Spotkanie "Szanse i bariery energetyki wiatrowej w polsce"

WINWIND

22 lutego br. odbyło się w Warszawie spotkanie pt. „Szanse i bariery energetyki wiatrowej w Polsce”. Spotkanie zorganizowała Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., w ramach międzynarodowego projektu WinWind – „Zwiększanie akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej w regionach o niskim poziomie jej rozwoju”. W ramach trzyletniego projektu, finansowanego ze środków programu ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej, prowadzone są prace studialne, warsztaty tematyczne, spotkania konsultacyjne i debaty. 

Wydarzenie zebrało wyselekcjonowaną grupę interesariuszy z sektora energetyki wiatrowej,
a rozpoczęło cykl konsultacyjnych spotkań Krajowej Platformy Dyskusyjnej projektu. Instytucje
i organizacje branżowe, których przedstawiciele wzięli w spotkaniu, to:

·         Ministerstwo Energii

·         Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

·         Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

·         Ambiens Sp. z o.o.

·         EDP Renewables Polska

·         Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

·         WPD Polska Sp. z o.o.

·         Polenergia S.A.

·         Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej

·         Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

·         WFOŚiGW Olszyn

·         Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

·         Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

·         Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

·         Diogenes Studio
·    

Spotkanie otworzyła prezentacja przedstawicieli KAPE, partnera projektu WinWind. Zaprezentowano projekt, jego cele oraz planowane działania. Omówiona została również formuła funkcjonowania Krajowej Platformy dyskusyjnej jako płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i opinii w zakresie energetyki wiatrowej oraz na temat działań w projekcie. Tematyka projektu WinWind koncentruje się na szeroko rozumianej akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej i działaniach stymulujących jej poprawę. Interesariusze z sektora energetyki wiatrowej mają możliwość włączenia się w działania projektowe, uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych jak i dostępu do wypracowanych w projekcie materiałów.

Jednym z działań w projekcie jest identyfikacja tzw. „Scarce region” – czyli regionu o korzystnych warunkach wietrznych, lecz niewielkiej mocy zainstalowanej. Wybrane we wcześniejszej fazie projektu zostało województwo warmińsko-mazurskie. Uznano również z kolei gminę Kisielice jako przykład dobrej praktyki w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej. Na spotkaniu scharakteryzowano region jak i omówiono przykład Kisielic.

Podczas dyskusji na temat akceptacji społecznej, wskazano niepośledni wpływ organizacji pozarządowych na rozwój energetyki wiatrowej, przywołując sprzeciw Stowarzyszenia Bezpieczna Energia na Mazurach, jako przykład inicjatywy hamującej powstawanie elektrowni wiatrowych  z powodu niszczenia walorów krajobrazowych. Uczestnicy wyrazili pogląd, że protesty w wielu przypadkach miały również charakter polityczny.

Zauważono, że na sposób postrzegania energetyki wiatrowej znacząco wpływa aspekt własności gruntów. Posiadacze gruntów w regionie jw., mieszkający poza nim, nie partycypujący bezpośrednio w korzyściach, a w ogóle korzyści nie dostrzegający, są przeciwni budowie nowych turbin wiatrowych w sąsiedztwie i w rejonie.

W przypadku gminy Kisielice, poinformowano uczestników, że pierwszym inwestorem farm wiatrowych była firma IBERDROLA, która przeprowadziła wśród mieszkańców ankietę dotyczącą postrzegania energetyki wiatrowej. Badania akceptacji społecznej pokazały, ze była ona bardzo duża, na poziomie 85-90%. Przychód gminy z tytułu podatków wniesionych przez inwestorów wynosił 2,6 mln rocznie, co umożliwiło m.in. pokrycie niezbędnego udziału własnego gminy w innych projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wspomniano również o gminach, które nie chcą partycypować w tego typu inwestycjach z powodu utraty subwencji. Jest to istotny problem, który może zostać rozwiązany poprzez odpowiednią edukację i kampanie informacyjne, zmieniające sposób myślenia władz lokalnych. Zasadne jest również dostarczenie odpowiednich i rzetelnych informacji dla decydentów różnego szczebla. Ważna jest również edukacja deweloperów, w zakresie prowadzania szkoleń oraz rozmów z władzami lokalnymi  i mieszkańcami, aby zwiększać akceptację lokalnych społeczności. Konieczne jest wsparcie dla inicjatyw mających na celu edukację społeczeństwa na różnych poziomach jak również dotarcie do środków masowego przekazu.

Istotnym aspektem wpływającym na akceptację społeczną władz i społeczności lokalnych jest struktura własności farm wiatrowych. Uczestnicy spotkania uznali, że wykup nawet niewielkiej ilości udziałów w elektrowni wiatrowej może znacząco poprawić poziom akceptacji i zaangażowania zarówno władz jak i mieszkańców. Przedsięwzięcie stałoby się w tym momencie dla zaangażowanych jednostek inwestycją, a nie jedynie biznesem obcego dewelopera. Podczas spotkania przedstawiono modele tego typu partycypacji dla gmin oraz mieszkańców.

Wskazanie nowych wartości i korzyści, wynikających z funkcjonowania energetyki wiatrowej jest również kluczowym zagadnieniem dla jej akceptacji. Warto poszukiwać tych korzyści  w korelacji energetyki wiatrowej z innymi technologiami, np. w układach hybrydowych. Należy identyfikować, jakościowo i ilościowo pozytywny wpływ energetyki wiatrowej w zakresie ograniczenia smogu, zarządzania energetyką lokalną, elektromobilności, czy nawet funkcjonowania sieci ciepłowniczych. 

 

W związku z planowanymi na jesieni warsztatami merytorycznymi projektu WinWind, prosimy o wypełnienie formularza, który pozwoli nam określić najbardziej oczekiwany przez Państwa temat warsztatów. Formularz dostępny jest pod adresem jak niżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2Af04eCxGetKZKujd1DOwKcz-nnXkBFmixPVKQFTCKVczA/viewform?usp=sf_link

Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie KAPE:

https://www.kape.gov.pl/blog/aktualnosci-projektowe-3/post/spotkanie-dyskusyjne-szanse-i-bariery-energetyki-wiatrowej-86

Więcej informacji na temat projektu WinWind znajdą Państwo na oficjalnej stronie:

http://winwind-project.eu/

 

Kontakt:

Inż. Piotr Nowakowski – pnowakowski@kape.gov.pl

Dr inż. Ryszard Wnuk – rwnuk@kape.gov.pl