzgadniamy i nadzorujemy w imieniu Inwestora sposób dostawy, montażu, dobieramy prawidłowe systemy oświetlenia, ustalmy zakres oraz kolejność prac w tym również podwykonawców i firm specjalistycznych. Naszymi klientami są: przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szpitale i JST. Jesteśmy w stanie podjąć każde zadanie związane z instalacją nowego oświetlenia lub jej modernizacji wraz z drobnymi pracami budowlanymi.

NADZÓR NAD WYKONAWSTWEM

Pełnimy nadzór w trakcie trwania inwestycji nad poprawnością jej wykonawstwa oraz zgodności z audytem i projektem. Na bieżąco będąc na miejscu kontrolujemy i dokumentujemy postęp inwestycji. Daje to Inwestorowi wygodę i komfort związany z poprawnością prowadzonych prac. Inwestor nie jest obarczony ryzykiem niedopatrzeń i błędów wykonawstwa.

BIAŁE CERTYFIKATY - AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

Przygotowujemy wnioski do URE (Urzędu Regulacji Energetyki) w celu pozyskania białych certyfikatów z godnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej. Świadectwa efektywności energetycznej wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Oszczędność energii, uzyskana w trakcie realizacji takiego przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć tego samego rodzaju), musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku. Wykonujemy całą pracę za Inwestora tj.: przygotujmy audyt, wniosek, składamy całą dokumentację do URE oraz w razie potrzeby wykonujemy audyt powykonawczy. Klienci obsługiwani są kompleksowo od pomysłu na modernizację po uzyskanie białych certyfikatów.


Broszura (plik do pobrania)Modernizacja oświetlenia

Masz pytania dotyczące efektywnego oświetlenia?