SAMORZĄDY

Gospodarka Niskoemisyjna

Skontaktuj się z nami

DOKUMENTY STRATEGICZNE I WSPARCIE W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

Pomagamy samorządom w opracowaniu planów związanych z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem w nośniki energii oraz przygotowaniu koncepcji monitorowania zużycia energii. Oferujemy JST do stosowania wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Czytaj więcej >

ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SOCJALNE I KOMUNALNE

Oferujemy kompleksową obsługę projektową w zakresie budowy budynków energooszczędnych i pasywnych, a także termomodernizacji istniejących obiektów.

Czytaj więcej >

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Oferujemy wsparcie w zakresie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Doradzamy na poziomie strategicznym, finansowym oraz wykonawczym. W ramach oferowanych działań proponujemy:

 • kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki dla instalacji PV o mocy od 30 KW
 • opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz technicznej realizowanej inwestycji,
 • ocenę możliwych zysków energetycznych i ekonomicznych,
 • analizę źródeł finansowania oraz wsparcie w zbilansowaniu finansowym inwestycji,
 • pomoc przy przeprowadzeniu całej inwestycji,
 • ocenę poprawności wykonania instalacji OZE oraz jej zgodności z dokumentacją projekową,
 • monitoring uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych po realizacji inwestycji,
 • audyty instalacji OZE wraz z pomiarem i monitoringiem pracy instalacji oraz wskazaniem działań modernizacyjnych.

Czytaj więcej >

TRANSPORT ZEROEMISYJNY

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy:

 • wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju elektromobilności
 • wsparcie działań przedinwestycyjnych w zakresie zakupu taboru (transport miejski oraz kolej) napędzanego wodorem
 • wsparcie działań przedinwestycyjnych w zakresie budowy stacji tankowania wodoru

Czytaj więcej >


SŁOŃCE DLA GMINY

Proponujemy program wspierający inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach administrowanych przez samorząd. Działania pilotażowe obejmą 10 instalacji fotowoltaicznych w różnych regionach Polski.

Finansowanie w formule ESCO - spłata inwestycji z wygenerowanych oszczędności.

Czytaj więcej >

BIAŁE CERTYFIKATY

Udzielamy naszym Klientom kompleksowego wsparcia w procesie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów. Współpracujemy w tym zakresie również z Jednostkami Samorządu Terytorialnego np. przy przedsięwzięciach termomodernizacyjnych budynków publicznych oraz komunalnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemu „białych certyfikatów”. KAPE proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć o odpowiednim potencjale oszczędności energii, przygotowania audytów efektywności energetycznej oraz składania wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej do URE.

Czytaj więcej >


INWESTOR ZASTĘPCZY

Oferujemy usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu FIDIC. Nasi inżynierowie i eksperci pomogą na każdym etapie inwestycji, od określenia celu i zakresu inwestycji, poprzez zapewnienie finansowania, wybór wykonawców, nadzór inwestorski, kończąc na odbiorach i rozliczeniu projektu z jednostką finansującą. 

Czytaj więcej >

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA 

Łączymy wiedzę techniczną oraz ekonomiczną w celu optymalnego planowania przedsięwzięć oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Pomagamy w znalezieniu potencjalnych źródeł finansowania inwestycji, dopasowanych do planowanego przedsięwzięcia oraz typu przedsiębiorstwa, a także doradzamy w stworzeniu optymalnego montażu finansowego inwestycji.

Czytaj więcej >


KAPE MONITORING 

KAPE monitoring to system dla nowych i istniejących budynków służący do zbierania, monitorowania i analizy danych o zużyciu energii w budynkach. Właściciel czy zarządca budynków korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej ma stały dostęp do informacji o monitorowanych mediach. Eksperci KAPE świadczą stałą pomoc poprzez analizowanie informacji oraz przygotowywanie i przekazywanie raportów z rekomendacjami działań przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania obiektów.

Współpracujemy z JST przy monitoringu budynków publicznych takich jak urzędy, szkoły, przedszkola.

Czytaj więcej >

KLASTRY ENERGII 

KLASTER ENERGII jest to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. 

Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Czytaj więcej >


DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE 

 • szkolenia dla przedstawicieli Władz Lokalnych, mieszkańców oraz przedsiębiorców z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dostępnych źródeł dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz krajowych,
 • prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz konkursów promujących działania mające na celu ograniczenie zmian klimatu,
 • monitoring i zarządzanie energią w gminach 

Osoby zainteresowane pełną ofertą usług z zakresu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy o kontakt (dgn@kape.gov.pl lub formularz w zakładce Kontakt)